Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 4/2013 - 14Usnesení KSUL ze dne 04.11.2013

Prejudikatura

Nad 22/2007 - 101


přidejte vlastní popisek

40A 4/2013-14

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci navrhovatele: P. P., bytem „X“, proti odpůrci: Státní volební komisi, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 3, v řízení o návrhu na neplatnost voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění:

Žalobce se návrhem ze dne 29.10.2013 domáhal podle § 87 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „zákon o volbách“), vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.

Podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), za podmínek stanovených zvláštními zákony může se občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.

Podle § 87 odst. 2 zákona o volbách podáním návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Podle § 88 odst. 2 zákona o volbách k řízení podle § 87 je příslušný Nejvyšší správní soud. Podle § 92 s.ř.s. je návrh nepřípustný též tehdy, byl-li podán u věcně nebo místně nepříslušného soudu. Pokračování

40A 4/2013

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný. Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je z důvodu věcné a místní nepříslušnosti zdejšího soudu nepřípustný podle § 92 s.ř.s., neboť k řízení o něm by byl příslušný Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně. Návrh byl proto výrokem I. usnesení podle § 46 odst. 1 písm. d) odmítnut. Výrokem II. usnesení nebylo žádnému z účastníků přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věcech volebních podle § 93 odst. 4 s.ř.s. žádnému z účastníků toto právo nepřísluší.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.) Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2013

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru