Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 4/2016 - 42Usnesení KSUL ze dne 06.09.2016


přidejte vlastní popisek

40A 4/2016-42

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatele: volební strana Piráti a Strana zelených, a odpůrce: Krajský úřad Ústeckého kraje, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za účasti dalšího účastníka řízení: politického hnutí NOVÝ SEVER, IČ 03016242, sídlem Březenecká 4689, 430 04 Chomutov, zastoupeného Mgr. Ing. Vlastimilem Němcem, advokátem se sídlem Kadaňská 3550, 430 03 Chomutov, v řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny politického hnutí NOVÝ SEVER pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 24.8.2016 Krajský soud v Ústí nad Labem obdržel návrh ve věcech volebních, v němž byla jako navrhovatel označena volební strana Piráti a Strana zelených, s tím, že tento navrhovatel se domáhá vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny politického hnutí NOVÝ SEVER ze dne 19.8.2016, č.j. 1821/SCKZU/2016, pro volby do zastupitelstva kraje konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.

Dle § 89 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 4 citovaného ustanovení zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), se může politická strana, nezávislý kandidát, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, které podalo kandidátní listinu, nebo u voleb do Senátu nezávislý kandidát nebo politická strana, která podala přihlášku k registraci, anebo při volbě prezidenta republiky nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občan, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, domáhat vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny jiné politické strany, nezávislého kandidáta, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, nejméně dvaceti poslanců nebo nejméně deseti senátorů, kteří navrhli kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo občana, který navrhl kandidáta na funkci prezidenta republiky, nebo zrušení registrace přihlášky jiného kandidáta. Účastníky jsou navrhovatel, správní orgán, který provedl registraci, a ten, o jehož registraci se jedná.

Dle § 22 odst. 3 písm. a) zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů (dále jen „volební zákon“), krajský úřad jako příslušný správní orgán rozhodne ve lhůtě od 50 do Pokračování

40A 4/2016

48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje o registraci bezvadné kandidátní listiny a seznam zaregistrovaných kandidátních listin zašle starostům všech obcí na území kraje nejpozději 48 dnů před dnem voleb.

Dle § 22 odst. 4 volebního zákona se rozhodnutí o registraci kandidátní listiny považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení rozhodnutí na úřední desce krajského úřadu.

Dle § 52 odst. 1 volebního zákona se může proti rozhodnutí o provedení registrace pro volby do zastupitelstva kraje politická strana, politické hnutí a koalice, která podala kandidátní listinu v kraji domáhat ochrany u soudu ve lhůtě do dvou dnů od doručení rozhodnutí o registraci.

Před vlastním věcným projednáním předmětného návrhu byl soud povinen zabývat se nejprve otázkou, zda jsou splněny podmínky řízení včetně otázky aktivní legitimace navrhovatele a včasnosti jím podaného návrhu, a tedy zda lze tento návrh věcně projednat, přičemž dospěl k závěru, že tomu tak není.

Soud považuje za nutné zdůraznit, že lhůta 2 pracovních dnů zakotvená v ust. § 52 odst. 1 volebního zákona je lhůtou hmotněprávní, a nikoliv procesněprávní. V této lhůtě proto nepostačuje podat návrh k poštovní přepravě či k věcně nebo místně nepříslušnému soudu, nýbrž návrh v jejím průběhu musí být dodán přímo soudu, který je věcně a místně příslušný. Tento závěr soudu zcela koresponduje ustálené judikatuře správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních – k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6.5.2004, č.j. Vol 2/2004-7, které bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 279/2004 a také na www.nssoud.cz, které se zabývalo v obdobné věci povahou lhůty pro podání návrhu ve věci voleb do Evropského parlamentu, nebo např. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.9.2006, č.j. 44 Ca 132/2006 – 11, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 1027/2007 a také na www.nssoud.cz, které se zabývalo v obdobné věci lhůtou pro podání návrhu ve věci registrace pro obecní volby, nebo např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.9.2002, č.j. 30 Ca 151/2002 – 12, které je publikováno ve Sbírce SJS pod č. 1053/2002 a také na www.nssoud.cz, v němž bylo ve věci návrhu na soudním přezkum ve věci registrace kandidátní listiny pro volby do Senátu vysloveno, že „dodržení lhůty dvou dnů, stanovené v § 86 zákona č. 247/1995 Sb. pro podání návrhu na soudní přezkum rozhodnutí v něm uvedených, je nutno zkoumat podle volebního zákona, nikoliv podle občanského soudního řádu (pozn. soudu – nutno rozumět namísto občanského soudního řádu po 1.1.2003 soudní řád správní). Teprve okamžikem, kdy je návrh doručen soudu, a je tedy v jeho dispozici, posuzují se další úkony v řízení“.

Vzhledem k uvedenému hmotněprávnímu charakteru lhůty pro podání návrhu na zrušení rozhodnutí o registraci kandidátní listiny k volbám do zastupitelstev krajů je nutno zdůraznit, že rovněž v uvedené lhůtě musí být splněny základní podmínky řízení v předmětné věci, mezi něž patří i podmínka aktivní legitimace k podání daného návrhu.

Z obsahu předloženého vyjádření odpůrce a předložené dokumentace vyplývá, že napadené rozhodnutí o registraci kandidátní listiny bylo vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu dne 19.8.2016. Rozhodnutí o registraci tedy bylo doručeno v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 volebního zákona v pondělí dne 22.8.2016. V souladu s § 52 odst. 1 volebního zákona lhůta pro podání návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí o registraci tedy uplynula dne 24.8.2016.

Pokračování

40A 4/2016

Poslední den lhůty pro podání návrhu na zrušení rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany NOVÝ SEVER, tedy dne 24.8.2016, byl zdejšímu soudu v 23:24:59 hodin prostřednictvím systému datových schránek doručen z datové schránky České pirátské strany návrh navrhovatele volební strany Piráti a Strana zelených na zrušení uvedeného rozhodnutí o registraci kandidátky do voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016.

Z uvedeného tedy vyplývá, že návrh byl doručen včas. Dále se soud zabýval otázkou, zda byl návrh podán osobou, která byla k jeho podání aktivně legitimována.

Z ustanovení § 89 odst. 4 s.ř.s. jednoznačně vyplývá, že aktivní legitimace v předmětném řízení svědčí subjektům, které mohou být skutečnými soupeři ve volebním boji subjektu, jehož registrace je napadána. V daném případě byla v podaném návrhu jako navrhovatel uvedena volební strana Piráti a Strana zelených. Z obsahu předložených dokladů bylo zjištěno, že tato volební strana podala včas návrh na registraci kandidátní listiny pro dané volby.

Volební strana Piráti a Strana zelených je koalicí pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje, která je tvořena politickými stranami Strana zelených a Česká pirátská strana. Koalice politických stran jako volební strana není subjektem, který by měl sám o sobě právní subjektivitu a statutární orgány. Proto volební zákon zakotvuje institut zmocněnce, jehož úkony ve volebních věcech jsou politické strany, hnutí a koalice vázány. V daném případě však návrh za volební stranu Piráti a Strana zelených nebyl podán volebním zmocněncem této volební strany, ale byl podán prostřednictvím systému datových schránek politickou stranou Česká pirátská strana. Tato politická strana ovšem samostatně nepodala návrh na registraci kandidátní listiny pro dané volby. Není tedy osobou, které svědčí aktivní legitimace k podání návrhu. Bylo tedy třeba postavit na jisto, zda osoba, která podala jménem volební strany Piráti a Strana zelených předmětný návrh, byla k jeho podání oprávněna.

Za účelem zjištění této skutečnosti vyzval Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 25.8.2016, č.j. 40 A 4/2016-21, podatele návrhu politickou stranu Česká pirátská strana, aby doložila doklad, že je oprávněna jednat jménem navrhovatele a zastupovat jej v předmětném řízení.

Na toto usnesení reagovala Česká pirátská strana zasláním kopie plné moci ze dne 25.8.2016, ve které Strana zelených zmocňuje Českou pirátskou stranu k jednání za Stranu zelených (respektive za koalici Piráti a Strana zelených) ve věci návrhu na zrušení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje registrované volební strany NOVÝ SEVER. V uvedené plné moci bylo dále výslovně uvedeno, že „tato plná moc vstupuje v platnost dne 25.srpna 2016 a je platná do jejího odvolání

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že politická strana Česká pirátská strana i přes řádnou výzvu soudu nepředložila doklad, z něhož by vyplývalo oprávnění jednat ke dni podání návrhu, tedy ke dni 24.8.2016 jménem volební strany Piráti a Strana zelených. Jak ustanovení § 89 odst. 4 s.ř.s. tak i § 52 odst. 1 volebního zákona jednoznačně stanoví, že aktivní legitimaci k návrhu má sdružení politický stran či koalice a nikoli strany tvořící sdružení volebních stran kandidující ve volbách či koalici. Politická strana Česká pirátská strana nepředložila zmocnění ani volebního zmocněnce volební strany Piráti a strana zelených ani zmocnění od druhé polické strany tvořící koalici tedy od Strany zelených, které by prokazovalo, že byla oprávněna ke dni podání předmětného návrhu, tedy ke dni 24.8.2016, jednat jménem volební strany Piráti a Strana zelených. Proto musel soud uzavřít, že ke dni podání předmětného návrhu nebyla politická strana Česká pirátská strana oprávněna jednat Pokračování

40A 4/2016

jménem volební strany Piráti a Strana zelených. Jak již soud uvedl výše, podmínky řízení s ohledem na hmotněprávní charakter lhůty pro podání návrhu musí být splněny již v okamžiku podání návrhu. Ve skutečnosti, že návrh byl podán osobou, která nebyla k okamžiku podání k tomuto úkonu aktivně legitimována, spatřuje soud zásadní vadu podmínek řízení, protože návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Vzhledem k výše uvedenému soud podání navrhovatele dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) s.ř.s. odmítl, neboť návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Současně soud ve výroku usnesení ad II. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle ustanovení § 93 odst. 4 s.ř.s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (srov. ust. § 104 odst. 1 věta před středníkem s.ř.s.) . Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ústí nad Labem dne 6. září 2016

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru