Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 12/2010 - 18Usnesení KSUL ze dne 02.06.2011

Prejudikatura

1 Ans 4/2008 - 62


přidejte vlastní popisek

16Ad 12/2010-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce P. K., proti žalovanému Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. 3256/SZ/2009-3, ze dne 7. 1. 2010,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 76,- Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2010 č.j. 3256/SZ/2009-3, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce v Děčíně, č.j. 2520/9/DCC-1/2 ze dne 23. 11. 2009, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení, ode dne 1. 10. 2009 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 2. 2011, č.j. 16 Ad 12/2010-12 bylo řízení ve věci přerušeno do vydání nového rozhodnutí ve věci vedené žalovaným pod evidenčním číslem 1370/2010/KUUK, ve které bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí č.j. 3256/SZ/2009-3, evidenční číslo 1370/2010/KUUK ze dne 7. 1. 2010.

Žalovaný vydal nové rozhodnutí ve věci dne 29. 3. 2011 pod č.j. 555/SZ/2011-5.

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí žalovaného vyzval soud přípisem ze dne 7. 4. 2011 žalobce, aby se ve lhůtě 10 dnů od doručení přípisu ve smyslu § 62 odst. 3 s.ř.s. vyjádřil, zda byl postupem správního orgánu uspokojen a vyčíslil náklady soudního řízení. Podáním doručeným soudu dne 31. 5. 2011 žalobce sdělil, že postupem žalovaného byl uspokojen a vznikly mu náklady řízení v celkové výši 76,- Kč, z toho 40,- Kč poštovné za podání žaloby a 36,- Kč poštovné za přípis Krajskému soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 5. 2011.

Pokračování

16Ad 12/2010

Žalobce tedy prohlásil, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen, a proto soud podle § 62 odst. 4 věty první a § 47 písm. b) soudního řádu správního řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2010 č. j. 3256/SZ/2009-3 zastavil.

Bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel podle § 60 odst. 3 věty druhé soudního řádu správního proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V souladu s tímto ustanovením soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 76,- Kč, z toho 40,- Kč představující poštovné v souvislosti s podáním žaloby a 36,- Kč představující poštovné za vyjádření ze dne 30. 5. 2011.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 2. června 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru