Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 7/2014 - 44Usnesení KSUL ze dne 08.09.2014


přidejte vlastní popisek


40A 7/2014-44

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václav Trajera v právní věci navrhovatele: Přípravného výboru pro konání místního referenda ve Statutárním městě Teplice, jednajícího Ing. J. M., nar. „X“, trvale bytem „X“, proti odpůrci: Statutárnímu městu Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, Teplice, o návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svým včasným návrhem se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud určil, že návrh na konání místního referenda na území Statutárního města Teplice ze dne 21.7.2014 nemá nedostatky.

Navrhovatel ve svém návrhu uvedl, že dne 4.8.2014 obdržel od odpůrce výzvu k odstranění nedostatků, které byly zjištěny po přezkoumání návrhu na konání místního referenda. Dle názoru odpůrce vady spočívají v nedostatečném počtu podpisů obyvatel města na podpisových listinách a v neúplnosti údajů u podpisů některých oprávněných osob. S těmito závěry navrhovatel nesouhlasí a trvá na tom, že jeho návrh splňuje zákonem stanovené náležitosti. Zdůraznil, že odpůrce vyřadil 245 archů podpisové listiny s odůvodněním, že tyto archy byly již jednou předloženy s návrhem na vyhlášení místního referenda v roce 2012, který byl dne 19.10.2012 stažen. S tímto postupem navrhovatel důrazně nesouhlasil, neboť předmětné podpisové listiny zůstaly beze změn. Dále navrhovatel uvedl, že odpůrce považuje nesprávně za neplatné podpisy osob, jejichž adresy nejsou zcela totožné s adresami v Registru obyvatel. Odkázal přitom na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.3.2006, sp. zn. 10 Ca 37/2006, kde uvedený soud dospěl k závěru, že v případě užití jiné adresy trvalého pobytu v témže městě, kde se místní referendum koná, je nutno vycházet z ustanovení § 2 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu (dále jen „zákon o místním referendu“), dle něhož má právo hlasovat v místním referendu Pokračování

40A 7/2014
2

osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce, a je proto nerozhodné, v jaké přesně ulici a čísle popisném má osoba trvalý pobyt.

Odpůrce uvedl, že k vyřazení 245 archů podpisové listiny, které byly podepsány a předloženy v roce 2012, přistoupil především z opatrnosti, když zákon nestanoví, jakou mají podpisové listiny „časovou působnost“, tedy jak dlouho po jejich podepsání je lze použít pro daný účel. Zákon o místním referendu tento problém nijak neupravuje. Odpůrce konstatoval, že to může vést k úvaze, že podpisové listiny lze použít časově neomezeně, tedy i po uplynutí několika desítek let po jejich podpisu. Na druhou stranu uvedl, že nelze ani vyloučit závěr, že lze podpisové archy použít pouze v určitém časově omezeném období, ať již ohraničeném určitou lhůtou nebo ohraničeném například podstatnou změnou skutečností, za kterých byly podpisy připojeny. Odpůrce je přesvědčen, že došlo k takové podstatné změně skutečností. Podpisy byly totiž připojovány v době, kdy příjem z poplatků placených za provozované přístroje a odvody z výtěžku činily za rok 2011 částku 28 878 000,- Kč, kdežto za rok 2013 již činily částku 60 408 000,- Kč. Došlo tedy k více než zdvojnásobení příjmů statutárního města. Dle odpůrce je možné a pravděpodobné, že by tato skutečnost mohla ovlivnit uvažování mnoha osob, které petici podepsaly v roce 2012 a na základě této skutečnosti by svůj podpis již nepřipojily. Dále odpůrce uvedl, že vyvstává otázka, zda lze použít tytéž podpisové archy ve více případech, tedy v tomto případě ve dvou řízeních. Odpůrce uvedl, že již dříve použité podpisové archy nezahrnul mezi ověřené podpisy petentů z důvodu procesní opatrnosti, neboť chtěl předejít zbytečným nákladům v případě, že by výsledky následně konaného referenda byly napadeny správní žalobou právě z důvodu nesprávného vyhodnocení počtu podpisů oprávněných petentů podporujících konání referenda. Dále odpůrce zdůraznil, že podpisy osob, které mají trvalý pobyt na území Statutárního města Teplice, ale mají uvedenu nesprávnou adresu na podpisových arších, nebyly vyřazeny a byly započteny do počtu potřebných podpisů.

Soud shledal, že návrh byl podán včas (§ 57 odst. 2 zákona o místním referendu), osobou oprávněnou (§ 57 odst. 1 citovaného zákona), a to ze zákonem předvídaných důvodů [§ 57 odst. 1 písm. a) téhož zákona a § 91a odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní {dále jen „s.ř.s.“}]. V souladu s ustanovením § 91a odst. 3 věta druhá s.ř.s. rozhodoval soud bez nařízení jednání.

Soud z vyžádaných spisových materiálů odpůrce zjistil, že navrhovatel podal dne 21.7.2014 odpůrci návrh na konání místního referenda v územním obvodu odpůrce s předloženými otázkami: „Požadujete, aby Zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby ve všech provozovnách na katastrálním území města Teplice byly do dvou let odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály? Požadujete, aby v případě, že plošné odstranění výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů nebude možné, zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby do dvou let byly odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály umístěné do 100m od veřejných budov?“ Výzvou ze dne 4.8.2014 podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu Pokračování

40A 7/2014
3

odpůrce vyzval navrhovatele k odstranění nedostatků ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení výzvy.

Ve výzvě je uvedeno, že odpůrce z procesní opatrnosti vůbec nezohlední podpisy oprávněných osob na podpisových arších č. 1-245, které byly již jednou s návrhem na vyhlášení referenda předloženy v roce 2012. Poukázal přitom na změnu podmínek spočívající v podstatném nárůstu příjmů statutárního města plynoucím z provozu výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů. Dále odpůrce uvedl, že na podpisových arších č. 246-309 bylo shledáno 88 údajů, u kterých z důvodu vad nebylo možno buď stanovit, zda jde o oprávněnou osobu (neúplné, nečitelné nebo chybné údaje), nebo bylo zjištěno, že o oprávněnou osobu nejde. Jednalo se o následující vady případně jejich kombinace: chybějící křestní jméno, chybějící datum narození nebo uvedení data v nesprávném formátu, chybějící ulice trvalého pobytu, chybějící číslo domu trvalého pobytu, nečitelnost, podepsaná osoba je mladší 18 let, osoba nebyla nalezena v evidenci obyvatel, osoba zemřela, osoba nemá trvalý pobyt ve městě Teplice.

Podle § 2 zákona o místním referendu má právo hlasovat v místním referendu každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.

Podle § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), má právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. Překážkami výkonu volebního práva jsou a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Podle § 11 odst. 2 zákona o místním referendu oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

Podle § 12 odst. 2 zákona o místním referendu nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené podle § 10 a 11 nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. Pokračování

40A 7/2014
4

Podle § 12 odst. 3 zákona o místním referendu v případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

Soud považuje za nutné připomenout mechanismus přezkumu návrhu na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky podle § 91a odst. 1 písm. a) s.ř.s., neboť se jedná o mechanismus odlišný od běžného přezkumu správních rozhodnutí či jiných zásahů a pokynů správních orgánů.

Podstatou soudní ochrany ve věcech místního referenda v této fázi je hodnocení formálních náležitostí návrhu na konání místního referenda. Soud tak v daném řízení přezkoumává předmětné (namítané) vady návrhu na konání místního referenda. Pokud přitom dospěje k závěru, že návrh je důvodný, v rámci svého rozhodnutí na místo výše uvedených správních orgánů určí, že daný návrh na konání místního referenda nemá nedostatky (L. Jemelka, M. Podhrázký, P. Vetešník, J. Zavřelová, D. Bohadlo, P. Šuránek.: Soudní řád správní. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 777-783). Výsledné rozhodnutí má přitom povahu deklaratorní, neboť v případě zjištění důvodnosti návrhu, obecní úřad neměl právo vyzývat přípravný výbor k odstranění nedostatků. Soudu je tak přiznáno právo vymknout se ze zásadně kasační povahy své pravomoci ve správním soudnictví a rozhodnout namísto správního orgánu (srov. Blažek, T.,Jirásek, J., Molek, P., Pospíšil, P., Sochorová, V., Šebek, P.: Soudní řád správní - online komentář. 3. aktualizace. Praha : C. H. Beck, 2014).

V daném případě je spornou otázkou splnění podmínky spočívající v předložení dostatečného počtu podpisů oprávněných osob, které podporují podání návrhu na konání místního referenda o předmětné otázce. V tomto směru navrhovatel uplatnil dvě námitky. Jednou z námitek je ta, že odpůrce měl považovat za neplatné i ty podpisy oprávněných osob majících trvalý pobyt ve Statutárním městě Teplice, u nichž se adresy uvedené v podpisovém archu plně neztotožňovaly s adresou trvalého pobytu. Soud přezkoumal podklady předložené odpůrcem a zjistil, že skutečně v jednom případě u archů č. 246-309, u nichž v daném řízení odpůrce provedl kontrolu údajů, došlo k vyřazení takového podpisu. Jednalo se o podpis osoby uvedený na archu č. 266 a řádku č. 15. V tomto případě oprávněná osoba na podpisovém archu uvedla jako svou adresu trvalého pobytu “X“ a dle lustrace odpůrce je správná adresa trvalého pobytu dané oprávněné osoby „X“. Soud na tomto místě zdůrazňuje, že se jednalo o jediný případ takového postupu odpůrce. Z obsahu lustrací doložených ve správním spise vyplývá, že takových případů se v přezkoumávaných podpisových arších objevilo mnohem více, ale odpůrce ve všech těchto ostatních případech podpisy daných osob, které měly skutečně trvalý pobyt ve Statutárním městě Teplice ale na jiné adrese, zahrnul mezi podpisy, které uznal jako řádné podpisy oprávněných osob. Nejednalo se tedy v žádném případě o systémovou chybu, ale o ojedinělý (doslova jediný) případ pochybení, který s ohledem na celkový počet přezkoumávaných předložených podpisů nemohl mít vliv na posouzení otázky splnění podmínky pro možnost podání návrhu na konání místního referenda.

Druhá námitka navrhovatele spočívala v tom, že odpůrce odmítl zahrnout podpisy obsažené na podpisových arších č. 1-245 do počtu podpisů oprávněných osob podporujících podání návrhu na vyhlášení místního referenda s odůvodněním, že tyto podpisové archy byly již v minulosti jednou použity u návrhu na konání referenda a tento návrh byl následně vzat Pokračování

40A 7/2014
5

navrhovateli zpět. Svůj postoj odůvodňoval odpůrce tím, že v mezidobí od podání prvního návrhu na konání místního referenda v roce 2012 se podstatně změnily některé skutečnosti, které dle jeho názoru by mohly ovlivnit postoj oprávněných osob k otázce konání referenda. Konkrétně se jedná o množství prostředků, které získává rozpočet Statutárního města Teplice v souvislosti s provozem výherních hracích automatů či videoloterijních terminálů. Odpůrce uvedl, že oproti roku 2011, kdy příjmy činily 28 878 000,- Kč, v roce 2013 dosáhly tyto příjmy již částky 60 408 000,- Kč. Odpůrce se domnívá, že na základě této skutečnosti by možná některé osoby, které petici podepsaly v roce 2012, již v současnosti svůj podpis k petici nepřipojily. Soud musí zdůraznit, že relevantní právní úprava neobsahuje žádný termín či lhůtu, po kterou lze použít podepsaný podpisový arch jako přílohu k návrhu na vyhlášení místního referenda. Tato skutečnost je pochopitelná, neboť ve větších městech je nutno shromáždit poměrně vysoký počet podpisů oprávněných osob a kampaň na shromáždění těchto podpisů je proto nutno vést dlouhodobě třeba i v řádu několika let. Podstatná je skutečnost, že je zachována totožnost otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu a totožnost přípravného výboru, který usiluje o podání návrhu na konání místního referenda. Soud dále konstatuje, že z platné právní úpravy rovněž nevyplývá, že by nebylo možné podpisové archy obsahující podpisy oprávněných osob použít jako přílohu k opakovanému návrhu na konání místního referenda. Vzhledem ke skutečnosti, že organizační výbor nemá k dispozici prostředky pro předběžnou kontrolu správnosti údajů uváděných podepisujícími osobami v podpisových arších, stává se často, že i přes sebrání dostatečného počtu podpisů, je po podání návrhu na vyhlášení místního referenda příslušnými orgány při ověřování správnosti údajů v podpisových arších celá řada podpisů vyřazena pro nesprávnost nebo neúplnost údajů uvedených u těchto podepisujících osob. V důsledku toho může být následně shledáno, že návrh na konání místního referenda není podpořen dostatečným počtem podpisů oprávněných osob, a takovému návrhu pak nemůže být vyhověno. Soud považuje za zcela nepřípustné, aby již jednou projevená vůle oprávněných osob, které řádně uvedly veškeré údaje do podpisové listiny, byla nerespektována pouze z důvodu, že v minulosti tyto oprávněné osoby sice řádně vyplnily podpisové listinyk referendu, avšak toto referendum se nakonec pro nedostatek podpisů oprávněných osob nekonalo. V souladu s tím soud konstatuje, že pokud zůstává zachována totožnost otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu a totožnost přípravného výboru, který usiluje o podání návrhu na konání místního referenda, a nedošlo v mezidobí mezi prvním a opakovaným návrhem na konání místního referenda k podstatné změně relevantní právní úpravy (tedy právní úpravy regulující problematiku místního referenda či problematiku skutečnosti, které se týká navrhovaná otázka) a nedošlo k podstatným změnám skutečností relevantních pro položenou otázku, je možno archy obsahující podpisy oprávněných osob použít jako přílohu k návrhu na konání místního referenda i opakovaně. V důsledku toho je umožněno přípravnému výboru případně pokračovat ve sběru podpisů i v případě, že by jeho návrhu na konání místního referenda nemohlo být vyhověno v důsledku malého počtu akceptovatelných podpisů oprávněných osob.

V daném případě totožnost navrhované otázky zůstala zachována a zůstala zachována i totožnost organizačního výboru, který usiluje o podání návrhu na konání místního referenda. Mezi podáním prvního návrhu na konání místního referenda v roce 2012 a současným podáním ani nedošlo k podstatné změně relevantní legislativy. Změnu výše výnosů, které má Statutární město Teplice z provozování výherních hracích automatů a videoloterijních Pokračování

40A 7/2014
6

terminálů pak nemůže být skutečností, kterou by bylo možno považovat za takovou skutečnost relevantní pro položenou otázku, která by mohla relativizovat již dříve projevenou vůli oprávněných osob podpořit konání místního referenda o navrhované otázce. Tato odpůrcem uváděná skutečnost je spíše údajem, který by bylo možno využít v rámci kampaně před konáním již vyhlášeného referenda. Na tomto místě je dle soudu nutno zdůraznit, že konání místního referenda mohou podporovat nejen oprávněné osoby, které jsou rozhodnuty vyslovit se kladně k předkládaným otázkám, ale konání referenda mohou podporovat i oprávněné osoby, které se chtějí výslovně vymezit k předkládaným otázkám negativně. Podpis na podpisové listině tak v žádném případě nelze vykládat jako předběžné vyjádření názoru k otázkám navrhovaným k rozhodování v místním referendu. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi dospěl soud k závěru, že odpůrce pochybil, pokud odmítl zahrnout podpisy obsažené na podpisových arších č. 1-245, které byly přiloženy již k předcházejícímu návrhu na konání místního referenda, do počtu podpisů oprávněných osob podporujících i stávající návrh na konání místního referenda.

Na tomto místě musí soud připomenout již výše zmíněnou zvláštnost přezkumu správního soudu v rámci formálních náležitostí návrhu na konání místního referenda. Obsahem závazného výroku soudu nemůže být skutečnost, že odpůrce pochybil při posuzování náležitostí návrhu na konání místního referenda, ale musí to být výrok, že předmětný návrh na konání místního referenda nemá nedostatky či že návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá vady, se zamítá. Proto musel v daném případě soud přistoupit ke kontrole údajů na na arších č. 1-245 podpisových listin, kterou odpůrce v rámci předmětného správního řízení neprovedl.

Soud si nechal předložit odpůrcem rovněž správní spis týkající se předchozího návrhu na konání místního referenda z roku 2012. Při porovnání kopií podpisových listin na arších č. 1-245 založených v tomto správním spise a listin předložených navrhovatelem s novým návrhem na konání místního referenda soud zjistil, že ačkoli navrhovatel v návrhu podaném soudu výslovně uvedl, že podpisové listiny zůstaly beze změny, byla na těchto listinách provedena řada úprav. Jednalo se zejména o vyškrtnutí některých zápisů, které evidentně nepatřily mezi oprávněné osoby ve smyslu zákona o místním referendu, dále pak o doplnění obce do adresy trvalého pobytu, doplnění čísla popisného v adrese trvalého pobytu či doplnění data narození. V důsledku doplnění výše uvedených údajů bylo možno zahrnout mezi podpisy oprávněných osob i ty, které správní orgán v rámci minulého přezkumu v důsledku nemožnosti jejich ověření pro neúplnost údajů musel vyřadit. Pro úplnost soud konstatuje, že doplnění výše uvedených údajů do podpisových listin není nikterak v rozporu s platnou právní úpravou. Při ověřování údajů osob uvedených v podpisových listinách soud zjistil, že některé údaje se v mezidobí od podpisu oprávněných osob na podpisový list změnily. Některé oprávněné osoby zemřely, některé původně oprávněné osoby se odstěhovaly a přestaly tak být oprávněnými osobami ve smyslu zákona o místním referendu a některé ženy, u kterých nebylo možno údaje ověřit, se pravděpodobně vdaly a změnilo se jim příjmení. Soud zjistil tyto závady v následujících případech: Arch č. 2, ř. 9 - zemřel; arch č. 3, ř. 2 – nenalezeno, ř. 18 – zemřel, ř. 19 – zemřel; arch č. 4, ř. 7 odstěhoval se; arch č. 7, ř. 10 – zemřel; arch č. 15, ř. 18 – odstěhoval se, arch č. 16, ř. 4 – odstěhoval se; arch č. 18, ř. 1 – nenalezeno; arch č. 19 ř. 17 - odstěhoval se; arch č. 20 ř. 1 – nenalezeno; arch č. 23, ř. 2 – nenalezeno; arch č. 26, ř. 2 – nenalezeno, ř. 6 – zemřel; arch č. 30, ř. 5 – nenalezeno; arch č. 37, ř. 15 – odstěhoval se; arch č. 38, ř. 22 – odstěhoval se; arch Pokračování

40A 7/2014
7

č. 39, ř. 3 nenalezeno; arch č. 49, ř. 2 nenalezeno; arch č. 50 ř. 1 – odstěhoval se; arch č. 55, ř. 5 - nenalezeno; arch č. 63, ř. 6 - odstěhoval se, ř. 10 – odstěhoval se; arch č. 67, ř. 32 – nenalezeno; arch č. 68, ř. 51 – nenalezeno, ř. 53 – nenalezeno; arch č. 72, ř. 5 nenalezeno, ř. 13 – odstěhoval se, ř. 15 – nenalezeno; arch č. 74, ř. 40 – zemřel; arch č. 75, ř. 4 – odstěhoval se; arch č. 79 ř. 10 – nenalezeno, ř. 14 – odstěhoval se, ř. 15 odstěhoval se; arch č. 80 ř. 34 – odstěhoval se, ř. 38 nenalezeno; arch č. 86 ř. 1 – odstěhoval se; arch č. 87, ř. 1 – zemřel; arch č. 89 ř. 8 – nenalezeno, ř. 13 – odstěhoval se, ř. 22 odstěhoval se, ř. 46 odstěhoval se; arch č. 90 ř. 13 – odstěhoval se, ř. 21 – nenalezeno; arch č. 91, ř. 15 – odstěhoval se; arch č. 92 ř. 43 – zemřel, ř. 48 – zemřel; arch 93 ř. 5 – nenalezeno; arch č. 94, ř. 1 – odstěhoval se, ř. 2 - odstěhoval se, ř. 9 – nenalezeno, ř. 11 – nenalezeno, ř. 12 – odstěhoval se, ř. 23 – odstěhoval se; arch č. 96, ř. 8 – odstěhoval se; arch č. 97 ř. 49 – nenalezeno; arch č. 98, ř. 26 – nenalezeno; arch č. 100, ř. 26 – odstěhoval se; arch č. 104, ř. 8 – odstěhoval se, ř. 22 – zemřel; arch č. 106, ř. 33 – zemřel; arch č. 114, ř. 41 – odstěhoval se; arch č. 115, ř. 6 – nenalezeno; arch č. 116, ř. 20 – odstěhoval se, ř. 21 – odstěhoval se; arch č. 117, ř. 1 – odstěhoval se, ř. 4 – zemřel, ř. 13 – zemřel, ř. 20 – nenalezeno; arch č. 118, ř. 6 – odstěhoval se, ř. 11 – nenalezeno; arch č. 119, ř. 12 – odstěhoval se, ř. 13 – odstěhoval se, ř. 14 – odstěhoval se, ř. 21 – odstěhoval se, ř. 22 - odstěhoval se, arch č. 120, ř. 10 – odstěhoval se; arch č. 121, ř. 6 – odstěhoval se, ř. 7 – nenalezeno; arch č. 122, ř. 7 – nenalezeno, ř. 10 – odstěhoval se; arch č. 123, ř. 1 – odstěhoval se, ř. 2 – odstěhoval se; arch č. 124, ř. 1 – odstěhoval se, ř. 2 – odstěhoval se; arch č. 125, ř. 20 – nenalezeno; arch č. 127, ř. 8 – nenalezeno; arch č. 128, ř. 20 – nenalezeno; arch č. 131, ř. 5 – zemřel; arch č. 132, ř. 9 – odstěhoval se; arch č. 139, ř. 14 – odstěhoval se, ř. 19 – zemřel, ř. 22 – zemřel; arch č. 146, ř. 44 – nenalezeno; arch č. 149, ř. 10 – nenalezeno; arch č. 155, ř. 13 – odstěhoval se; arch č. 162, ř. 15 – nenalezeno; arch č. 167, ř. 8 – nenalezeno; arch č. 175, ř. 23 – odstěhoval se; arch č. 178, ř. 12 – zemřel; arch č. 184, ř. 2 – nenalezeno; arch č. 191, ř. 3 – nenalezeno; arch č. 193, ř. 23 – odstěhoval se; arch č. 194, ř. 1 – nenalezeno, ř. 8 – nenalezeno; arch č. 195, ř. 2 – odstěhoval se, ř. 24 – nenalezeno; arch č. 197, ř. 4 – zemřel, ř. 6 – zemřel, ř. 7 – odstěhoval se; arch č. 200, ř. 1 – zemřel, ř. 2 – odstěhoval se, ř. 11 nenalezeno; arch č. 206, ř. 13 – odstěhoval se, ř. 14 – odstěhoval se; arch č. 208, ř. 12 – nenalezeno; arch č. 214, ř. 12 – odstěhoval se, ř. 18 – nenalezeno; arch č. 216, ř. 8 – odstěhoval se, ř. 17 – nenalezeno; arch č. 218, ř. 11 – nenalezeno, ř. 12 – odstěhoval se, ř. 14 – odstěhoval se, ř. 19 – odstěhoval se, ř. 26 – odstěhoval se; arch č. 219, ř. 1 – zemřel, ř. 10 – odstěhoval se, ř. 13 – nenalezeno, ř. 24 – odstěhoval se; arch č. 220, ř. 10 – odstěhoval se, ř. 13 – nenalezeno, ř. 14 – odstěhoval se, ř. 25 – odstěhoval se, ř. 36 – odstěhoval se; arch č. 222, ř. 8 – odstěhoval se; arch č. 223, ř. 14 – nenalezeno; arch č. 228, ř. 1 – nenalezeno, ř. 4 – nenalezeno, ř. 8 – nenalezeno, ř. 19 – odstěhoval se, ř. 29 – odstěhoval se, ř. 33 – nenalezeno; arch č. 233, ř. 8 – zemřel; arch č. 235, ř. 11 – nenalezeno; arch č. 236, ř. 7 – nenalezeno; arch č. 238, ř. 1 – nenalezeno; arch č. 239, ř. 17 – odstěhoval se; arch č. 240, ř. 4 – odstěhoval se, ř. 7 – nenalezeno; arch č. 242, ř. 4 – nenalezeno, ř. 8 – nenalezeno.

Na tomto místě musí soud zdůraznit, že odpovědnost za pravost podpisů a správnost sdělených údajů ze strany oprávněných osob nese jednoznačně přípravný výbor nikoliv úřad či obec. Je-li účelem podpisu oprávněných osob na podpisové archy zjištění relevantní podpory záměru uspořádat místní referendum, nelze tento účel realizovat způsobem, z něhož není zřejmé, zda oprávněná osoba uvedla skutečně svoje vlastní údaje. Je tedy bezpochyby věcí přípravného výboru a osob sbírajících podpisy, aby upozornili oprávněné osoby na nutnost uvedení úplných a správných údajů, včetně adresy trvalého pobytu, která musí být na území Statutárního města Teplice. Ostatně i důslednost a pečlivost oprávněných osob při Pokračování

40A 7/2014
8

vyplňování podpisových archů značí míru vážnosti jejich zájmu o vyhlášení místního referenda. Chybí-li některý z povinných údajů k osobě na podpisovém archu nebo je tento údaj v rozporu s údajem vedeným k osobě v základním registru obyvatel a informačním systému evidence obyvatel, nelze takový podpis považovat za platný a započítat ho do celkového počtu podporujících oprávněných osob. Obdobný právní názor o odpovědnosti kandidáta za obsah petice na podporu jeho kandidatury ve věci volby prezidenta republiky ostatně zaujal i Ústavní soud a Nejvyšší správní soud (srov. nález ÚS ze dne 7.1.2013, sp. zn. Pl. ÚS 27/12, www.usoud.cz; usnesení NSS ze dne 13.12.2012, sp. zn. Vol 11/2012, www.nssoud.cz). Je nutno konstatovat, že k tíži přípravného výboru je nutno přičíst i změny, které nastanou ode dne podpisu podpisové listiny do doby podání návrhu na konání místního referenda. Platnost údajů obsažených v podpisových listech se musí vždy zkoumat ke dni podání návrhu na konání místního referenda a nikoli ke dni připojení podpisu na podpisovou listinu.

Soud v rámci přezkoumání podpisových listin na arších č. 1 – 245 zjistil, že přípravný výbor předložil na uvedených podpisových listech 4 028 podpisů. Z toho 805 podpisů muselo být pro různé vady vyloučeno. Jedná se jednak o podpisy vyloučené již v rámci přezkumu příslušným orgánem v rámci předchozího podání návrhu na vyhlášení místního referenda z roku 2012 a podpisy vyloučené soudem při přezkumu ke dni podání nového návrhu uvedené výše. Platných podpisů na uvedených podpisových arších č. 1 – 245 tedy bylo 3 223. Na podpisových arších č. 246 – 309 pak bylo dalších 748 podpisů, z nichž bylo platných 663 (i po započtení jednoho nesprávně vyřazeného podpisu). Celkem tedy přípravný výbor předložil 3 886 platných podpisů.

Dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o místním referendu návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v obci do 200 000 obyvatel alespoň 10 % oprávněných osob. Dle sdělení Statutárního města Teplice mělo ke dni podání návrhu 49 191 obyvatel a z toho 40 739 voličů, kteří jsou zároveň oprávněnými osobami ve smyslu zákona o místním referendu. Z uvedeného vyplývá, že návrh na referendum musí být podpořen podpisy 4 074 oprávněných osob. K návrhu však bylo v podpisových listinách doloženo pouze 3 886 platných podpisů oprávněných osob. Tím tedy nebylo splněno zákonem požadované množství.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti musí soud konstatovat, že návrh na vyhlášení místního referenda v rozporu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o místním referendu nepodpořil svým podpisem dostatečný počet oprávněných osob. Proto soud dospěl k závěru, že předmětný návrh na konání místního referenda trpí nedostatky a v důsledku toto výrokem I. tohoto usnesení návrh na určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky, zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož v řízení ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků právo na náhradu těchto nákladů.

Usnesení bude doručeno účastníkům řízení a současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu; usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s.ř.s.). Pokračování

40A 7/2014
9

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 8. září 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru