Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Af 40/2020 - 71Usnesení KSUL ze dne 03.02.2021

Prejudikatura

8 Afs 37/2018 - 51

8 As 41/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Afs 64/2021

přidejte vlastní popisek

16 Af 40/2020-71

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Černého, Ph.D., a soudců Mgr. Ladislava Vaško a Mgr. Radima Kadlčáka ve věci

žalobkyně: S+S Pro s. r. o., IČO: 07491727,

sídlem Počeplice 19, 411 08 Štětí, zastoupena opatrovníkem Mgr. Ondřejem Líbalem, advokátem, sídlem Kostelní 172, 411 08 Štětí,

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2020, č. j. 24677/20/5100-41454-711974,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou ze dne 15. 9. 2020, kterou podal pan Z. S., který je společníkem žalobkyně jako obchodní korporace, se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2020, č. j. 24677/20/5100-41454-711974, kterým bylo zamítnuto její odvolání a bylo potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj (dále jen „finanční úřad“) ze dne 26. 1. 2020, č. j. 18905/20/2507-00460-505218, kterým finanční úřad uložil žalobkyni uhradit náklady řízení za vypracování znaleckého posudku ve výši 10 000 Kč.

2. Soud podotýká, že žalobkyni usnesením ze dne 29. 10. 2020, č. j. 16 Af 40/2020-33, ustanovil opatrovníka Mgr. Ondřeje Líbala, advokáta, neboť je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat.

3. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení. Protože žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu a navrhla, aby soud nařídil předběžné opatření, vznikla jí povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 3 000 Kč za předmětný žalobní návrh [viz položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] a poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000 Kč [viz položka 5 sazebníku soudních poplatků]. Dle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

4. V žalobě žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, a to s ohledem na nedobrý zdravotní stav a sociální situaci invalidního a starobního důchodce Zdeňka Smutného a praktické zastavení podnikání samotné žalobkyně, která je dlouhodobě ve finanční ztrátě. O této žádosti bylo rozhodnuto usnesením soudu ze dne 16. 12. 2020, č. j. 16 Af 40/2020-59, tak, že žalobkyni nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a současně byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce, neboť pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce na návrh žalobkyně nebyly splněny zákonné předpoklady. Toto usnesení nabylo právní moci dne 17. 12. 2020.

5. Následně byla žalobkyně dvěma samostatnými usneseními ze dne 7. 1. 2021, č. j. 16 Af 40/2020-64 a 16 Af 40/2020-65, soudem vyzvána, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení těchto usnesení uhradila soudní poplatky ve výši 3 000 Kč a 1 000 Kč. Zároveň ji soud poučil, že pokud soudní poplatky nebudou ve stanovené lhůtě zaplaceny, řízení bude zastaveno. Výzvy k zaplacení soudních poplatků byly ustanovenému opatrovníkovi žalobkyně řádně doručeny do datové schránky dne 7. 1. 2021, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení do datové schránky založeného v soudním spise. Poslední den lhůty k zaplacení soudních poplatků tak žalobkyni uplynul v pátek dne 22. 1. 2021.

6. Kontrolou v účtárně soudu bylo zjištěno, že k poslednímu dni lhůty (22. 1. 2021) nebyly soudní poplatky na účet soudu zaplaceny. Jelikož žalobkyně i přes doručené výzvy soudu obsahující řádné poučení neuhradila soudní poplatky ve stanovené výši a lhůtě, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudních poplatků.

7. Soud poznamenává, že žalobkyně v podání ze dne 22. 1. 2021 uvedla, že její sociální, majetková a finanční situace se nadále zhoršuje, a není tak schopná dostát požadavku soudu na zaplacení soudních poplatků, a to i s ohledem na exekuci obchodních podílů společníků žalobkyně. V této souvislosti soud akcentuje, že již jednou nedávným usnesením ze dne 16. 12. 2020 o žádosti žalobkyně o osvobození od soudních poplatků rozhodoval, když jí osvobození od soudních poplatků nepřiznal. Soud na tomto místě dále zdůrazňuje, že žalobkyně v podání ze dne 22. 1. 2021 toliko ozřejmila důvody, pro které dle jejího názoru není schopna uhradit soudní poplatky, nicméně nepožádala o osvobození od soudních poplatků a ani v tomto podání neuvedla a nedoložila žádné nové okolnosti, které se týkají její majetkové a výdělkové situace, které by soud v usnesení ze dne 16. 12. 2020, č. j. 16 Af 40/2020-59, neposuzoval. Vyjádření žalobkyně ze dne 22. 1. 2021 tak soud nemohl vyhodnotit jako opakovanou žádost o osvobození od soudních poplatků, o které by měl rozhodnout.

8. Na základě výše uvedených skutečností soud podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudních poplatků zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

9. Pro úplnost soud směrem k žalobkyni doplňuje, že z důvodu zastavení řízení pro nezaplacení soudních poplatků soud nerozhodoval o návrhu žalobkyně na nařízení předběžného opatření, neboť o něm nelze rozhodovat samostatně a navíc žalobkyně nezaplatila soudní poplatek ani za tento návrh.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 3. února 2021

JUDr. Petr Černý, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru