Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 8/2011 - 36Usnesení KSUL ze dne 14.06.2011

Prejudikatura

5 Afs 181/2006


přidejte vlastní popisek

16Ad 8/2011-36

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce J. R., zastoupeného Mgr. Bc. Michaelem Kisem, advokátem, se sídlem Riegrova 229, Chomutov, proti žalovanému Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2011, čj. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto usnesení. Podáním, které soudu došlo dne 13. 6. 2011, však žalobce vzal výslovně žalobu zpět. Proto soud podle § 47 písm. a) soudního řádu správního řízení o ní zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první soudního řádu správního nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, když žádný z účastníků náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, Pokračování

16Ad 8/2011

v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 14. června 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru