Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Af 23/2020 - 64Usnesení KSUL ze dne 24.03.2021

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

16 Af 23/2020-64

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců JUDr. Martiny Vernerové a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobkyně: ČEZ, a. s., IČO: 45274649, sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2020, č. j. 12839/20/5100-41456-711929,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka ve výši 2 000 Kč bude žalobkyni vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2020, č. j. 12839/20/5100-41456-711929, jímž bylo v řízení o jejím odvolání změněno rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj (dále jen „správce daně“) ze dne 17. 12. 2015, č. j. 2325919/15/2501-24401-507386, tak, že se žalobkyni přiznává úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v souvislosti se změnou dodatečného platebního výměru správce daně ze dne 2. 7. 2014, č. j. 1647476/14/2501-24401-507386, v celkové výši 2 717 443 Kč.

2. Podáním ze dne 16. 12. 2020 žalovaný oznámil soudu svůj záměr uspokojit žalobkyni postupem podle § 124 daňového řádu a § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

3. Žalovaný poté ve lhůtě, kterou mu k tomu soud podle § 62 odst. 2 s. ř. s. stanovil, vydal rozhodnutí ze dne 23. 2. 2021, č. j. 6579/21/5100-41456-711929, jímž nahradil výrok žalobou napadeného rozhodnutí tak, že změnil rozhodnutí správce daně ze dne 17. 12. 2015, č. j. 2325919/15/2501-24401-507386, takto: „Daňovému subjektu ČEZ, a. s., … se přiznává úrok z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 odst. 1 daňového řádu v souvislosti se změnou dodatečného platebního výměru Finančního úřadu pro Ústecký kraj na daň darovací z bezúplatně přidělených emisních povolenek v roce 2011 ze dne 2. 7. 2014, č. j. 1647476/14/2501-24401-507386, v celkové výši 7 431 316 Kč.“ Toto rozhodnutí žalovaný současně ve stanovené lhůtě doručil soudu i žalobkyni.

4. Následně soud přípisem ze dne 25. 2. 2021, č. j. 16 Af 23/2020-60, v souladu s § 62 odst. 3 s. ř. s. vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení přípisu sdělila, zda byla zmíněným rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2021 uspokojena. Současně soud žalobkyni poučil o tom, že pokud odpoví kladně, nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří a bude-li mít soud za to, že žalobkyně byla předmětným rozhodnutím uspokojena, soud řízení podle § 62 odst. 4 s. ř. s. zastaví.

5. V reakci na tuto výzvu žalobkyně v podání ze dne 3. 3. 2021 oznámila, že byla předmětným rozhodnutím uspokojena.

6. Podle § 62 odst. 1 věty první s. ř. s. platí, že „[d]okud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.“ Z § 62 odst. 4 s. ř. s. přitom vyplývá, že „[s]oud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.“

7. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně byla rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2021 uspokojena, jak ostatně sama výslovně soudu sdělila. Soud proto podle § 62 odst. 4 věty první s. ř. s. řízení o předmětné žalobě zastavil. Soud připomíná, že podle § 62 odst. 5 s. ř. s. nabude rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 2. 2021 právní moci až společně s tímto usnesením.

8. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobkyni, který byl soudu uhrazen za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu, a to v zákonné lhůtě (srov. § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

9. Výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 3 větě druhé s. ř. s., podle níž má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Právě taková situace nastala v dané věci, a proto soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v celkové výši 1 000 Kč, která odpovídá zkonzumované části zaplaceného soudního poplatku. Žádné další náklady řízení žalobkyně nahradit nepožadovala.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 24. března 2021

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru