Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

42 A 15/2012 - 7Usnesení KSUL ze dne 15.01.2013

Prejudikatura
6 As 49/2003 - 46

přidejte vlastní popisek


42A 15/2012-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Václavem Trajerem v právní věci žalobce: V. H., „X“, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Dopravní inspektorát - SDN, se sídlem Václava Řezáče 224/3, Most., v řízení o žalobě proti udělení pokuty v blokovém řízení dne 29.7.2012, č. bloku CQ/2010 Q0681969,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou zdejšímu soudu domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 29.7.2012, č. bloku CQ/2010 Q0681969, kterým mu byla uložena pokuta v blokovém řízení ve výši 1 000,- Kč. Žalobce se měl dopustit přestupku tím, že v obci, kde je omezena maximální rychlost na 50 km/h se dne 29.7.2012 v 2:04 hod. pohyboval se svým vozidlem tovární značky Opel Vectra, RZ „X“, rychlostí 76 km/h, a tím se měl dopustit přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Před vlastním projednáním věci byl soud nejprve povinen zabývat se povahou napadeného rozhodnutí v tom směru, zda se nejedná o rozhodnutí, které je z přezkumné činnosti soudu vyloučeno. K přezkoumávání správního rozhodnutí může soud v rámci správního soudnictví totiž přistoupit jen za předpokladu, že není dána překážka, která by mu bránila věcně rozhodnout. Jinak soudu nezbývá nic jiného, než podanou žalobu jako nepřípustnou podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/2002Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), usnesením odmítnout. O tom, kdy nastává taková situace, hovoří mimo jiné ust. § 68 písm. a) s.ř.s., kde je uvedeno, že žaloba je nepřípustná také tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného.

V daném konkrétním případě byla žalobci uložena pokuta v blokovém řízení. Žalobce ve své žalobě nikterak nezpochybnil skutečnost, že blok podepsal a blokovou pokutu na místě uhradil. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že dle § 84 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se proti uložení pokuty v blokovém řízení nelze odvolat. Otázkou přípustnosti soudního přezkumu pokuty uložené v rámci blokového řízení se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 29.12.2004, č.j. 6 As 49/2003-46, publikovaném ve sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 505/2005. Závěry obsažené v tomto rozhodnutí doposud nebyly nikterak překonány. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že je-li podle § 68 písm. a) s.ř.s. žaloba nepřípustná tehdy, nevyužil-li žalobce opravných prostředků v řízení před správním orgánem, které zákon připouští, pak musí být nepřípustná i tam, kde žalobcovo právo na podání opravného prostředku zůstalo nevyužito z toho důvodu, že žalobce nehodlal vést příslušné správní řízení ani v prvním stupni a spokojil se s ukončením věci v blokovém řízení. Dle Nejvyššího správního soudu není tedy rozhodující, že proti uložení pokuty v blokovém řízení nejsou přípustné opravné prostředky, jichž by bylo možno využít, ale rozhodující je, že žalobce nevyužil opravné Pokračování

42A 15/2012
2

prostředky v řízení o přestupku, jež mohlo být z jeho dispozice vyvoláno, a to proto, že nevyvolal ani samotné řízení v prvním stupni. V daném konkrétním případě tedy jde o situaci, kdy žalobce skutečně nevyčerpal všechny opravné prostředky v řízení před správním orgánem, které právní předpisy připouštějí. Zdejší soud neshledal žádný důvod k odchýlení se od výše předestřených závěrů Nejvyššího správního soudu a dospěl k závěru, že v daném případě je dán důvod pro odmítnutí žaloby jako nepřípustné podle § 68 písm. a) s.ř.s. Proto soudu nezbylo, než žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. jako nepřípustnou odmítnout s odkazem na ust. § 68 písm. a) s.ř.s.

Pro úplnost soud dále podotýká, že předmětná žaloba byla podána rovněž opožděně, neboť dle § 72 odst. 1 s.ř.s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonným způsobem. V daném konkrétním případě byla žalobci pokuta v blokovém řízení uložena dne 29.7.2012. Žalobce však žalobu podal osobně na podatelnu Krajského soudu v Ústí na Labem dne 20.12.2012. Žaloba tedy byla podána téměř po pěti měsících od uložení blokové pokuty.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Ohledně soudního poplatku nebylo rozhodováno, neboť v době rozhodování soudu dosud nebyl uhrazen.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 15. ledna 2013

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Václav Trajer, v.r. Markéta Kubová
samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru