Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 9/2011 - 6Usnesení KSUL ze dne 28.04.2011

Prejudikatura

8 As 65/2009 - 111


přidejte vlastní popisek

16Ad 9/2011-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce: J. D., „X“, proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2010, č.j. „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou u zdejšího soudu podanou k poštovní přepravě dne 18. 2. 2011 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2010, č.j. „X“, kterým byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, č.j. 590 131 0316, ze dne 15. 10. 2010 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím č.j. 590 131 0316 ze dne 15. 10. 2010 zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce nezískal potřebnou dobu pojištění ke dni 9. 2. 2010, kdy došlo ke vzniku invalidity.

Předně je nutné uvést, že k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., správního řádu (dále jen „s.ř.s.“), je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je Pokračování

16Ad 9/2011

zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanovuje, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Soud si v dané věci vyžádal od žalovaného příslušný správní spis. Z originálu napadeného rozhodnutí soud zjistil, že žalobou napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2010.

Dne 18. 2. 2011 podal žalobce proti výše specifikovanému rozhodnutí žalovaného žalobu. V žalobě napadeném rozhodnutí byl žalobce poučen, že proti napadenému rozhodnutí správního orgánu může podat do dvou měsíců od jeho doručení žalobu u věcně a místně příslušného soudu podle § 7 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Dále byl žalobce poučen, že podle § 72 odst. 1 s.ř.s. je lhůta zachována, je-li žaloba v této lhůtě podána u České správy sociálního zabezpečení v Praze.

Jelikož žalobou napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno dne 6. 12. 2010, dnem určujícím počátek lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí počítané podle měsíců bylo tedy v případě žalobou napadeného rozhodnutí pondělí 6. 12. 2010 a dvouměsíční lhůta pro podání správní žaloby tak skončila v pondělí 7. 2. 2011, když poslední den lhůty 6. 2. 2011 připadl na neděli (§ 40 odst. 1 až 4 s.ř.s.).

Z předmětné žaloby ovšem soud zjistil, ostatně jak již bylo poznamenáno shora, že žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 18. 2. 2011. Z právě uvedeného je tak zřejmé, že lhůta k včasnému podání žaloby nebyla zachována, když žaloba nebyla v poslední den lhůty předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitelem poštovní licence.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. nezbylo soudu nic jiného než vyslovit, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta k jejímu podání. Z tohoto důvodu pak soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. tuto žalobu pro opožděnost odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování

16Ad 9/2011

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 28. dubna 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru