Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 25/2014 - 33Usnesení KSUL ze dne 12.11.2014

Prejudikatura

57 Ca 43/2006 - 20


přidejte vlastní popisek

40A 25/2014-33

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci navrhovatele: J. M., bytem „X“, a dalších účastníků řízení: 1) Magistrátu města Chomutova, sídlem Zborovská 4602, Chomutov, 2) České pirátské strany, sídlem Řehořova 943/19, Praha, 3) Strany svobodných občanů, sídlem Perucká 2196/14, Praha, 4) České strany sociálně demokratické, sídlem Hybernská 1033/7, Praha, zastoupené JUDr. et Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokát se sídlem v Úvalech, Dvořákova 1624, 5) Komunistické strany Čech a Moravy, sídlem Politických vězňů 1531/9, Praha, 6) Občanské demokratické strany, sídlem v Praze, Doudlebská 1699/5, Praha, v řízení o návrhu na neplatnost hlasování ve volbách do zastupitelstva města Výsluní konaných ve dnech 10. a 11. října 2014,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladu řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem, který soud obdržel dne 23.10.2014, domáhal vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva města Výsluní konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

Navrhovatel uvedl, že při volbách bylo porušeno ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen „volební zákon“), tím, že občanka města Výsluní D. S. neprokázala svou totožnost a státní příslušnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu a přesto jí bylo umožněno hlasování. Na podporu tohoto tvrzení připojily pod návrh své podpisy J. K., členka okrskové volební komise, a D. S.

Magistrát města Chomutova z pozice dalšího účastníka řízení 1) ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že provedl kontrolu průběhu hlasování ve volebním okrsku č. 1 ve města Výsluní podle § 12 odst. 1 písm. j) volebního zákona. Z této kontroly vyplynulo, že hlasování proběhlo v pořádku. Po celou dobu konání voleb V. K., (zaměstnanec registračního úřadu Magistrátu města Chomutova - pozn. soudu), neobdržela žádný podnět ani stížnost na průběh voleb. Uvedené tvrzení vztahující se k jednomu voliči nemohlo ovlivnit celkové výsledky voleb do zastupitelstva města Výsluní.

Další účastník řízení 4) poukázal na odpovědnost okrskové volební komise a jejího předsedy. Podle § 42 odst. 2 písm. g) volebního zákona se do zápisu uvede stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, usnesení, která komise přijala, a jejich stručné zdůvodnění. V dané věci je tak relevantní, kdy se navrhovatel o tvrzeném porušení volebního zákona dozvěděl a zda mohl uplatnit svou stížnost přímo Pokračování

40A 25/2014

u okrskové volební komise. To by mělo být zjištěno účastnickou výpovědí navrhovatele. Soud by měl posoudit, zda umožněním hlasování D. S. v rozporu s ustanovením § 33 odst. 5 volebního zákona mohlo být ovlivněno hlasování ve volebním okrsku způsobem, který měl vliv na výsledek hlasování v rámci celého volebního okrsku a dále, zda je pravděpodobné, že existují i další případy, kdy okrsková volební komise postupovala v rozporu s ustanovením § 33 odst. 5 volebního zákona a pokud ano, zda to mělo vliv na výsledek hlasování. Pokud by soud odpověděl na položené otázky kladně, pak je navrhovatelův návrh důvodný.

Další účastník řízení 5) uvedl, že pokud bylo paní D. S. umožněno hlasování, jedná se o porušení volebního zákona a její hlas je neplatný. Zároveň je však přesvědčen, že neplatnost jednoho hlasu nemohla ovlivnit celkový výsledek voleb.

Podle ust. § 90 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volebního zákona, podle jehož ust. § 60 odst. 1 podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.

Před přistoupením k vlastnímu meritornímu projednání podaného návrhu se soud nejprve zabýval tím, zda nejsou dány nějaké překážky bránící o předmětném návrhu věcně rozhodnout. Dospěl přitom k závěru, že žádné takové překážky nejsou dány, neboť návrh byl podán v zákonné 10 denní lhůtě a navrhovatel byl k podání předmětného návrhu ve věci voleb aktivně legitimován, neboť byl v den voleb k trvalému pobytu přihlášen ve městě Výsluní a byl zapsán v příslušném volebním seznamu.

Podle § 60 odst. 2 zákona o volbách návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Podle § 33 odst. 3 zákona o volbách volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

Podle § 33 odst. 5 zákona o volbách neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Z uvedených ustanovení zákona o volbách vyplývá povinnost zkontrolovat totožnost a státní občanství voliče vždy před tím, než přistoupí k aktu hlasování. Kdo neprokáže svou totožnost, a to ať už z jakéhokoliv důvodu, nemá mu být hlasování umožněno (srov. rozsudek Pokračování

40A 25/2014

KS v Ostravě ze dne 3.11.2010, sp. zn. 22 A 131/2010, www.nssoud.cz). Prokázalo-li by se tedy tvrzení navrhovatele, že D. S. hlasovala, aniž by její totožnost a státní příslušnost byla zkontrolována, jednalo by se jednoznačně o vadu hlasovacího procesu.

Zjištění vady volebního procesu samo o sobě však nepostačuje k vyslovení neplatnosti voleb. K vyslovení neplatnosti voleb či neplatnosti hlasování přistoupí soud v případě, že zjištěná protizákonnost dosahuje takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovému jednání nedošlo. Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu sp.zn. Pl. ÚS 57/10 ze dne 18.1.2011, www.usoud.cz, „naše volební soudnictví nezná absolutní vady volebního řízení (tzv. absolutní zmatky volebního řízení), tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb, volby kandidáta nebo hlasování. Všechny možné vady a pochybení je v tomto smyslu třeba považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb do zastupitelského orgánu jako takového, nebo na výsledek volby konkrétního kandidáta, popř. na výsledek hlasování, a to podle principu proporcionality.“ V nálezu ze dne 18.1.2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10, www.usoud.cz, Ústavní soud rovněž zdůraznil, že „zrušení voleb nelze brát jako trest za porušení volebních předpisů, nýbrž jako prostředek k zajištění legitimity zvoleného orgánu“. Dále pak v nálezu ze dne 29.1.2007, sp. zn. IV. ÚS 787/06, www.usoud.cz., Ústavní soud konstatoval, že „ve volebním soudnictví nejde jen o to, zda byl porušen volební zákon objektivně či subjektivně, nýbrž je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti konkrétního případu a intenzitu a způsob porušení volebního zákona. Nikoliv každé porušení volebního zákona vyvolá (je-li napadeno) neplatnost voleb. Každý případ je nutno posuzovat a vyhodnocovat nikoliv formálně, nýbrž materiálně: vždy individuálně a s přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem.

Soud se tedy musel rovněž zabývat otázkou, zda by uvedená vada volebního procesu dosahovala takové intenzity, aby způsobila ovlivnění výsledků voleb.

Jak již dříve konstatoval zdejší soud v usnesení ze dne 20.11.2006, sp. zn. 15 Ca 253/2006, www.nssoud.cz: „Objektem ochrany řízení o návrhu na neplatnost hlasování je svoboda projevu vůle voliče při hlasování, k jejímuž zajištění má napomáhat § 30 odst. 2 a odst. 3 zákona o volbách. Právě projev vůle voliče, který je vyjádřen konkrétní úpravou hlasovacích lístků a jejich odevzdáním zákonem stanovenými způsoby, je výsledkem hlasování.“

Soud pak ve shodě s nálezem Ústavního soudu ze dne 26.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, www.usoud.cz, konstatuje, že v dané věci je rozhodující pravděpodobnost vlivu volební vady nebo volebního deliktu na volební výsledek v konkrétních volbách s konkrétními voliči. Navrhovatel nijak nezpochybnil oprávnění D. S. hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Výsluní, sám ji označuje za občanku města a voličku. Soud ověřil z předložené volební dokumentace, že D. S. byla skutečně oprávněnou voličkou.

Hlasování ve volbách je prostředkem zjištění vůle oprávněných voličů, a pokud D. S. byla oprávněnou voličkou, mohla ve volbách hlasovat a tím tak vyjádřit svoji vůli. Případné formální neověření její totožnosti a státní příslušnosti, jejímž účelem je bezpochyby zajištění vyjádření vůle ve volbách pouze oprávněných voličů, nemůže vést nijak k tomu, že by hlas D. S. byl ve volbách neplatný. Neověření totožnosti a státní občanství není ani důvodem neplatnosti hlasu podle § 41 volebního zákona. Soud tedy konstatuje, že v daném případě nebylo vůbec na místě zjišťovat, zda došlo k ověření totožnosti a státní příslušnosti voličky D. Pokračování

40A 25/2014

S. před jejím hlasováním, neboť i případná absence tohoto úkonu nemá na platnost hlasování této voličky vliv.

Navíc se soud pozastavil nad tím, proč volička D. S. na skutečnost, že nebyla zkontrolována její totožnost, neupozornila okrskovou volební komisi již přímo ve volební místnosti a místo toho tak začala prohlašovat až v předmětném soudním řízení. Ještě více však zaráží postup J. K., členky okrskové volební komise, která byla osobně přítomna údajnému pochybení, přesto již ve volební místnosti nezasáhla a aktivitu začala vyvíjet až v předmětném soudním řízení.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud dospěl k závěru, že nebyly splněny předpoklady pro vyslovení neplatnosti hlasování do zastupitelstva města Výsluní, a proto návrh výrokem I. tohoto usnesení zamítl.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s.ř.s, podle kterého v řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda nemá žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.)

Usnesení nabývá právní moci dnem jeho vyvěšení na úřední desce soudu (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru