Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 29/2014 - 89Usnesení KSUL ze dne 24.11.2014

Prejudikatura

Vol 13/2004 - 91


přidejte vlastní popisek

40A 29/2014-89

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatelky: Českéstranysociálně

demokratické, jednající Mgr. M. B., bytem „X“, a dalšího účastníka řízení: 1) Městskéhoúřadu Velký Šenov, se sídlem ve Velkém Šenově, Mírové náměstí č. p. 342, PSČ 407 78, zastoupeného Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně III, ul. U Starého mostu č. p. 111/4, PSČ 405 02, 2) Sdružení nezávislýchkandidátů PRO ŠENOV, jednajícího volební zmocněnkyní I. F., bytem „X“, 3) Sdružení nezávislých kandidátů T J Jiskra Velký Šenov, jednajícího volebním zmocněncem D. N., nar. „X“, bytem „X“, 4) Mgr. K. F., nar. „X“, bytem „X“, 5) Mgr. Ing. P. A., nar. „X“, bytem „X“, 6) M. D., nar. „X“, bytem „X“, 7) Mgr. H. Č., nar. „X“, bytem „X“, v řízení o návrhu ve věci voleb do zastupitelstva města Velký Šenov konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva města Velký Šenov konaných ve dnech 10. a 11. října se zamítá.

II. Návrh na neplatnost volby kandidátů, a to Mgr. K. F., Mgr. Ing. P. A., M. D. a Mgr. H. Č., zvolených do zastupitelstva města Velký Šenov ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 24. 10. 2014, a tedy v poslední den hmotněprávní lhůty k podání předmětného návrhu, ve znění jeho doplnění ze dne 31. 10. 2014, které soud obdržel dne 1. 11. 2014, se navrhovatelka původně s dalšími třemi spolunavrhovateli, kteří ovšem ve stanovené lhůtě nedoložili oprávnění jednat prostřednictvím fyzických osob, které předmětný návrh podepsaly, a proto návrh ve vztahu k nim soud usnesením ze dne 4. 11. 2014, č. j. 40 A 29/2014 – 31, odmítl, domáhala vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti volby čtyř kandidátů, a to Mgr. K. F., Mgr. Ing. Pokračování

40A 29/2014

P. A., M. D. a Mgr. H. Č., zvolených do zastupitelstva města Velký Šenov ve volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Navrhovatelka v návrhu uvedla, že má pochybnosti o správnosti vyhlášených volebních výsledků, když výsledky dvou vítězných volebních stran jsou velice vyrovnané, neboť obdržely téměř totožný počet hlasů, jelikož volební strana Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV obdržela 2 364 hlasů a volební strana Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov obdržela 2 387 hlasů. Tyto výsledky dle navrhovatelky budí dojem nepřípustné manipulace s hlasovacími lístky ze strany okrskové volební komise, která byla většinově složena zástupci těchto volebních stran, čemuž nahrává i fakt, že volební výsledky v předmětných volbách byly sečteny až jako jedny z posledních v celé České republice, a to dne 12. 10. 2014 v 01:17 hod. Vedle toho má navrhovatelka podezření na dodatečné zneplatnění hlasovacích lístků, když při 895 vydaných obálkách bylo všem volebním stranám odevzdáno jen 11 616 hlasů, třebaže maximální počet hlasů v předmětných volbách mohl dosáhnout až 12 975 hlasů. Dále navrhovatelka namítla, že celý průběh voleb provázely chyby a zmatky ze strany okrskové volební komise, přičemž minimálně jeden volič byl okrskovou volební komisí odmítnut s tím, že již hlasoval. Dle navrhovatelky návrh na neplatnost zvolených kandidátů z volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV, a to Mgr. K. F., která obdržela 342 hlasů, a Mgr. Ing. P. A., který obdržel 335 hlasů, je opodstatněn tím, že další kandidáti z této volební strany obdrželi výrazně méně než 200 hlasů, což budí dojem manipulace s hlasy pro tyto kandidáty. Závěrem navrhovatelka navrhla, aby soud rozhodl o přepočítání hlasů, neboť v daném případě mohlo dojít vzhledem k výše uvedeným skutečnostem k nesprávnému a vůči ostatním volebním stranám poškozujícímu rozdělení mandátů do zastupitelstva města Velký Šenov.

V doplnění návrhu ze dne 31. 10. 2014, které bylo učiněno k výzvě soudu, aby navrhovatelka mj. přesně specifikovala předmět řízení a okruh účastníků, a které soud obdržel dne 1. 11. 2014, navrhovatelka uvedla, že podává návrh na vyslovení neplatnosti hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti volby čtyř výše specifikovaných kandidátů zvolených v předmětných volbách do městského zastupitelstva. Dále doplnila, že voličem, kterému nebylo umožněno volit v předmětných volbách okrskovou volební komisí, byl J. N., mladší, s odůvodněním, že v předmětných volbách již hlasoval, ačkoliv před ním byl toliko volit jen jeho otec stejného jména, čili J. N., starší, který má stejnou adresu trvalého pobytu. Dle navrhovatelky by měl být tento incident, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, když dotyčný volič disponoval až 15ti hlasy, zaznamenán v zápise o průběhu a výsledku hlasování v předmětných volbách volební okrskovou komisí, pokud ta postupovala striktně podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), a proto by si jej soud měl vyžádat. Vedle toho by soud měl provést svědecké výslechy J. N., mladšího, i J. N., staršího, na prokázání navrhovatelčiných tvrzení. Dále navrhovatelka k námitce, že počet neplatných hlasů v předmětných volbách je neúměrně vysoký, doplnila, že tento počet představuje 10,474% ze všech odevzdaných hlasů, přičemž soud by je měl případně překontrolovat, zda správně byly vyhodnoceny jako neplatné hlasy. Dále navrhovatelka nově uvedla, že je přesvědčena o tom, že některé hlasy odevzdané pro volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a pro volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov byly okrskovou volební komisí označeny za platné, třebaže byly neplatné, a naproti tomu hlasy odevzdané pro volební strany navrhovatelky, tedy ČSSD, a všech tří původních spolunavrhovatelů byly označeny za neplatné, třebaže ty byly platné, a proto by soud měl Pokračování

40A 29/2014

provést kontrolu všech odevzdaných hlasovacích lístků v předmětných volbách. V důsledku toho pak došlo ke zvolení kandidáta M. D. za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a kandidátky Mgr. H. Č. za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov, vůči čemuž navrhovatelka brojí předmětným návrhem, který považuje za důvodný ve světle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 20. 11. 2006, č. j. 52 Ca 71/2006 – 68, nebo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2006, č. j. Vol 82/2006 - 51. Závěrem navrhovatelka nově podotkla, že okrsková volební komise při sčítání odevzdaných hlasovacích lístků neustále aktualizovala podklady pro zápis o průběhu a výsledku hlasování v předmětných volbách a nebyla schopna jej dodat Českému statistickému úřadu, takže museli být na pomoc přivoláni zaměstnanci Českého statistického úřadu.

Městský úřad Velký Šenov, jakožto další účastník řízení 1), k předmětnému návrhu prostřednictvím svého právního zástupce ve vyjádření uvedl, že v daném řízení se uplatňuje koncentrace řízení, a proto navrhovatelka měla již v návrhu uvést všechny skutkové důvody, které ji vedly k podání tohoto návrhu. Z tohoto důvodu by soud neměl přihlížet k tvrzením obsaženým v doplnění návrhu, když to bylo učiněno až po uplynutí lhůty k podávání volebních návrhů. V návaznosti na to právní zástupce dalšího účastníka řízení 1) uvedl, že navrhovatelka svá tvrzení v návrhu formulovala značně obecně a nekonkrétně, takže z nich nevyplývá žádná indicie o porušení volebního zákona v takové intenzitě zakládající důvod vyhovění předmětnému návrhu s poukazem na usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 31. 10. 2010, č. j. 52 A 53/2012 – 17, takže návrh by měl být zamítnut. K věci pak uvedl, že prokazování toho, zda a jak J. N., mladší, volil, je nadbytečné s ohledem na zásadu ekonomie soudního řízení, neboť namítané porušení volebního zákona v tomto směru nedosahuje takové intenzity, jež by byla způsobilá ovlivnit volební výsledek zvolených kandidátů s ohledem na počet hlasů, které jednotlivé volební strany a kandidáti obdrželi, což odpovídá závěrům obsaženým v usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2004, č. j. Vol 6/2004 – 12. Dále uvedl, že úvaha navrhovatelky ohledně údajně vysokého počtu neplatných hlasů je vadná, když každý volič v předmětných volbách sice disponoval 15ti hlasy, nicméně je nemusel využít všechny, takže nevyužité hlasy nejsou uděleny žádnému z kandidátů. Navíc navrhovatelkou uváděný údaj o 10,474% neplatných hlasů není pro volby do patnáctičlenného zastupitelstva města Velký Šenov ničím výjimečným, když ve volbách v roce 2006 bylo 8,902% neplatných hlasů a v roce 2010 bylo 13,586% neplatných hlasů. Navíc při volbách v roce 2014 do patnáctičlenných městských zastupitelstev byly srovnatelné procentní počty neplatných hlasů (Děčín -14,795% a Šluknov – 10,738%), jak vyplývá ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování v jednotlivých volbách do městských zastupitelstev. K nesprávnému sečtení hlasovacích lístků okrskovou volební komisí a její údajné neodbornosti, díky čemuž byli zvoleni čtyři výše specifikovaní kandidáti, uvedl, že se jedná o navrhovatelčiny pouhé spekulativní úvahy, z nichž nevyplývá indicie o porušení volebního zákona v potřebné intenzitě, což nestačí proto, aby soud provedl přepočítání odevzdaných hlasovacích lístků.

K návrhu se vyjádřili i Mgr. K. F. a Mgr. Ing. P. A., z pozice dalších účastníků řízení 4) a 5), tedy zvolených kandidátů, a uvedli, že do osmičlenné okrskové volební komise v předmětných volbách byli volebními stranami delegováni po jednom její členové za volební stranu ČSSD, dále za volební stranu KSČM, dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů Šenovští občané, dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov a dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV, s tím, že Pokračování

40A 29/2014

zbývající tři členy okrskové volební komise a zapisovatele jmenoval starosta města. Dle delegované členky okrskové volební komise za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV, tedy D. E., přitom při volbách proběhlo vše v pořádku, takže další účastníci řízení 4) a 5) považují sčítání okrskové volební komise za správné s tím, že kandidát M. D. ve volbách skončil až na 9. místě. Další účastníci řízení 4) a 5) mají za to, že nelze podle domněnek předjímat, že by okrsková volební komise některé z volebních stran napomáhala, přičemž vysoký počet neplatných hlasů byl i v předešlých volbách, neboť v roce 2006 činil 896 hlasů z 671 odevzdaných úředních obálek, v roce 2010 činil 1 665 z 817 odevzdaných úředních obálek a při předmětných volbách v roce 2014 byl počet neplatných hlasů 1 359 při 865 odevzdaných úředních obálek. Dále Mgr. K. F. a Mgr. Ing. P. A. uvedli, že voliči zjistili, že to s jejich městem myslí dobře s tím, že nikoho neovlivňovali ani nenutili, aby získali nejvyšší počet hlasů v předmětných volbách, takže volba jejich osob byla svobodným rozhodnutím voličů. K tomu doplnili, že ve volbách do městského zastupitelstva Mgr. K. F. v roce 2006 získala 167 hlasů, v roce 2010 získala 286 hlasů a v roce 2014, kdy byla lídryní dalšího účastníka řízení 2), získala 342 hlasů, a Mgr. Ing. P. A. v roce 2010 získal 395 hlasů a v roce 2014 získal 335 hlasů.

K návrhu se rovněž vyjádřil i další účastník řízení 3), tedy volební strana Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov, prostřednictvím svého volebního zmocněnce, a uvedl, že tvrzení navrhovatelky jsou dle jeho šetření nepravdivá a jsou založená jen na nepodložených vyjádřeních a dojmech. Dále uvedl, že v okrskové volební komisi měli svoji členku, a to M. P. S., dle jejíhož vyjádření proběhl celý akt voleb bez rozporů s tím, že všichni členové okrskové volební komise prováděli veškerou činnost ve shodě včetně zástupce ČSSD, a to R. L., přičemž všichni členové okrskové volební komise potvrdili svými podpisy výsledky voleb bez připomínek. Dodatečné zneplatnění hlasovacích lístků při sčítání volebních výsledků nebylo možné, když v okrskové volební komisi byli zástupci jednotlivých volebních stran včetně zástupce ČSSD. Pro dalšího účastníka řízení 3) získané hlasy v předmětných volbách v počtu 2 387 hlasů jsou projevem vůle voličů a nikoliv výsledkem manipulace, kterou by určitě nepřipustili jednotliví zástupci volebních stran v okrskové volební komisi zejména pak zástupce ČSSD. K délce sčítání volebních výsledků poznamenal, že pravidelně trvá při každých volbách velmi dlouho, což je dáno počtem voličů, přičemž v předmětných volbách byla účast voličů ve výši 54,23% a také délka sčítání byla ovlivněna souběžně konanými senátními volbami. Dále uvedl, že tvrzení o neplatnosti hlasů pro jeho kandidátku Mgr. H. Č. je účelové a založené na domněnce, když platnost všech hlasovacích lístků byla zaručena podpisem každého člena okrskové volební komise. Závěrem další účastník řízení 3) vyjádřil přesvědčení, že předmětné volby proběhly plně v souladu s volebním zákonem, přičemž v případě potřeby je schopen podat fakta o průběhu voleb osobně prostřednictvím svého volebního zmocněnce a své členky okrskové volební komise.

Další účastníci řízení 2), tedy volební strana Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV, a to prostřednictvím své zmocněnkyně, a další účastníci řízení 6) a 7), tedy zvolení kandidáti M. D. a Mgr. H. Č., se k návrhu nevyjádřili.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby Pokračování

40A 29/2014

kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volební zákon, podle jehož ust. § 60 odst. 1 podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost zvolených kandidátů se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné takové překážky nejsou dány, neboť návrh byl podán v zákonné 10 denní lhůtě a navrhovatelka byla k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimována, neboť byla volební stranou, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro předmětné volby do zastupitelstva města Velký Šenov.

Již v úvodu odůvodnění usnesení bylo zmíněno, že navrhovatelka se předmětným návrhem domáhala vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti čtyř výše specifikovaných kandidátů zvolených do zastupitelstva města Velký Šenov.

Podle ust. § 60 odst. 2 volebního zákona návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Podle ust. § 60 odst. 4 volebního zákona návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Z této právě předestřené zákonné úpravy obsažené ve volebním zákoně vyplývá, že návrh na neplatnost hlasování ve volbách či na neplatnost zvoleného kandidáta je důvodný při splnění třech předpokladů, kterými jsou protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty, jakož i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo (tzv. „zatemnění“ volebního výsledku).

V souladu s ust. § 90 odst. 2 s. ř. s. jsou v řízení o návrhu na neplatnost hlasování účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a politická strana, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, na jejichž kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena. V řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou účastníky navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena. Volebním orgánem v daném případě je v souladu s úpravou obsaženou v hlavě II volebního zákona Městský úřad Velký Šenov. Z obsahu návrhu pak dle soudu jednoznačně vyplývá, že navrhovatelka napadá neplatnost hlasování tím, že došlo k nesprávnému sečtení či vyhodnocení hlasů pro volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a pro volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů – TJ Jiskra Velký Šenov a také konkrétně napadá i volbu kandidátů Mgr. K. F., Mgr. Ing. P. A., M. D. a Mgr. H. Č. V souladu s výše citovaným ust. § 90 odst. 2 s. ř. s. jsou dalšími účastníky řízení obě dvě tyto volební strany a čtyři právě jmenovaní kandidáti.

Pokračování

40A 29/2014

V daném případě navrhovatelka obecně a vágně předně namítala, že je dáno podezření, že na nepřípustnou manipulaci s hlasovacími lístky ze strany okrskové volební komise ve prospěch volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a volební strany Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov a jejich kandidátů, a to Mgr. K. F., Mgr. Ing. P. A., M. D. a Mgr. H. Č., kdy komise byla většinově složena ze zástupců těchto volebních stran. Svá tvrzení přitom navrhovatelka nepodložila žádnými důkazními prostředky ani nenavrhla soudu jejich provedení vyjma návrhu, aby si soud vyžádal příslušnou volební dokumentaci a aby provedl přepočítání odevzdaných hlasovacích lístků a případně kontrolu neplatných hlasů, zda byly správně vyhodnoceny jako neplatné.

Na tomto místě soud konstatuje ostatně, jak již učinil ve svých předchozích rozhodnutích (srov. např. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 11. 2011, č. j. 15 A 72/2011 – 87, který je dostupný na www.nssoud.cz), že soudní řízení vedené dle s. ř. s. ve věcech volebních není založeno na principu inkvizičním, ve kterém by si soud sám vyhledával veškeré relevantní důkazy k tvrzení účastníků, ale je založeno na zásadě, že každý musí svá tvrzení doložit dostatečnými důkazy. V tomto směru tedy navrhovatelku tížilo důkazní břemeno, jehož neunesení má obecně za následek neúspěch v soudním řízení. S tím koresponduje i závěr, ke kterému dospěl Ústavní soud v nálezu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, který je dostupný na www.usoud.cz.: „lid je zdrojem veškeré státní moci a mimo jiné se v této roli podílí na jejím ustavování cestou svobodných a demokratických voleb. Tomu odpovídá i zákonná úprava volebního soudnictví a ověřování voleb. Pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení z toho plyne vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá.

V této souvislosti nelze nezmínit, že již Krajský soud v Plzni v dosud nepřekonaném usnesení ze dne 16. 11. 2006, č. j. 57 Ca 148/2006 - 40, které je dostupné na www.nssoud.cz, judikoval že: „Řízení o návrhu na neplatnost hlasování a voleb do zastupitelstev obcí je řízením sporným, pro které platí povinnost navrhovatele tvrdit všechny pro rozhodnutí věci významné skutečnosti [§ 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř.] a označit důkazy k prokázání svých tvrzení [§ 101 odst. 1 písm. b) a § 120 o.s.ř.]. Soud v takovém řízení nemůže doplňovat či domýšlet chybějící tvrzení navrhovatele, jakož i z vlastní iniciativy dohledávat důkazy.“

Navrhovatelka by měla mít na paměti, že soudnictví ve věcech volebních je upraveno v hlavě II., dílu 4 s. ř. s. a v hlavě VII. volebního zákona. V těchto předpisech sice není výslovně zakotvena pro soudní přezkum voleb zásada koncentrace řízení, ovšem dle názoru soudu tento princip vyplývá konkludentně z obsahu jednotlivých ustanovení obsažených v uvedených předpisech. V ust. § 60 odst. 1 volebního zákona je výslovně uvedena desetidenní lhůta, ve které je možné podat návrh na neplatnost voleb, hlasování či volby kandidáta. Je nepochybné, že podání učiněné po uplynutí desetidenní lhůty je podání opožděné, které je třeba odmítnout pro opožděnost. V ust. § 90 odst. 3 s. ř. s. je pak dále uvedeno, že soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Dále je v citovaném ustanovení výslovně uvedeno, že jednání není třeba nařizovat. Ze stanovené poměrně krátké lhůty pro rozhodnutí a skutečnosti, že není nutno nařizovat jednání ve věci, vyplývá jednoznačně zákonodárcův záměr, aby ve věcech platnosti voleb, platnosti hlasování a platnosti volby kandidáta bylo rozhodnuto ve věci rychle a otázka platnosti výsledků voleb byla v krátké době postavena na jisto. Podmínkou rychlého rozhodnutí bez nařízení jednání je však to, že navrhovatel uplatní veškeré své námitky včetně navrhovaných důkazů již ve svém Pokračování

40A 29/2014

podání. Z uvedených skutečností tedy dle soudu vyplývá, jak již uvedl výše, že soudní přezkum voleb je ovládán zásadou koncentrační a proto není možno k námitkám uplatněným po lhůtě pro podání návrhu přihlížet, což dovodil i Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 13. 12. 2004, č. j. Vol 13/2004 – 91, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 3/2005 a také na www.nssoud.cz.

Na základě shora uvedeného nezbývá než konstatovat, že navrhovatelka neoznačila a ani nepředložila žádné důkazy na podporu svých tvrzení o nepřípustné manipulaci s hlasovacími lístky ze strany okrskové volební komise ve prospěch volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a volební strany Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov a čtyř výše specifikovaných kandidátů, které navíc ve lhůtě pro podání volebního návrhu formulovala velice obecně a vágně, v důsledku čehož neunesla své břemeno důkazní v tomto směru. V této souvislosti nelze nezmínit, že navrhovatelčino tvrzení o tom, že v předmětných volbách okrsková volební komise byla většinově složena ze zástupců volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a volební strany Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov není pravdivé, když z volební dokumentace soud prokazatelně zjistil, že do osmičlenné okrskové volební komise v předmětných volbách byli volebními stranami delegováni po jednom její členové za volební stranu ČSSD – tedy navrhovatelku, dále za volební stranu KSČM, dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů Šenovští občané, dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov a dále za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV, s tím, že zbývající tři členy okrskové volební komise a zapisovatele jmenoval starosta města. V okrskové volební komisi v předmětných volbách tedy zasedali rovnoměrně členové z těch volebních stran, které o toto členství projevily zájem v souladu s ust. § 17 odst. 2 věty první volebního zákona, když tyto volební strany včetně navrhovatelky měly v komisi vždy po jednom členovi, s tím, že zbývající tři členy okrskové volební komise a zapisovatele v souladu s ust. § 17 odst. 2 věty druhé volebního zákona jmenoval starosta města. Složení okrskové volební komise v předmětných volbách tak nesporně přispělo k tomu, aby při sčítání volebních výsledků nedocházelo ke zpětné manipulaci s hlasovacími lístky ve prospěch určitého kandidáta či volební strany, neboť lze předpokládat s ohledem na hrozbu trestní sankce, že by toto počínání nepřipustili ostatní členové komise, a to zejména ti členové, kteří byli delegováni dalšími volebními strany a dohlíželi na hájení jejich práv. Pro vyhodnocení námitek navrhovatelky v tomto směru je pak velmi podstatné to, že do okrskové volební komise v předmětných volbách byl navrhovatelkou delegován i její zástupce, a to Rudolf Landa, který se účastnil sčítání volebních výsledků, přičemž správnost tohoto sčítání, jakož i řádný průběh hlasování, bez jakýchkoliv výhrad stvrdil svým podpisem spolu s ostatními členy okrskové volební komise na zápisu o průběhu a výsledku hlasování v předmětných volbách, jak soud zjistil z tohoto zápisu, který mu předložil Městský úřad Velký Šenov spolu s ostatní volební dokumentací.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti soud uvádí, že navrhovatelka naprosto nepodloženě vznesla požadavek, aby soud provedl přepočítání odevzdaných hlasovacích lístků. V této souvislosti směrem k navrhovatelce připomíná, že v rámci volebního soudnictví lze přepočítat hlasy jen ve výjimečných případech, jak je konstantně judikováno správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu (k tomu srov. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2010, č. j. 44 A 105/2010 - 58, které je publikováno ve Sbírce Nejvyššího správního soudu pod č. 2270/2011 a také na www.nssoud.cz, nebo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2006, č. j. Vol 82/2006 – 1, které je dostupné na Pokračování

40A 29/2014

www.nssoud.cz). V daném případě s ohledem na navrhovatelčina vágní tvrzení o nepřípustné manipulaci s hlasovacími lístky ze strany okrskové volební komise ve prospěch volební strany Sdružení nezávislých kandidátů PRO ŠENOV a volební strany Sdružení nezávislých kandidátů TJ Jiskra Velký Šenov a čtyř zmíněných kandidátů soud neakceptoval požadavek navrhovatelky, aby soud učinil přepočítání odevzdaných hlasovacích lístků

K údajně vysokému počtu neplatných hlasů soud uvádí, že námitky v tomto směru jsou neopodstatněné s ohledem na zjištění soudu, že počet neplatných popř. nevyužitých hlasů v předmětných volbách, který činil 1 359 hlasů při 865 odevzdaných úředních obálkách čili 10,47%, se nijak nevymyká počtům neplatných popř. nevyužitých hlasů při předešlých volbách, když v roce 2006 tento počet činil 896 hlasů z 671 odevzdaných úředních obálek čili 8,902% a v roce 2010 tento počet činil 1 665 z 817 odevzdaných úředních obálek čili 13,586%, jak si soud ověřil z jednotlivých zápisů o průběhu a výsledku hlasování v daných volbách do městského zastupitelstva. Dále soud uvádí, že již další účastník řízení 1) správně poznamenal, že úvaha navrhovatelky ohledně údajně vysokého počtu neplatných hlasů je vadná, neboť navrhovatelka opomíná, že každý volič v předmětných volbách sice disponoval 15ti hlasy, nicméně je nemusel využít všechny. Jinými slovy to znamená, že voličem nevyužité hlasy z 15ti možných hlasů obsažených na jednom hlasovacím lístku nejsou uděleny žádnému z kandidátů, a proto se nepromítají do počtu platných odevzdaných hlasů. Z volební dokumentace přitom soud zjistil, že voliči skutečně v nezanedbatelném množství nevyužívali v předmětných volbách důsledně svých všech 15ti hlasů, když na hlasovacích lístcích značili méně kandidátů. Dále soud, aby zamezil dalším spekulacím navrhovatelky, kontrolou neplatných hlasovacích lístků zjistil, že okrsková volební komise v souladu s volebním zákonem vyhodnotila, že v předmětných volbách bylo voliči odevzdáno celkem 17 neplatných hlasovacích lístků.

Navrhovatelka rovněž neopodstatněně namítala, že okrsková volební komise v předmětných volbách neumožnila volit jednomu voliči, a to J. N., mladšímu, a na jeho úkor tak bylo umožněno pouze J. N., staršímu. Z předložené volební dokumentace nic takového soud nezjistil, když naopak soud zjistil, a to ze stálého seznamu voličů pro předmětné volby, kterých bylo 1595, že předmětných voleb se zúčastnil J. N., mladší, nar. „X“, i J. N., starší, nar. „X“, kdy oba dva voliči měli odlišné adresy svých trvalých pobytů a nikoliv shodné, jak uváděla navrhovatelka. Další dokazování v tomto směru v podobě svědeckých výslechů J. N., mladšího, i J. N., staršího, jak navrhovala navrhovatelka, soud proto vyhodnotil jako nadbytečné, navíc když ze zápisu o průběhu a výsledků hlasování v předmětných volbách, jehož správnost bez jakýchkoliv výhrad stvrdil svým podpisem spolu s ostatními členy okrskové volební komise R. L., navrhovatelkou delegovaný člen komise, jak již soud zmínil shora, nijak nevyplývá, že by některý z voličů včetně J. N., mladšího, byl odmítnut okrskovou volební komisí z důvodu, že již volil. Vedle toho nelze opomenout i fakt, že i kdyby došlo k namítanému porušení volebního zákona u daného voliče, tak toto porušení ze své podstaty nedosahuje takové intenzity, která by byla způsobilá ovlivnit volební výsledek zvolených kandidátů s ohledem na počet hlasů, které jednotlivé volební strany a kandidáti v předmětných volbách obdrželi.

Dále soud uvádí, že navrhovatelka obecně a vágně namítala, že celý průběh voleb provázely chyby a zmatky ze strany okrskové volební komise s poukazem na délku sčítání volebních výsledků, aniž by svá tvrzení podložila nějakými důkazními prostředky či návrhem adresovaným soudu na jejich provedení. Z předložené volební dokumentace včetně zápisu Pokračování

40A 29/2014

o průběhu a výsledků hlasování v předmětných volbách, kdy je třeba opětovně připomenout, že jeho správnost bez jakýchkoliv výhrad stvrdil svým podpisem spolu s ostatními členy okrskové volební komise R. L., navrhovatelkou delegovaný člen komise, nevyplývá, že by průběh hlasování a vlastní sčítání volebních výsledků neproběhly řádným způsobem. Pokud tomu nebylo, tak R. L. nic nebránilo v tom, aby zamezil chybnému počínání okrskové volební komise, popř. se domáhal zjednání nápravy, a pokud by mu nebylo vyhověno okrskovou volební komisí, nic mu nebránilo v tom, aby tuto skutečnost nechal zapsat do zápisu o průběhu a výsledků hlasování v předmětných volbách, když jeho účast v okrskové volební komisi měla zajistit ochranu volebních práv navrhovatelky, jakožto volební strany, která jej do dané komise delegovala. Volební výsledky v předmětných volbách nemůže bez dalšího účinně zpochybnit ani fakt, že okrsková volební komise dlouho sčítala volební výsledky a zápis o průběhu a výsledků hlasování v předmětných volbách vyhotovila až dne 12. 10. 2014 okolo 01.00 hod. Navrhovatelka by měla vzít v potaz, že délku sčítání volebních výsledků nesporně ovlivnila jednak skutečnost, že předmětné volby se konaly souběžně se senátními volbami a dále skutečnost, že předmětné volby do zastupitelstva města Velký Šenov sčítala pouze jedna okrsková volební komise, přičemž těchto voleb se z celkového počtu 1 595 voličů zúčastnilo 865 voličů čili 54,23%, zatímco celorepublikový průměr činil jen 44,46%.

Na základě shora uvedeného nezbývá než konstatovat, že navrhovatelka neoznačila a ani nepředložila žádné důkazy na podporu svých tvrzení o tom, že celý průběh voleb provázely chyby a zmatky ze strany okrskové volební komise, které by měly navíc ovlivnit volební výsledky, které navíc ve lhůtě pro podání volebního návrhu rovněž formulovala velice obecně a vágně, v důsledku čehož neunesla své břemeno důkazní ani v tomto směru. Tvrzením o neustálé aktualizaci volebních výsledků v průběhu sčítání ze strany okrskové volební komise a poskytnutím nezbytné pomoci této komisi zaměstnanci Českého statistického úřadu se soud nezabýval vzhledem ke koncentrační zásadě, neboť toto tvrzení bylo navrhovatelkou prvně uplatněno až v doplnění návrhu, které soud obdržel dne 1. 11. 2014 a tedy po uplynutí lhůty, v níž bylo možno uplatnit jednotlivá tvrzení, navíc i toto tvrzení nebylo ničím podloženo.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro vyslovení neplatnosti hlasování do zastupitelstva města Velký Šenov, a proto návrh ve výroku ad I. tohoto usnesení zamítl.

Vedle toho soud dospěl k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro vyslovení neplatnosti volby kandidátů, a to Mgr. K. F., Mgr. Ing. P. A., M. D. a Mgr. H. Č., zvolených do zastupitelstva města Velký Šenov, a proto návrh ve výroku ad II. tohoto usnesení zamítl.

Ve výroku ad III. usnesení pak současně soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť podle ust. § 93 odst. 4 s. ř. s. v soudnictví ve věcech volebních takové právo účastníkům nepřísluší.

O návrhu pak v souladu s ust. § 90 odst. 3 s. ř. s. rozhodl usnesením ve dvacetidenní lhůtě, která počala běžet od marného uplynutí lhůty k odstranění vad ve vztahu ke třem původním spolunavrhovatelům, bez nařízení jednání, neboť všechny potřebné skutečnosti bylo možné zjistit z předložené volební dokumentace, takže již nebylo zapotřebí provádět další dokazování výslechy účastníků či svědků.

Pokračování

40A 29/2014

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou podle ust. § 104 odst. 1 s. ř. s. věta před středníkem opravné prostředky přípustné. Usnesení nabývá právní moci podle ust. § 93 odst. 5 s. ř. s. dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

V Ústí nad Labem dne 24. listopadu 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru