Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

41 A 10/2020 - 36Usnesení KSUL ze dne 24.06.2020

Prejudikatura

3 Ads 36/2003


přidejte vlastní popisek

41 A 10/2020-36

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Ing. Mgr. Martinem Jakubem Brusem ve věci

žalobce: Ing. R. B. (dříve Ing. R. B.), narozen „X“, bytem „X“, zastoupen Mgr. Bc. Michaelem Kisem, advokátem, sídlem Kostnická 2916/16, 430 03 Chomutov,

proti

žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2020, č. j. KUUK/027982/2020/Fid,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka ve výši 2 000 Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 3. 2020, č. j. KUUK/027982/2020/Fid, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor přestupkových agend, (dále jen „magistrát“) ze dne 7. 1. 2020, č. j. MMUL/OPA/ODN/135213/2019/Wáw. Tímto rozhodnutím magistrát uznal žalobce vinným z přestupků podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 a § 125c odst. 1 písm. e) bodu 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jichž se žalobce dopustil tím, že dne 3. 9. 2019 v 21:28 hodin na dálnici D8 v 78,5 km ve směru jízdy z Drážďan do Prahy při řízení motorového vozidla značky VW, registrační značky „X“, z nedbalosti překročil nejvyšší dovolenou rychlost, neboť mu byla v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 130 km/h radarem naměřena rychlost 162 km/h, při zvážení možné odchylky měřicího zařízení ± 3 % činila nejnižší skutečně naměřená rychlost vozidla 157 km/h, a dále bylo kontrolou zjištěno, že motorové vozidlo řídil, ačkoli nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění, tedy porušil § 18 odst. 3 a § 3 odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu. Za spáchání uvedeného přestupku magistrát úřad podle § 125c odst. 5 písm. a) zákona o silničním provozu a podle § 35 písm. b) a § 46 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) uložil žalobci pokutu 25 000 Kč a podle § 125c odst. 6 písm. a) zákona o silničním provozu a podle § 35 písm. c) a § 47 zákona o odpovědnosti za přestupky uložil žalobci zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců od právní moci rozhodnutí. Magistrát zároveň uložil žalobci povinnost uhradit náklady řízení v paušální částce 1 000 Kč.

Podáním ze dne 25. 5. 2020, které soud dne 26. 5. 2020, vzal žalobce tuto žalobu zpět a navrhl, aby soud řízení zastavil.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) platí, že „[n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl“. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle žalobce, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, byl zcela jednoznačný a nevzbudil pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení tohoto soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve výroku I. tohoto usnesení řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve výroku II. tohoto usnesení vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného odstavce.

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl ve výroku III. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku žalobci, který byl soudu uhrazen za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu, a to v zákonné lhůtě (srov. § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 24. června 2020

Ing. Mgr. Martin Jakub Brus, v. r.

samosoudce

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru