Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 A 30/2020 - 41Usnesení KSUL ze dne 17.02.2021

Prejudikatura

8 Afs 37/2018 - 51

8 As 41/2005


přidejte vlastní popisek

41 A 30/2020-41

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Ing. Mgr. Martinem Jakubem Brusem ve věci

žalobce: S. B., narozen „X“, státní příslušník Ukrajiny, bytem „X“, zastoupen Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem, sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín,

proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2020, č. j. KUUK/132618/2020/DS/FD,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 9. 2020, č. j. KUUK/132618/2020/DS/FD, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, (dále jen „magistrát“) ze dne 5. 3. 2020, sp. zn. MDC/Rp 5613/117742/2019, č. j. MDC/28255/2020. Tímto rozhodnutím magistrát uznal žalobce vinným ze spáchání přestupků podle § 125c odst. 1 písm. d) a k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), kterých se žalobce dopustil dne 30. 10. 2019 v 9:30 hodin v Děčíně v ulici Ústecké tím, že se jako řidič vozidla Citroen registrační značky „X“ odmítl podrobit orientační dechové zkoušce a odbornému lékařskému vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem, přičemž současně na výzvu policisty nepředložil řidičský průkaz. Za tyto přestupky magistrát žalobci podle § 125c odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a) zákona o silničním provozu uložil pokutu 26 000 Kč, zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu čtrnácti měsíců a dále povinnost nahradit náklady řízení 1 000 Kč. 2. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že žalobce podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, vznikla mu povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 3 000 Kč [srov. položku 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků]. Podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

3. Žalobce splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, proto jej soud usnesením ze dne 9. 11. 2020, č. j. 41 A 30/2020-19, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 3 000 Kč za žalobu a stanovil mu k tomu lhůtu. V této lhůtě žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 12. 1. 2021, č. j. 41 A 30/2020-37, které nabylo právní moci dne 14. 1. 2021 a proti němuž žalobce nepodal kasační stížnost, soud žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč. Současně soud žalobce poučil, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena do datové schránky dne 14. 1. 2021, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného v soudním spisu. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak uplynul v pátek 29. 1. 2021.

4. Kontrolou v účtárně soudu bylo zjištěno, že k poslednímu dni lhůty nebyl soudní poplatek na účet soudu zaplacen. Jelikož žalobce i přes doručenou výzvu soudu obsahující řádné poučení neuhradil soudní poplatek ve stanovené výši a lhůtě, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Na tomto místě soud žalobce upozorňuje, že v souladu s § 9 odst. 1 poslední větou zákona o soudních poplatcích se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží.

5. Na základě uvedených zjištění soud podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

6. Pro úplnost soud dodává, že žalobce je v tomto řízení zastoupen advokátem, se kterým soud komunikoval prostřednictvím jeho datové schránky a který tímto způsobem mohl soudu sdělit důvody, jež by případně žalobci bránily soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplatit. To ovšem právní zástupce žalobce neučinil. Za situace, kdy bylo možno soudní poplatek zaplatit bezhotovostně na účet soudu, neshledal soud, že by opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 jakkoli bránila žalobci soudní poplatek včas uhradit, resp. znemožňovala soudu zastavit řízení pro jeho nezaplacení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 17. února 2021

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru