Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

40 A 16/2014 - 8Usnesení KSUL ze dne 23.09.2014

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69


přidejte vlastní popisek

40A 16/2014-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václav Trajera v právní věci navrhovatele: Přípravného výboru pro konání místního referenda ve Statutárním městě Teplice, jednajícího Ing. J. M., nar. „X“, trvale bytem „X“, proti odpůrci: Statutárnímu městu Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, Teplice, o návrhu na vyhlášení místního referenda,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Svým návrhem se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud vyhlásil referendum ve Statutárním městě Teplice v termínu 10.10.2014 a 11.10.2014 o otázkách: „Požadujete, aby Zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby ve všech provozovnách na katastrálním území města Teplice byly do dvou let odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály? Požadujete, aby v případě, že plošné odstranění výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů nebude možné, zastupitelstvo statutárního města Teplice učinilo v samostatné působnosti veškeré možné kroky (např. přijalo obecně závaznou vyhlášku) k tomu, aby do dvou let byly odstraněny veškeré výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály umístěné do 100m od veřejných budov?“

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání návrhu (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním návrhu na zahájení řízení. Řízení ve věcech místního referenda není osvobozeno ze zákona od soudního poplatku (viz § 14 a násl. zákona o soudních poplatcích). Poplatek ve výši 2 000,- Kč [položka 18 bod 2. písm. d) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Navrhovatel tuto poplatkovou povinnost při podání návrhu nesplnil, tudíž byl soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku a zároveň byl upozorněn, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení Pokračování

40A 16/2014

soudního poplatku byla zmocněnci přípravného výboru řádně doručena prostřednictvím systému datových schránek dne 9.9.2013.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když navrhovatel ve stanovené lhůtě ani později poplatek nezaplatil. Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o návrhu zastavil. V souladu s ustanovením § 93 odst. 4 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesení bude doručeno účastníkům řízení a současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu; usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 23. září 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:

Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru