Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 A 29/2020 - 53Usnesení KSUL ze dne 30.03.2021

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

41 A 29/2020-53

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Ing. Mgr. Martinem Jakubem Brusem ve věci

žalobce: J. J., narozen „X“, bytem „X“, zastoupen Mgr. Václavem Voříškem, advokátem, sídlem Pod Kaštany 245/10, 160 00 Praha 6,

proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupen Mgr. Vlastimilem Škodou, advokátem,

sídlem Masarykovo náměstí 193/20, 405 02 Děčín, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 9. 2020, č. j. KUUK/138840/2020/DS/Chyt,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč.

III. Žalobci se vrací přeplatek soudního poplatku v částce 2 000 Kč.

IV. Částka ve výši 4 000 Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

V. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 9 228 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím svého právního zástupce v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 9. 2020, č. j. KUUK/138840/2020/DS/Chyt, kterým bylo jako opožděné zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Mostu ze dne 22. 6. 2022, č. j. MmM/059013/2020/OSČ-P/TM, ve věci přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

2. Podáním ze dne 11. 12. 2020 žalovaný oznámil soudu svůj záměr uspokojit žalobci postupem podle § 153 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

3. Žalovaný poté ve lhůtě, kterou mu k tomu soud podle § 62 odst. 2 s. ř. s. stanovil, vydal rozhodnutí ze dne 5. 1. 2021, č. j. KUUK/137190/2020/DS/Chyt, jímž podle § 97 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 153 odst. 1 písm. a) téhož zákona zrušil napadené rozhodnutí ze dne 11. 9. 2020, č. j. KUUK/138840/2020/DS/Chyt. Toto rozhodnutí žalovaný současně ve stanovené lhůtě doručil soudu, žalobci i jeho právnímu zástupci.

4. V reakci na to žalobce v podání ze dne 21. 1. 2021 prohlásil, že byl postupem žalovaného plně uspokojen, a navrhl, aby soud řízení zastavil. 5. Podle § 62 odst. 1 věty první s. ř. s. platí, že „[d]okud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.“ Z § 62 odst. 4 s. ř. s. přitom vyplývá, že „[s]oud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.“

6. Soud dospěl k závěru, že žalobce byl rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 1. 2021 uspokojen, jak ostatně sám výslovně soudu sdělil. Soud proto podle § 62 odst. 4 věty první s. ř. s. řízení o předmětné žalobě zastavil. Soud připomíná, že podle § 62 odst. 5 s. ř. s. nabude rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2021 právní moci až společně s tímto usnesením.

7. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci, který byl soudu uhrazen za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním.

8. S ohledem na zjištění, že žalobce kromě soudního poplatku za podání žaloby ve výši 3 000 Kč zaplatil ještě soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, soud tímto usnesením v souladu s § 10 odst. 1 větou druhou zákona o soudních poplatcích rozhodl o vrácení přeplatku na soudním poplatku ve výši 2 000 Kč.

9. Soudní poplatek 2 000 Kč a přeplatek na soudním poplatku 2 000 Kč, celkem 4 000 Kč, budou žalobci vráceny z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem ve lhůtě stanovené v § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích, a to na účet, který soudu sdělí právní zástupce žalobce.

10. Výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 3 větě druhé s. ř. s., podle níž má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. V daném případě je zjevné, že po podání žaloby došlo k uspokojení žalobce. Z tohoto důvodu soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 9 228 Kč. Tato náhrada se skládá z částky 1 000 Kč, kterou představuje nevrácená část soudního poplatku, z částky 6 200 Kč za dva úkony právní služby právního zástupce žalobce po 3 100 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. d)

vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“) [převzetí a příprava zastoupení – § 11 odst. 1 písm. a) AT; podání žaloby – § 11 odst. 1 písm. d) AT], z částky 600 Kč jako náhrady hotových výdajů advokáta [dva režijní paušály po 300 Kč podle § 13 odst. 1 a 3 AT] a z částky 1 428 Kč představující 21% DPH, kterou byl advokát podle zvláštního právního předpisu povinen odvést z vyčíslené odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů. Prohlášení o uspokojení žalobce ze dne 21. 1. 2021 soud nepovažoval vzhledem k jeho obsahu a nenáročnosti za kvalifikovaný úkon právní služby patřící mezi důvodně vynaložené náklady právního zastoupení, a proto náhradu nákladů řízení spojených s tímto úkonem žalobci nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 30. března 2021

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru