Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Af 13/2020 - 152Usnesení KSUL ze dne 07.09.2020

Prejudikatura

4 As 50/2003


přidejte vlastní popisek

16 Af 13/2020-152

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse a Mgr. Ladislava Vaško ve věci

žalobkyně: Speciální stavby Most spol. s r. o.,

sídlem Josefa Suka 261/11, 434 01 Most, zastoupená daňovým poradcem Ing. Radkem Lančíkem, sídlem Divadelní 4, 602 00 Brno,

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2020, č. j. 2007/20/5300-21441-712772,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka 2 000 Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2020, č. j. 2007/20/5300-21441-712772, jímž byla zamítnuta její odvolání a potvrzeny dodatečné platební výměry Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 20. 8. 2018, č. j. 1979515/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období leden 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 586 770 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 317 354 Kč; č. j. 1981030/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období únor 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 687 230 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 337 446 Kč; č. j. 1981035/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období březen 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 2 315 930 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 463 186 Kč; č. j. 1981045/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období duben 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 2 002 962 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 400 592 Kč; č. j. 1981053/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období květen 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 2 002 870 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 400 574 Kč; č. j. 1981060/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období červen 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 593 591 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 318 718 Kč; č. j. 1981065/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období červenec 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 696 944 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 339 388 Kč; č. j. 1981072/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období srpen 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 2 226 995 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 445 399 Kč; č. j. 1981078/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období září 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 925 137 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 385 027 Kč; č. j. 1981101/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období říjen 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 2 095 461 a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 419 092 Kč; č. j. 1981108/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období listopad 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 991 809 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 398 361 Kč; č. j. 1981124/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období prosinec 2014, kterým byla doměřena daň ve výši 1 581 434 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 316 286 Kč; č. j. 1981145/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období leden 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 1 546 438 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 309 287 Kč; č. j. 1981156/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období únor 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 1 756 534 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 351 306 Kč; č. j. 1981162/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období březen 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 1 993 111 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 398 622 Kč; č. j. 1981170/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období duben 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 2 903 036 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 580 607 Kč; č. j. 1981178/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období květen 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 2 666 543 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 533 308 Kč; č. j. 1981186/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období červen 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 2 350 000 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 470 000 Kč; č. j. 1981191/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období červenec 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 2 509 069 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 501 813 Kč a č. j. 1981205/18/2510-50522-505376, za zdaňovací období srpen 2015, kterým byla doměřena daň ve výši 3 004 901 Kč a současně vznikla povinnost uhradit penále ve výši 600 980 Kč.

2. Podáním doručeným soudu dne 2. 7. 2020 sdělil žalovaný, že dne 29. 6. 2020 vydal pod č. j. 23782/20/5300-21441-712772 rozhodnutí, jímž žalobkyni uspokojil.

3. Na výzvu soudu sdělila žalobkyně podáním ze dne 23. 7. 2020, že byla rozhodnutím žalovaného uspokojena.

4. Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) platí, že dokud soud nerozhodl, může žalovaný vydat rozhodnutí, jímž žalobce uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Odstavec 4 téhož ustanovení pak zakotvuje, že soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen, přičemž soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

5. V předmětném případě zástupce žalobkyně v podání ze dne 23. 7. 2020 soudu sdělil, že žalobkyně byla rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 6. 2020, č. j. 23782/20/5300-21441-712772, zcela uspokojena. Soud proto ve smyslu ustanovení § 62 odst. 4 věty druhé ve spojení s ustanovením § 47 písm. b) s. ř. s. ve výroku I. tohoto usnesení řízení o dotyčné žalobě zastavil.

6. Jelikož soudní řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) ve výroku II. tohoto usnesení rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni, jenž soudu uhradila při podání žaloby za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko v částce 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

7. Ve výroku III. tohoto usnesení soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, přestože dle § 60 odst. 3 věty druhé s. ř. s. platí, že pokud bylo řízení zastaveno pro uspokojení žalobce, má žalobce proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobkyně ani v žalobě, ani v žádném ze svých dalších podání náklady řízení nepožadovala, a následně ani k výzvě soudu ze dne 8. 7. 2020, č. j. 16 Af 13/2020-125, náklady řízení nevyčíslila.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 7. září 2020

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru