Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 43/2014 - 53Usnesení KSUL ze dne 12.11.2014

Prejudikatura

6 Azs 110/2004


přidejte vlastní popisek

40A 43/2014-53

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatelky: A. Č., nar. „X“, bytem „X“, a dalších účastníků řízení: 1) MěstskéhoúřaduVelký Šenov, se sídlem ve Velkém Šenově, Mírové náměstí č. p. 342, PSČ 407 78, 2) SNK Šenovštíobčané, jednající zmocněnkyní I. F., bytem „X“, v řízení o návrhu na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva města Velký Šenov konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014, a tedy v poslední den hmotněprávní lhůty k podání předmětného návrhu, se navrhovatelka domáhala vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva města Velký Šenov konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Navrhovatelka v návrhu uvedla, že v průběhu voleb do zastupitelstva města Velký Šenov došlo k přemístění volební schránky do Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, jež byla v tomto objektu za asistence předsedy volební komise a zapisovatelky, která však nebyla členkou okrskové volební komise, umístěna v I. patře. Následně byli obyvatelé tohoto pečovatelského domu vyzváni H. A., vedoucí Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, k účasti ve volbách do zastupitelstva města Velký Šenov. Dle navrhovatelky tyto popsané skutečnosti budí dojem manipulace s volebními lístky za účasti H. A., neboť tato je nejen vedoucí Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, ale zároveň taktéž předsedkyní volební strany SNK Šenovští občané. Dle navrhovatelky je zde důvodné podezření, že došlo k ovlivňování voličů v průběhu voleb, a to zejména voličů Domu s pečovatelskou službou, Pokračování

40A 43/2014

když v tomto objektu zároveň nebyla přítomna řádná zapisovatelka, a tudíž mohlo dojít k manipulaci s volebními lístky. Vzhledem k těmto skutečnostem je navrhovatelka přesvědčena, že hlasování do zastupitelstva města Velký Šenov probíhalo v rozporu se zákonem, a že bylo manipulováno s hlasovacími lístky, a proto navrhla, aby soud prohlásil neplatnost hlasování do zastupitelstva města Velký Šenov. Svá tvrzení dále navrhovatelka podstatně rozšířila ve dvou e-mailových podání ze dne 3. 11. 2014 a ze dne 4. 11. 2014, která nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem a která soud obdržel dne 4. 11. 2014.

Městský úřad Velký Šenov, jakožto další účastník řízení 1), k předmětnému návrhu ve vyjádření uvedl, že dne 11. 10. 2014 zástupci okrskové volební komise, a to zapisovatel J. N., DiS, a členka okreskové volební komise R. K., navštívili s přenosnou volební schránkou Dům s pečovatelskou službou Velký Šenov. K věci dále dodal, že v I. patře se postupně shromáždili zájemci o volby do zastupitelstva města Velký Šenov, kterým po kontrole dokladů totožnosti byly vydány úřední obálky a následně jim bylo umožněno odvolit. Další účastník řízení 1) v této souvislosti prohlásil, že H. A. v Domě s pečovatelskou službou Velký Šenov nebyla přítomna, když její nepřítomnost potvrzují nejen zástupci okrskové volební komise, nýbrž i všichni obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, kteří se zúčastnili voleb. Dle dalšího účastníka řízení 1) v tomto domě bylo toliko umístěno oznámení, kdy se dostaví zástupci okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Závěrem doplnil, že v žádném případě nedošlo a ani nemohlo dojít k manipulaci s hlasovacími lístky.

Další účastník řízení 2), tedy volební strana SNK Šenovští občané, prostřednictvím své volební zmocněnkyně k předmětnému návrhu zaslal písemné vyjádření, v němž uvedl, že soudu zasílá vyjádření od Mgr. H. A., vedoucí Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, a také vyjádření členů okrskové volební komise R. K., R. V. a J. N. a také čestná prohlášení obyvatel Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, a to p. M., p. J., p. V., p. L., p. B., p. J., p. G., p. N., p. K., p. B., p. J., p. M., p. K., p. K., p. B., p. K., p. G., p. Č., p. K., p. K., p. H., p. K., p. Ř. a p. M. Ke svému písemnému prohlášení pak další účastník 2) přiložil čestná prohlášení právě citovaných obyvatel Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov o tom, že při hlasování v předmětných volbách nebyly nikterak ovlivňováni ze strany Mgr. H. A., když ta nebyla v průběhu hlasování v dotyčném pečovatelském domě přítomna, a také vyjádření od Mgr. H. A. a také vyjádření členů okrskové volební komise R. K. a R. V. a také zapisovatele okrskové volební komise J. N., DiS, v němž členky okrskové volební komise a její zapisovatel shodně uvedli, že volby do zastupitelstva města Velký Šenov v Domě s pečovatelskou službou Velký Šenov se uskutečnily dne 11. 10. 2014 v 10:00 hod., a to v prostorách čítárny v 1. patře. Dále uvedli, že průběhu hlasování byl přítomen pouze J. N., DiS, zapisovatel okrskové volební komise, a R. K., členka okrskové volební komise, kdy J. N., DiS a R. K. shodně doplnili, že H. A. nebyla hlasování přítomna, a že R. V., předsedkyně okrskové volební komise, byla v rozhodnou dobu ve volební místnosti, která se nacházela v prostorách Městského úřadu Velký Šenov. Všichni tři, tedy R. K., R. V. a také J. N., DiS, pak tyto skutečnosti uvedené na vyjádření k návrhu stvrdili svými vlastnoručními podpisy. Ve vyjádření od Mgr. H. A. k návrhu navrhovatelky pak bylo uvedeno, že ta volby do zastupitelstva města Velký Šenov, jež proběhly v Domě s pečovatelskou službou Velký Šenov, jehož je vedoucí, nijak nemohla ovlivnit, neboť se jich ve dnech 10. a 11. 10. 2014 nezúčastnila. H. A. dále odmítla jakékoliv ovlivňování voličů, kteří jsou ubytováni v tomto domě, jakož i odmítla manipulaci s volebními lístky těchto voličů. K této věci doplnila, že pokud se týká její role ve volbách do zastupitelstva města Velký Šenov, tak její činnost toliko spočívala ve zprostředkování transportu přenosné volební schránky z důvodu imobility Pokračování

40A 43/2014

některých uživatelů Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov. V této věci proto dne 9. 10. 2014 telefonicky kontaktovala J. N., Dis, pracovníka Městského úřadu Velký Šenov, ohledně zajištění přenosné volební schránky s tím, že bylo dohodnuto, že dne 11. 10. 2014 v 10:00 hod. bude tato umístěna v prostorách čítárny v I. patře Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, neboť společenská místnost je mimo provoz z důvodu její rekonstrukce. K tomuto ještě dodala, že uživatelé Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov byli o této skutečnosti informováni letákem umístěným na skleněné dveře ve vestibulu, přičemž někteří z těchto uživatelů této možnosti využili a naopak někteří odvolili přímo na Městském úřadě Velký Šenov. Následně Mgr. H. A. dne 5. 11. 2010 soudu zaslala e-mailové podání bez zaručeného elektronického podpisu v reakci na dvě e-mailová podání navrhovatelky ze dne 3. 11. 2014 a ze dne 4. 11. 2014.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volební zákon, podle jehož ust. § 60 odst. 1 podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu na neplatnost hlasování se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné takové překážky nejsou dány, neboť návrh byl podán v zákonné 10 denní lhůtě a navrhovatelka byla k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimována, neboť byla v den voleb k trvalému pobytu přihlášena ve městě Velký Šenov a byla zapsána v příslušném volebním seznamu.

Již v úvodu odůvodnění usnesení bylo zmíněno, že navrhovatelka se předmětným návrhem domáhala vyslovení neplatnosti hlasování do zastupitelstva města Velký Šenov.

Podle ust. § 60 odst. 2 volebního zákona návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Z této právě předestřené zákonné úpravy obsažené ve volebním zákoně vyplývá, že návrh na neplatnost hlasování ve volbách je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty, jakož i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního výsledku).

V souladu s ust. § 90 odst. 2 s. ř. s. jsou v řízení o návrhu na neplatnost hlasování účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na Pokračování

40A 43/2014

jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena. Volebním orgánem v daném případě je v souladu s úpravou obsaženou v hlavě II volebního zákona Městský úřad Velký Šenov. Z obsahu návrhu pak dle soudu jednoznačně vyplývá, že navrhovatelka napadá dosažený volební výsledek kandidátů za volební stranu SNK Šenovští občané. V souladu s výše citovaným ust. § 90 odst. 2 s. ř. s. je pak dalším účastníkem řízení i tato volební strana.

V daném případě navrhovatelka obecně a vágně namítala, že je dáno podezření, že v průběhu voleb v Domě s pečovatelskou službou Velký Šenov, kam byla přinesena členy okrskové volební komise přenosná urna, došlo k ovlivňování obyvatel tohoto pečovatelského domu, jakožto voličů, a k manipulaci s hlasovacími lístky ze strany Mgr. H. A., která v době konání voleb byla vedoucí daného pečovatelského domu a zároveň předsedkyní kandidující volební strany SNK Šenovští občané. Svá tvrzení přitom navrhovatelka nepodložila žádnými důkazními prostředky ani nenavrhla soudu jejich provedení.

Na tomto místě soud konstatuje ostatně, jak již učinil ve svých předchozích rozhodnutích (srov. např. rozsudek KS v Ústí nad Labem ze dne 21. 11. 2011, č. j. 15 A 72/2011 – 87, který je dostupný na www.nssoud.cz), že soudní řízení vedené dle s. ř. s. ve věcech volebních není založeno na principu inkvizičním, ve kterém by si soud sám vyhledával veškeré relevantní důkazy k tvrzení účastníků, ale je založeno na zásadě, že každý musí svá tvrzení doložit dostatečnými důkazy. V tomto směru tedy navrhovatelku tížilo důkazní břemeno, jehož neunesení má obecně za následek neúspěch v soudním řízení. S tím koresponduje i závěr, ke kterému dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, který je dostupný na www.usoud.cz.: „lid je zdrojem veškeré státní moci a mimo jiné se v této roli podílí na jejím ustavování cestou svobodných a demokratických voleb. Tomu odpovídá i zákonná úprava volebního soudnictví a ověřování voleb. Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá.

Navrhovatelka by měla mít na paměti, že soudnictví ve věcech volebních je upraveno v hlavě II., dílu 4 s. ř. s. a v hlavě VII. volebního zákona. V těchto předpisech sice není výslovně zakotvena pro soudní přezkum voleb zásada koncentrace řízení, ovšem dle názoru soudu tento princip vyplývá konkludentně z obsahu jednotlivých ustanovení obsažených v uvedených předpisech. V ustanovení § 60 odst. 1 volebního zákona je výslovně uvedena desetidenní lhůta, ve které je možné podat návrh na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta. Je nepochybné, že podání učiněné po uplynutí desetidenní lhůty je podání opožděné, které je třeba odmítnout pro opožděnost. V ustanovení § 90 odst. 3 s. ř. s. je pak dále uvedeno, že soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Dále je v citovaném ustanovení výslovně uvedeno, že jednání není třeba nařizovat. Ze stanovené poměrně krátké lhůty pro rozhodnutí a skutečnosti, že není nutno nařizovat jednání ve věci, vyplývá jednoznačně zákonodárcův záměr, aby ve věcech platnosti voleb, platnosti hlasování a platnosti volby kandidáta bylo rozhodnuto ve věci rychle a otázka platnosti výsledků voleb byla v krátké době postavena na jisto. Podmínkou rychlého rozhodnutí bez nařízení jednání je však to, že navrhovatel uplatní veškeré své námitky včetně navrhovaných důkazů již ve svém podání. Z uvedených skutečností tedy dle soudu vyplývá, jak již uvedl výše, že soudní přezkum voleb je ovládán zásadou koncentrační a proto není možno k námitkám uplatněným po lhůtě pro podání návrhu přihlížet, což dovodil i Nejvyšší správní Pokračování

40A 43/2014

soud ve svém usnesení ze dne 13. 12. 2004, č. j. Vol 13/2004 – 91, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3/2005 a také na www.nssoud.cz.

Z tohoto důvodu nemohl soud přihlížet k dvěma e-mailovým podáním navrhovatelky ze dne 3. 11. 2014 a ze dne 4. 11. 2014, které soud obdržel dne 4. 11. 2014 a která obsahovala jednak konkrétnější skutková tvrzení k již obecně a vágně formulovaným tvrzením o nepřípustném ovlivňování hlasování v Domě s pečovatelskou službou Velký Šenov a jednak úplně nová skutková tvrzení, která navíc opět nebyla podložena žádnými důkazními prostředky či nebylo v nich navrženo soudu jejich provedení, neboť byla podána zjevně po lhůtě určené pro podání návrhu a navíc nebyla v rozporu s ust. § 37 odst. 2 s. ř. s. elektronicky podepsána ani následně doplněna písemnými podáními shodného obsahu.

V této souvislosti nelze nezmínit, že již Krajský soudu v Plzni v dosud nepřekonaném usnesení ze dne 16. 11. 2006, č. j. 57 Ca 148/2006 - 40, které je dostupný na www.nssoud.cz, judikoval že: „Řízení o návrhu na neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstev obcí je řízením sporným, pro které platí povinnost navrhovatele tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti [§ 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř.] a označit důkazy k prokázání svých tvrzení [§ 101 odst. 1 písm. b) a § 120 o.s.ř.]. Soud v takovém řízení nemůže doplňovat či domýšlet chybějící tvrzení navrhovatele, jakož i z vlastní iniciativy dohledávat důkazy.“

Na základě shora uvedeného nezbývá než konstatovat, že navrhovatelka neoznačila a ani nepředložila žádné důkazy na podporu svých tvrzení, které navíc ve lhůtě pro podání volebního návrhu formulovala velice obecně a vágně, v důsledku čehož neunesla své břemeno důkazní ohledně údajného ovlivňování voličů z Domu s pečovatelskou službou Velký Šenov, a ohledně nepřípustné manipulace s hlasovacími lístky volební stranou SNK Šenovští občané, tedy dalším účastníkem řízení 2).

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro vyslovení neplatnosti hlasování do zastupitelstva města Velký Šenov, a proto návrh ve výroku ad I. tohoto usnesení zamítl.

Ve výroku ad II. usnesení pak současně soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle ust. § 93 odst. 4 s. ř. s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

O návrhu pak v souladu s ust. § 90 odst. 3 s. ř. s. rozhodl usnesením ve dvacetidenní lhůtě od jeho doručení bez nařízení jednání, neboť všechny potřebné skutečnosti bylo možné zjistit z předložené volební dokumentace, takže již nebylo zapotřebí provádět další dokazování výslechy účastníků či svědků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou podle ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. věta před středníkem opravné prostředky přípustné. Usnesení nabývá právní moci podle ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2014
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

Pokračování

40A 43/2014

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru