Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 32/2014 - 42Usnesení KSUL ze dne 10.11.2014

Prejudikatura

52 Ca 71/2006 - 68


přidejte vlastní popisek

40A 32/2014-42

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci navrhovatele: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha, zastoupená JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem se sídlem Dvořákova 1624, Úvaly, a dalších účastníků řízení: 1) Městský úřad Duchcov, se sídlem nám. Republiky 20/5, Duchcov, a 2) Volební sdružení Střelná, jednající volebním zmocněncem J. L., „X“, 3) M. K., „X“, v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, in eventum na vyslovení neplatnosti volby kandidáta volební strany Volební sdružení Střelná M. K. ve volbách do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

takto:

I. Návrh na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 se zamítá.

II. Volba kandidáta volební strany Volební sdružení Střelná M. K. ve volbách do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 je neplatná.

III. Soud vyhlašuje za zvoleného do zastupitelstva Obce Košťany ve volbách do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 kandidáta volební strany Česká strana sociálně demokratická Ing. L. N.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem, který soud obdržel dne 23.10.2014, domáhal vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, eventuelně, nevyhoví-li soud návrhu na vyslovení neplatnosti voleb, domáhal se navrhovatel vyslovení neplatnosti volby v předmětných volbách kandidáta volební strany Volební sdružení Střelná M. K. a vyhlášení za zvoleného do zastupitelstva Obce Košťany v předmětných volbách kandidáta volební strany Česká strana sociálně demokratická Ing. L. N.

Pokračování

40A 32/2014

Navrhovatel uvedl, že ve volbách dle Zápisu o výsledku voleb získal 875 platných hlasů, tj. 5,27 % hlasů. Ze Zápisu o výsledku voleb rovněž vyplývá, že navrhovatel nezískal žádný mandát v zastupitelstvu Obce Košťany. Navrhovatel poukázal na skutečnost, že volební strana Volební sdružení Střelná získala dle Zápisu o výsledku voleb celkem 1 849 platných hlasů, tj. 11,13 % hlasů. Tato volební strana dle Zápisu o výsledku voleb získala dva mandáty v zastupitelstvu Obce Košťany.

Navrhovatel se domnívá, že ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech došlo k porušení ustanovení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, eventuelně mohl ovlivnit výsledek volby kandidáta M. K.

Navrhovatel tvrdí, že voliči V. J., M. J., M. Z., D. F. a Z. V. ve volebním okrsku č. 1 v Košťatech v předmětných volbách volili volební stranu navrhovatele. Přitom Z. V. je kandidátem volební strany navrhovatele a má tedy zájem „volit sám sebe“. V tomto směru je tedy dle navrhovatele míra pravděpodobnosti a věrohodnosti tvrzení Z. V., o tom že volil volební stranu navrhovatele, nepochybně vyšší než v případě jiného voliče. Rovněž V. J. a M. J. jsou dle navrhovatele členy České strany sociálně demokratické a aktivně pracují v jejím rámci. I tito voliči tedy mají dle navrhovatele zájem volit právě volební stranu navrhovatele. V tomto směru navrhl jejich svědecké výpovědi.

Porušení zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „volební zákon“), spatřuje navrhovatel především v tom, že v případě, že by výše uvedení voliči ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech volili volební stranu navrhovatele, pak by tato volební strana získala v předmětném volebním okrsku nejméně 75 hlasů a nikoli 26 hlasů, jak je uvedeno v Zápisu o konání voleb. Současně každý z kandidátů navrhovatele by musel mít nejméně 5 hlasů a nikoli jen 1.

Současně navrhovatel konstatoval, že pokud by skutečně výše uvedení voliči volili volební stranu navrhovatele, získala by volební strana navrhovatele celkově více než 925 hlasů. Vzhledem ke skutečnosti, že volební strana Volební sdružení Střelná získala poslední mandát v zastupitelstvu s hodnotou přepočítavacího podílu 924,50. Pokud by tedy volební strana navrhovatele získala více než 925 hlasů, pak byl mandát, který dle Zápisu o výsledku voleb získal kandidát volební strany Volební sdružení Střelná M. K., získal kandidát navrhovatele, a to Ing. L. N.

Navrhovatel tedy namítá, že došlo k pochybení okrskové volební komise pro okrsek č. 1 v Košťatech, spočívající v chybném uvedení počtu odevzdaných platných hlasů pro kandidátní listinu volební strany navrhovatele a jeho kandidátů. Toto pochybení se projevilo nejen ve vyhlášených výsledcích voleb, ale i v nesprávném rozdělení mandátů do zastupitelstva obce. Navrhovatel se důvodně domnívá, že došlo k porušení ustanovení § 46 odst. 2 písm. a), g) a i) volebního zákona, když její kandidát má nesprávně uvedený počet hlasů v Zápisu o výsledku voleb. Tato protizákonnost mohla mít vliv na výsledek voleb, neboť intenzita porušení volebního zákona výrazně zpochybňuje výsledek voleb, a to ve vztahu k rozdělení mandátů v zastupitelstvu.

Navrhovatel tedy navrhuje přepočítání hlasů odevzdaných v předmětných volbách ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech.

Městský úřad Duchcov jako příslušný volební orgán v pozici dalšího účastníka 1) ve svém vyjádření k podanému návrhu uvedl, že dle sdělení zapisovatelky a místopředsedkyně volební komise okrsku č. 1 v Košťanech, které se podílely na sčítání hlasů, proběhlo sčítání hlasů a jejich posuzování v naprostém pořádku a v souladu s volebním zákonem. Rovněž nakládání s hlasovacími lístky bylo zcela standardní. Nebyla zjištěna žádná pochybení Pokračování

40A 32/2014

okrskové volební komise. Výsledky voleb byly řádně předány Městskému úřadu Duchcov a ten je předal Městskému úřadu Košťany. Přepočet hlasů na mandáty se v České republice provádí d’Hondtovou metodou. Další účastník 1) trvá na tom, že všechny hlasovací lístky byly sečteny a posouzeny naprosto správně.

Volební sdružení Střelná jako další účastník řízení 2) k podanému návrhu uvedl, že považuje za sporné tvrzení navrhovatele, že jednotliví voliči volili ve volebním obvodě č. 1 v Košťatech volební stranu navrhovatele. Pravidla voleb umožňovala, aby volič svým hlasem podpořil buď celou stranu, anebo jen některé její jednotlivé kandidáty. Lze si tedy představit, že jednotliví v návrhu uvedení voliči tuto volbu provedli tak, že volili „sami sebe“, aniž však na svém hlasovacím lístku označili jako svou volbu celou volební stranu. Další účastník 2) nemá žádné poznatky o tom, zda došlo k chybě při počítání hlasů v daném volebním okrsku. Souhlasí s tím, aby příslušný soud provedl přepočítání hlasů a v případě zjištění rozdílu rozhodl dle zjištěného stavu. Nesouhlasí však, aby bylo ve věci rozhodováno pouze na základě svědeckých výpovědí. Současně vyslovil pochybnost o tom, zda namítaný nesoulad v počtu odevzdaných hlasů může v daném případě dosáhnout takové intenzity, že mohlo dojít k zpochybnění výsledků voleb a musely být volby prohlášeny za neplatné.

M. K. jako další účastník 3) uvedl k návrhu, že nesouhlasí s rozhodnutím věci na základě svědeckých výpovědí svědků. Skutečný stav lze dle jeho názoru prokázat pouze přepočtením hlasů ve volebním okrsku č. 1 v Košťatech. Dále poukázal na rozdíl mezi množstvím odevzdaných platných volebních lístků a počtem sečtených hlasů. Poukázal na skutečnost, že v důsledku nevyužití všech hlasů, které mají voliči k dispozici, mohou vznikat rozdíly mezi skutečným počtem odevzdaných hlasů a matematickou kalkulací vycházející z počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků násobených počtem volených členů zastupitelstva. Dle dalšího účastníka 3) z volební dokumentace vyplývá, že takto „nevyužité“ hlasy v daném okrsku by odpovídaly až 13 celým kandidátkám.

Dále uvedl, že tvrzení navrhovatele, že došlo pochybení okrskové volební komise spočívající v chybném uvedení počtu odevzdaných hlasů pro volební stranu navrhovatele je nepodložené a znevažuje práci volební komise a pracovnic registračního úřadu a Českého statistického úřadu.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volební zákon, podle jehož ust. § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva, přičemž návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu ve věci voleb do zastupitelstva Obce Košťany se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné Pokračování

40A 32/2014

takové překážky nejsou dány, když návrh byl podán v zákonné 10 denní lhůtě a navrhovatel byl k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimován, neboť byl volební stranou zaregistrovanou pro volby do zastupitelstva Obce Košťany konané ve dnech 10. a 11. října 2014.

Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb. Podle § 60 odst. 3 volebního zákona návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, pokud má za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Z této právě citované zákonné dikce vyplývá, že návrh na neplatnost voleb je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty, jakož i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního výsledku) bez možnosti vztažení předmětného zatemnění volebního výsledku ke konkrétnímu kandidátovi. Musí se jednat o takovou protizákonnost, která by mohla ovlivnit volby jako celek.

Eventuelním petitem se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti volby kandidáta. Podle § 60 odst. 4 volebního zákona návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, pokud má za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta. Z této právě citované zákonné dikce vyplývá, že návrh na neplatnost volby kandidáta je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitého konkrétního kandidáta, jakož i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb týkající se konkrétního kandidáta, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního výsledku). Jedná se o takovou protizákonnost, která se ve vztahu k výsledkům voleb dotýká výhradně konkrétního kandidáta nebo konkrétních kandidátů.

V souladu s ustanovením § 90 odst. 2 s.ř.s. jsou v řízení o návrhu na neplatnost voleb účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena. Volebním orgánem v daném případě je v souladu s úpravou obsaženou v Hlavě II volebního zákona Městský úřad Duchcov. Z obsahu návrhu pak dle soudu jednoznačně vyplývá, že navrhovatel napadá dosažený volební výsledek kandidátů za volební stranu Volební sdružení Střelná. V souladu s výše citovaným ustanovením § 90 odst. 2 s.ř.s. je pak dalším účastníkem řízení i tato volební strana.

Dle citovaného ustanovení jsou v řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena. Z obsahu návrhu dle soudu jednoznačně vyplývá, že navrhovatel ve svém eventuelním petitu napadá volbu kandidáta za volební stranu Volební sdružení Střelná pana M. K. S přihlédnutím k eventuelnímu petitu navrhovatele je tedy účastníkem daného řízení i tento kandidát.

Pokračování

40A 32/2014

Soud se nejdříve zabýval z hlediska uplatněných námitek primárním návrhem navrhovatele, tedy návrhem na vyslovení neplatnosti voleb. Námitky navrhovatele směřují výlučně proti pochybení okrskové volební komise spočívajícím v nesprávném uvedení počtu hlasů odevzdaných voliči jednotlivým kandidátům v daném okrsku č. 1 v Košťanech, zejména ve vztahu ke kandidátům volební strany Česká stana sociálně demokratická.

Volby do zastupitelstev obcí jsou výsledkem uplatnění aktivního volebního práva jednotlivými voliči (článek 21 Listiny základních práv a svobod). Proto musí být prioritním hlediskem při přezkoumávání návrhu na neplatnost voleb soudem dodržení práva svobodné volby těch voličů, kteří toto právo uplatnili platným způsobem v řádných volbách. Ohrozit výkon a právní následky realizace uvedeného volebního práva by nemohlo navrhovatelem namítané pochybení způsobit. Soud musí totiž respektovat i v řízení o návrhu na rozhodnutí o neplatnosti voleb zásadu právní jistoty jako základní princip a znak právního státu. Nezbytnou součástí této zásady je nejen předvídatelnost práva, ale i legitimní předvídatelnost postupu orgánu jak moci výkonné tak i soudní (podrobněji např. nález Ústavního soudu ze dne 3.3.2005, sp. zn. II. ÚS 329/04, www.usoud.cz). V projednávané věci uplatnění uvedené zásady vede soud k závěru, že při posouzení návrhu na neplatnost voleb je především nutno respektovat skutečně projevenou vůli voličů projevenou v řádně konaných volbách do zastupitelstva obce na základě skutečných výsledků těchto voleb, tj. skutečnou vůli voličů vyjádřenou ve skutečně odevzdaných platných hlasech pro kandidáta volební strany navrhovatele a pro navrhovatele samotného. Pokud by totiž soud vyhověl návrhu navrhovatele a prohlásil by volby za neplatné s následkem jejich opakování, porušil by sám soud uvedenou základní zásadu jako základní princip právního státu. Je zcela zřejmé, že pokud voliči v předmětných volbách zcela jasným a platným způsobem vyjádřili svoji vůli a uplatnili tak své aktivní volební právo řádným způsobem, také mohou zcela legitimně očekávat, že výkon jejich volebního práva jako výraz skutečného projevu jejich vůle bude zákonným způsobem promítnut i ve výsledcích voleb. Je nutné si uvědomit, že při vyslovení neplatnosti voleb by bylo nutné opakovat volby ve všech volebních okrscích a v takových nových volbách by voliči nebyli zcela logicky povinni přizpůsobit svou vůli při uplatnění aktivního volebního práva vzniklé situaci v důsledku případného pochybení jedné okrskové volební komise. Jinými slovy, v opakovaných volbách by voliči byli oprávněni provést novou svobodnou volbu prostřednictvím nových hlasovacích lístků. Proto soud dospěl k závěru, že případné pochybení okrskové volební komise a porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí by nemělo za následek neplatnost voleb, ale pouze neplatnost volby kandidáta případně kandidátů. Ve výše uvedeném hodnocení soud vycházel ze závěrů obsažených v rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.11.2006, č.j. 52 Ca 71/2006-68, které bylo publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1055/2007.

Při posuzování možnosti vyhovění primárnímu návrhu navrhovatele ve vztahu k uplatněným námitkám soud vycházel ze zásady minimalizace zásahů veřejné moci do procesu svobodného vytváření vůle voličů a do jejich skutečně projevené vůle ve volbách a dospěl k závěru, že námitky navrhovatele nenaplňují důvody pro případné vyslovení neplatnosti celých voleb, ale naplňují pouze důvody pro případné vyslovení neplatnosti volby kandidáta.

S ohledem na výše uvedené soud primární návrh navrhovatele na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva Obce Košťany konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 zamítl. Dále se soud zabýval eventuelním návrhem navrhovatele na vyslovení neplatnosti volby kandidáta za volební stranu Volební sdružení Střelná M. K.

Pokračování

40A 32/2014

Soud, aby mohl případně vyhovět návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta, podrobí skutkový a právní stav dané věci přezkumu ve třech krocích. Zjišťuje, zda došlo k (1) nezákonnosti; dále hodnotí (2) vztah mezi touto nezákonností a zvolením kandidáta či kandidátů, jejichž zvolení je napadeno, a konečně posuzuje (3) zásadní intenzitu této nezákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno se důvodně domnívat, že pokud by k takovému jednání nedošlo, nebyl by kandidát či kandidáti zřejmě vůbec zvoleni (srov. k tomu přiměřeně usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2.7.2004, č.j. Vol 6/2004-12, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 354/2004).

Základním předpokladem pro soudní přezkum je existence porušení volebního zákona ve zmíněné intenzitě, která způsobuje „zatemnění“ volebních výsledků, tedy jejich zásadní zpochybnění, přičemž se musí jednat o skutečné a prokazatelné porušení volebního zákona, nikoliv o nějaké negativní zkušenosti navrhovatele z průběhu voleb, či o jeho vlastní dojmy nebo pocity, které mohou vyvolat jen pouhá nevěrohodná podezření. Soud totiž není „kontrolním“ orgánem, který by na základě takových dojmů, pocitů či nevěrohodných podezření navrhovatelů byl povinen provádět automaticky požadovanou kontrolu. Proto, v souladu s výše uvedeným cílem soudního přezkumu a účelem jeho právní úpravy, musí navrhovatel v návrhu uvést takové skutečnosti, z nichž by vyplývala indicie o porušení volebního zákona v požadované intenzitě (viz výše uvedené tři podmínky pro vyhovění návrhu). Musí se jednat tedy o takové skutečnosti, se kterými spojuje zákon o volbách určitý následek, jenž by se měl projevit ve zpochybnění volebního výsledku.

Soud se ve světle výše zmíněných závěrů dále tedy musel zabývat tím, zda navrhovatelem tvrzené skutečnosti v návrhu lze považovat za již výše zmíněné indicie o porušení volebního zákona v požadované intenzitě (viz výše zmíněné tři podmínky k vyhovění návrhu), anebo se jedná pouze o pouhý dojem či pocit, podezření, čili nedůvěryhodné tvrzení s nízkou mírou pravděpodobnosti jeho prokazatelnosti, přesvědčivosti a důvěryhodnosti. Jestliže, jak tomu je v projednávané věci, navrhovatel, který byl kandidující volební stranou má k dispozici prohlášení kandidáta, který byl voličem v předmětném volebním okrsku, že ve volbách ve zmíněném volebním okrsku si „sám sobě dal hlas“ tak, že hlasoval pro celou kandidátku strany, čili zakřížkoval na volebním lístku označení volební strany navrhovatele a tento platný hlasovací lístek odevzdal, a současně má k dispozici prohlášení dalších dvou aktivních členů předmětné strany, že rovněž hlasovali pro celou kandidátku předmětné volební strany tak, že zakřížkovali na volebním lístku označení volební strany navrhovatele a tento platný hlasovací lístek odevzdali, avšak z vyhlášených výsledků voleb vyplývá, že v tomto volebním okrsku byla celá kandidátka volební strany volena pouze jednou, tak se podle názoru krajského soudu jedná o situaci, kdy lze tato tvrzení navrhovatele považovat za výše zmíněnou indicii nasvědčující o porušení volebního zákona. Míra pravděpodobnosti věrohodnosti tvrzení kandidáta předmětné volební strany a aktivních členů dané strany o tom, že jako voliči ve zmíněném volebním okrsku volili předmětnou volební stranu, je nepochybně vyšší než v případě jiného voliče. Proto si soud vyžádal volební dokumentaci z volebního okrsku č. 1 v Košťanech.

Po překontrolování počtu hlasů odevzdaných ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech pro volební stranu navrhovatele soud zjistil, že v předmětném okrsku bylo ve prospěch volební strany navrhovatele odevzdáno 5 hlasovacích lístků, na kterých byla vyznačena volba pro celou kandidátku volební strany navrhovatele a nikoli pouze jeden, jak vyplývalo ze Zápisu o Pokračování

40A 32/2014

výsledku voleb. Počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty navrhovatele v podobě křížků uvedených u jednotlivých jmen kandidátů pak odpovídal počtu uvedenému v Zápise o výsledku voleb. Vzhledem ke skutečnosti, že se volilo 15 členů zastupitelstva, získala tak volební strana navrhovatele v daném volebním okrsku o 60 hlasů více, že kolik je uvedeno v Zápise o výsledku voleb. Vyhlášené výsledky voleb ve vztahu k navrhovateli jako volební straně byly v rozporu se skutečně projevenou vůlí voličů ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech.

Dále musel soud posoudit, zda zjištěná nezákonnost, tedy skutečnost, že volební komise provedla nesprávné zjištění počtu odevzdaných hlasů pro konkrétní volební stranu a počet hlasů pro tuto volební stranu uvedený v Zápisu o výsledku voleb tedy neodpovídá skutečně projevené vůli voličů, mohla mít vliv na výsledek voleb, tedy zda mohla způsobit, že měl být v zápise jako zvolený uveden jiný kandidát.

Výsledky voleb se zjišťují postupem uvedeným v § 45 volebního zákona. Je nesporné, že volební strana navrhovatele získal v předmětných volbách více než 5% hlasů. Volební strana navrhovatele tedy postoupila do fáze zjišťování výsledků voleb, ve které se přidělují mandáty jednotlivým volebním stranám. Při tom se postupuje tzv. d´Hondtovou metodou. Celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující kandidátní listina, se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a dále vždy číslem o jedno vyšším tak, aby počet dělících operací odpovídal počtu kandidátů, kteří jsou na kandidátní listině. Podíly vypočítané uvedeným způsobem se seřadí podle jejich velikosti až do počtu mandátů, které mají být při volbách do zastupitelstva obce přiděleny. Dle Přílohy č. 1 k Zápisu o výsledku voleb 15. místa, které odpovídá poslednímu mandátu v zastupitelstvu, dosáhla volební strana Volební sdružení Střelná s podílem 924,50. Protože se jednalo o druhý získaný mandát pro tuto volební stranu, počítal se uvedený podíl jako celkový počet hlasů získaných volební stranou Volební sdružení Střelná děleno dvěma (1 849 : 2 = 924,50). Dle volebního výsledku obsaženého v Zápise o výsledku voleb volební strana navrhovatele získala celkem 875 hlasů, čemuž odpovídá podíl pro určení pořadí pro získání mandátů 875 (celkový počet hlasů děleno 1). Po překontrolování počtu hlasů skutečně odevzdaných ve prospěch volební strany navrhovatele však soud zjistil, že ve skutečnosti získala volební strana navrhovatele ve volebním okrsku č. 1 v Košťanech o 60 hlasů více, tedy celkem získala 935 hlasů, čemuž odpovídá podíl určení pořadí pro získání mandátů 935 (celkový počet hlasů děleno 1).

Po zjištění skutečného počtu hlasů odevzdaných voliči ve volbách tak má první kandidát volební strany navrhovatele vyšší podíl (935) než kandidát volební strany Volební sdružení Střelná ucházející se o v pořadí druhý mandát pro tuto stranu (924,50). Proto poslední 15. mandát získala na základě skutečně projevené vůle voličů namísto volební strany Volební sdružení Střelná volební strana navrhovatele.

I po zohlednění dodatečně zjištěných hlasů získal nejvíce hlasů v rámci kandidátky volební strany navrhovatele lídr kandidátky Ing. L. N. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že dle volebních výsledků odrážejících skutečnou vůli voličů by poslední 15. mandát do zastupitelstva obce Košťany ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 získal Ing. L. N.

Z výše uvedeného vyplývá, že zjištěná nezákonnost měla zásadní vliv na výsledek voleb.

Krajský soud tedy zjistil, že došlo k porušení ust. § 46 odst. 2 zákona o volbách, když v zápise okrskové volební komise z volebního okrsku č. 1 v Košťanech nebyl uveden Pokračování

40A 32/2014

skutečný počet platných hlasů odevzdaných pro volební stranu navrhovatele a v důsledku toho nebyl uveden skutečný počet hlasů pro volební stranu navrhovatele ani v celkovém Zápise o výsledku voleb.

Uvedená protizákonnost měla vliv na výsledek voleb, když její intenzita výrazně zpochybnila výsledek voleb, a to ve vztahu k výše uvedeným kandidátům, tj. kandidátovi volební strany Volební sdružení Střelná M. K. a kandidátovi volební strany navrhovatele Ing. L. N. V jejím důsledku tak došlo nejen k porušení aktivního volebního práva, když nebyla respektována skutečně projevená vůle voličů, ale i pasivního volebního práva ve vztahu ke kandidátovi volební strany navrhovatele, když místo kandidáta volební strany navrhovatele byl v rozporu s vůlí voličů „zvolen“ jiný kandidát.

Na základě výše uvedených skutečností proto krajský soud dospěl k závěru, že dle skutečně projevené vůle voličů ve zmíněných volbách nebyla platná volba kandidáta volební strany Volební sdružení Střelná M. K., ale řádně zvoleným kandidátem byl kandidát volební strany navrhovatele Ing. L. N., což našlo odraz ve výroku soudu ad) II. a ad) III. Tento závěr soudu je v souladu s poměrně novou právní úpravou, podle které, pokud soud rozhodne o neplatnosti volby kandidáta, může současně vyhlásit za zvoleného toho, kdo byl řádně zvolen (§ 90 odst. 4 s.ř.s. ve znění dle zákona č. 303/2011 Sb., účinném od 1.1.2012).

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s.ř.s, podle kterého v řízení ve věcech volebních nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

O návrhu pak v souladu s ust. § 90 odst. 3 s. ř. s. rozhodl usnesením ve dvacetidenní lhůtě od jeho doručení bez nařízení jednání, neboť všechny potřebné skutečnosti bylo možné zjistit z předložené volební dokumentace, takže již nebylo zapotřebí provádět další dokazování výslechy účastníků či svědků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.) Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ústí nad Labem dne 10. listopadu 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru