Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 4/2020 - 14Usnesení KSUL ze dne 16.03.2020Volby do Senátu: posouzení přihlášky

Publikováno4027/2020 Sb. NSS

přidejte vlastní popisek

40 A 4/2020-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Mgr. Ladislava Vaško a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

navrhovatele: Koalice Vize národních socialistů, koalice politické strany Česká
strana národně sociální a politického hnutí Vize národních socialistů,
která podala přihlášku k registraci,

zastoupená zástupkyní volebního zmocněnce J. V.,
bytem „X“,

a dalšího účastníka: Magistrát města Teplice,
sídlem náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice,

v řízení o návrhu na uložení povinnosti registrace přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Navrhovatel se návrhem podaným v zákonem stanovené lhůtě domáhal, aby soud uložil dalšímu účastníkovi jako příslušnému volebnímu orgánu povinnost registrovat jeho přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, ve volebním obvodu č. 32, konané ve dnech 27. a 28. března 2020. Touto přihláškou navrhovatel přihlašoval pro uvedené volby do Senátu parlamentu České republiky kandidáta Bc. Jana Vondrouše.

Návrh

2. V návrhu navrhovatel uvedl, že další účastník rozhodnutím ze dne 27. 2. 2020, č. j. MgMT/016888/2020, odmítl přihlášku k registraci navrhovatele pro předmětné volby s tím, že přihláška obsahuje údaje, které nejsou v souladu s rejstříkem politických stran a politických hnutí vedeným Ministerstvem vnitra, neboť na přihlášce je jako předseda politické strany Česká strana národně sociální, která je jednou ze stran tvořících koalici, uveden Ing. Michal Klusáček, a v rejstříku politických stran a politických hnutí je uveden jako předseda této politické strany Vladislav Svoboda. Stejný nedostatek vytkl další účastník i ve vztahu k příloze č. 3 přihlášky k registraci, ve které byl určen zmocněnec koalice a jeho zástupce.

3. Navrhovatel uvedl, že do srpna 2019 byl Ing. Michal Klusáček v přesvědčení, že je řádně zapsán v rejstříku politických stran a politických hnutí jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. Po následném dotazu Ing. Michal Klusáček zjistil, že Ministerstvu vnitra bylo předloženo usnesení sjezdu strany Česká strana národně sociální ze dne 15. 6. 2019, dle kterého měl být sjezdem strany zvolen předsedou strany Vladislav Svoboda. Dle Ing. Michala Klusáčka však žádné ze jmen osob uvedených jako účastníci daného sjezdu nefigurovalo v letech 2015 – 2019 v evidenci členů České strany národně sociální. Z této skutečnosti dovozuje Ing. Klusáček, že se nejedná o vnitrostranický spor.

4. Vzhledem k výše uvedenému podal pan Bc. Jan Vondrouš trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci podvodu a maření průběhu voleb nebo referenda. Ing. Klusáček vyzval Vladislava Svobodu k tomu, aby navrátil věc do původního stavu. Protože Vladislav Svoboda na výzvu nereagoval, podal Ing. Klusáček k Městskému soudu v Praze návrh na předběžné opatření a žalobu na Vladislava Svobodu. Řízení ve věci trestního oznámení bylo Policií České republiky usnesením ze dne 16. 1. 2020, č. j. KRPA-361756-17/TČ-2019-001475-TO, odloženo. Návrh na vydání předběžného opatření byl usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 9. 1. 2020, č. j. 38 C 51/2019-44, zamítnut. Bc. Vondrouš podal stížnost proti odložení řízení ve věci předmětného trestního oznámení a Ing. Klusáček podal odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření. Navrhovatel dále uvedl, že byl dán podnět Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, aby zahájil u České strany národně sociální kontrolu. Tento úřad reagoval na podnět poukazem na skutečnost, že se jedná o vnitrostranickou záležitost.

5. Navrhovatel trval na tom, že Ing. Michal Klusáček nepřestal vykonávat mandát předsedy České strany národně sociální, byť je v rejstříku politických stan a politických hnutí jako předseda uvedené strany zapsán Vladislav Svoboda. Proto byl na přihlášku k registraci jako předseda a statutární orgán České strany národně sociální jako jednoho ze subjektů koalice uveden Ing. Michal Klusáček. Ten rovněž přihlášku k registraci podepsal. Navrhovatel poukázal na skutečnost, že orgány státní moci byly výše uvedeným trestním oznámením, návrhem na předběžné opatření a podnětem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí opakovaně na nesoulad údajů vedených v rejstříku politických stran a politických hnutí upozorněny. Povinností státních orgánů a samosprávy bylo tedy dle navrhovatele učinit vše potřebné, aby nedošlo k omezování základních lidských práv vymezených Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky. Navrhovatel trval na tom, že jediným řádným statutárním orgánem České strany národně sociální je Ing. Michal Klusáček a Ministerstvu vnitra byly k zápisu do rejstříku politických stran a politických hnutí předloženy podvodné listiny vyhotovené osobami, které nebyly řádnými členy České strany národně sociální.

6. Navrhovatel dále uvedl, že dne 29. 2. 2020 proběhl sjezd České strany národně sociální, který schválil koaliční kandidátku hnutí Vize národních socialistů a České strany národně sociální pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 32 a vyslovil souhlas s navrženým kandidátem Bc. Janem Vondroušem. Současně uvedený sjezd usnesením vyzval Krajský soud v Ústí nad Labem, aby zajistil právní ochranu tomuto kandidátovi a změnil rozhodnutí Magistrátu města Teplice ve věci registrace přihlášky k registraci.

Vyjádření dalšího účastníka k návrhu

7. Další účastník řízení jako volební orgán se k věci, přestože mu k tomu soud poskytl prostor, nevyjádřil a pouze předložil soudu příslušnou volební dokumentaci.

Posouzení věci soudem

8. Soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny procesní předpoklady pro to, aby mohlo být přistoupeno k meritornímu projednání věci. S ohledem na skutečnost, že se v předmětné věci jedná o řízení ve věci návrhu na uložení povinnosti registrace přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, jsou tyto předpoklady upraveny vedle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, (dále jen „volební zákon“) i v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“). Soud zkoumal ve smyslu ust. § 92 s. ř. s. svou věcnou a místní příslušnost k projednání podaného návrhu a dospěl k závěru, že zdejší soud je věcně a místně příslušný k jeho projednání. Dále soud shledal, že navrhovatel je k návrhu podle § 89 odst. 4 s. ř. s. aktivně legitimován. Současně shledal návrh včasným. Podle § 89 odst. 5 s. ř. s. soud rozhodoval bez jednání.

9. V § 60 odst. 1 volebního zákona je mimo jiné uvedeno, že kandidáty pro volbu do Senátu mohou přihlašovat registrované politické strany, politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název.

10. Dle § 61 odst. 1 volebního zákona přihláška k registraci obsahuje

a) jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu, b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,

c) číslo a sídlo volebního obvodu, ve kterém kandiduje, d) příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti, e) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, f) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

g) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

11. Dle § 61 odst. 2 písm. c) volebního zákona se k přihlášce k registraci kromě jiného připojí, podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

12. Dle § 62 odst. 1 volebního zákona pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb podané přihlášky k registraci. Nemá-li přihláška k registraci náležitosti uvedené v § 61 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu písemně nezávislého kandidáta nebo prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranili do 50 dnů přede dnem voleb.

13. V § 62 odst. 2 volebního zákona je mimo jiné uvedeno, že pokud politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o odmítnutí přihlášky k registraci, jestliže nemá náležitosti podle § 61 odst. 1 volebního zákona nebo obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní není přiložena příloha podle § 61 odst. 2 písm. c) volebního zákona nebo údaje v příloze jsou nesprávné či neúplné.

14. Z obsahu správního spisu vyplývá, že volební koalice Vize národních socialistů složená z politické strany Česká strana národně sociální a politického hnutí Vize národních socialistů předložila volebnímu orgánu dne 10. 2. 2020 včasnou přihlášku k registraci kandidáta do voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 27. a 28. března 2020 pro volební obvod č. 32. Tuto přihlášku podepsal JUDr. A. K., jako zmocněnec koalice, Bc. Jan Vondrouš, jako předseda politického hnutí Vize národních socialistů, A. V., jako výkonný tajemník politického hnutí Vize národních socialistů, a Ing. Michal Klusáček, jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. V příloze č. 3 přihlášky bylo uvedeno, že koalice určila zmocněncem JUDr. A. K. a jeho náhradníkem J. V. Tuto přílohu podepsali Bc. Jan Vondrouš, jako předseda politického hnutí Vize národních socialistů, A. V., jako výkonný tajemník politického hnutí Vize národních socialistů, a Ing. Michal Klusáček, jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. Dne 13. 2. 2020 se dostavil k volebnímu orgánu JUDr. A. K. a prohlásil, že se ze zdravotních důvodů vzdává funkce zmocněnce koalice Vize národních socialistů. Tato skutečnost společně s informací, že na místo zmocněnce koalice nastupuje zástupkyně zmocněnce uvedená v příloze č. 3 přihlášky k registraci J. V., byla oznámena písemně politické straně Česká strana národně sociální, politickému hnutí Vize národních socialistů a zástupkyni zmocněnce J. V., která si zásilku obsahující toto oznámení převzala dne 25. 2. 2020. Výzvou ze dne 17. 2. 2020, č. j. MgMT/16888/2020, vyzval další účastník jako příslušný volební orgán zástupkyni zmocněnce koalice Vize národních socialistů J. V. k odstranění závad přihlášky k registraci spočívajících ve skutečnosti, že přihláška k registraci obsahuje údaje, které nejsou v souladu s údaji vedenými v rejstříku politických stran a politických hnutí, když jako předseda politické strany Česká strana národně sociální je na přihlášce uveden Ing. Michal Klusáček a v rejstříku politických stran a politických hnutí je uveden jako předseda této politické strany Vladislav Svoboda. Stejný nedostatek shledal další účastník i u označení předsedy politické strany Česká strana národně sociální na příloze č. 3 k přihlášce k registraci. Zásilka, kterou byla uvedená výzva doručována zástupkyni zmocněnce koalice Vize národních socialistů, byla od 19. 2. 2002 uložena na poště, neboť adresátka nebyla zastižena a následně byla dne 5. 3. 2020 vrácena dalšímu účastníkovi, neboť zástupkyně zmocněnce koalice Vize národních socialistů si zásilku v úložní době nevyzvedla. Rozhodnutím ze dne 27. 2. 2020, č. j. MgMT/016888/2020, další účastník pro neodstranění výše uvedených závad přihlášky k registraci rozhodl o odmítnutí přihlášky k registraci koalice Vize národních socialistů.

15. Z obsahu správního spisu jednoznačně vyplývá, že další účastník přezkoumal přihlášku k registraci navrhovatele a při posuzování náležitosti uvedené v § 61 odst. 1 písm. g) volebního zákona zjistil, že přihláška obsahuje údaje o statutárním orgánu jednoho ze subjektů tvořících koalici, a to politické strany Česká strana národně sociální, které jsou v rozporu s údaji vedenými v rejstříku politických stran a politických hnutí. Na přihlášce je jako předseda politické strany Česká strana národně sociální uveden Ing. Michal Klusáček a v rejstříku politických stran a politických hnutí je jako předseda této politické strany veden Vladislav Svoboda. Dle § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, (dále jen „zákon o politických stranách“) se do rejstříku politických stran a politických hnutí mimo jiné vyznačují i údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy. Tento údaj o statutárním orgánu má deklaratorní charakter. Dle § 9 odst. 1 zákona o politických stranách je rejstřík politických stran a politických hnutí veřejným seznamem. S ohledem na skutečnost, že zákon výslovně uvádí, že rejstřík politických stran a politických hnutí je veřejným seznamem, je možné i ve vztahu k údajům deklaratorní povahy obsaženým v tomto veřejném seznamu vycházet z presumpce správnosti těchto údajů. Dle soudu další účastník tedy nepochybil, pokud za situace, kdy zjistil, že se rozcházejí údaje o osobě, která je statutárním orgánem jednoho ze subjektů tvořících volební koalici uvedených v přihlášce k registraci a v rejstříku politických stran a politických hnutí, dospěl k závěru, že přihláška obsahuje v tomto bodě nesprávné údaje a vyzval zástupkyni zmocněnce navrhovatele v souladu s § 62 odst. 1 volebního zákona k odstranění závad přihlášky. Za této situace pak bylo na zástupkyni zmocněnce navrhovatele, aby byla aktivní a vytknutou závadu přihlášky odstranila buď opravením údajů v přihlášce, nebo předložením relevantních dokladů prokazujících změnu skutečností vyznačených v rejstříku politických stran a politických hnutí.

16. Další účastník odeslal řádně výzvu k odstranění závad přihlášky k registraci na adresu zástupkyně zmocněnce navrhovatele uvedenou v příloze č. 3 k předmětné přihlášce k registraci. Zástupkyně zmocněnce navrhovatele zůstala zcela pasivní a ve stanované lhůtě (do 26. 2. 2020) dalším účastníkem vytýkané závady přihlášky neodstranila. Na základě této skutečnosti pak dle soudu další účastník zcela v souladu s ust. § 62 odst. 2 volebního zákona vydal dne 27. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci. Na tomto místě musí soud zdůraznit, že je věcí každé volební strany, aby měla zajištěno, že osoba, kterou si zvolí za zmocněnce v rámci volebního procesu, bude kontaktní, bude přebírat zásilky a komunikovat s volebními orgány. Volební proces je ze zákona svázán přísnými termíny, které nelze překračovat ani prodlužovat s přihlédnutím k závadám v doručování písemností. Pro danou věc je tedy dle soudu zásadní, že další účastník jako volební orgán postupoval v souladu se zákonem, oprávněně shledal závady v přihlášce k registraci, v zákonem stanovené lhůtě odeslal oprávněné osobě písemnou výzvu k odstranění zjištěných závad a vytknuté závady nebyly odstraněny. Nekontaktnost a pasivita zástupkyně zmocněnce navrhovatele jde výlučně k jeho tíži.

17. S ohledem na výše uvedené shledal soud návrh navrhovatele nedůvodným, a proto jej výrokem I. usnesení zamítl.

18. Pro úplnost soud podotýká, že argumentace navrhovatele vztahující se k otázce, proč jsou údaje vedené v rejstříku politických stran a politických hnutí odlišné od údajů, které považuje navrhovatel za skutečné, která byla přednesena až v návrhu podaném soudu, je pro posouzení věci zcela irelevantní, neboť zásadní zůstává, že další účastník jako volební orgán zcela oprávněně dospěl k závěru, že přihláška k registraci obsahuje nesprávné údaje a k výzvě k odstranění závad zůstala zástupkyně zmocněnce navrhovatele zcela pasivní.

19. V souladu s § 89 odst. 5 s. ř. s. soud o tomto návrh rozhodl usnesením v patnáctidenní lhůtě od jeho doručení, a to bez nařízení jednání, neboť všechny potřebné skutečnosti bylo možné zjistit z předložené volební dokumentace, takže již nebylo zapotřebí provádět další dokazování.

20. O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 93 odst. 4 s. ř. s., podle kterého v řízení ve věcech volebních nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení nejsou podle ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. opravné prostředky přípustné. Usnesení nabývá právní moci podle ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Ústí nad Labem 16. března 2020

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru