Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Ad 10/2011 - 17Usnesení KSUL ze dne 18.05.2011

Prejudikatura

2 Afs 98/2004


přidejte vlastní popisek

16Ad 10/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce: M. Z., proti žalovanému: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2011, č. „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou původně u Krajského soudu v Hradci Králové dne 21. 3. 2011 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2011, č. „X“, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce se tedy domáhá zrušení správního rozhodnutí žalovaného ve smyslu ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“).

V této souvislosti je třeba zmínit, že rozhodnutí napadené žalobou vydala Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, jakožto prvoinstanční správní orgán, a proti tomuto rozhodnutí bylo možné podat písemné námitky do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. O tom, že proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí žádosti o invalidní důchod lze podat námitky, byl žalobce v písemném vyhotovení rozhodnutí řádně poučen.

Podle § 5 s.ř.s. platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Soudní ochrana ve správním soudnictví tedy nastupuje teprve po té, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení.

Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ustanovení § 5 s.ř.s. rozvádí ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s., podle kterého je žaloba nepřípustná tehdy, pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

Pokračování

16Ad 10/2011

Z podané žaloby a ze sdělení žalovaného ze dne 2. 5. 2011 soud zjistil, že žalobce předmětnou výzvou napadá prvoinstanční rozhodnutí, proti kterému podal dne 8. 4. 2011 námitky, které bylo žalovanému doručeny dne 12. 4. 2011. Žalovaný doposud o námitkách žalobce nerozhodl. Žalobce by měl mít na paměti, že pokud se nebude ztotožňovat s rozhodnutím odvolacího orgánu o námitkách, nic mu již nebude bránit z hlediska splnění podmínek k přístupu ke správnímu soudu v tom, aby toto „konečné“ rozhodnutí ve věci napadl správní žalobou podanou ve smyslu ustanovení § 65 a násl. s.ř.s.

Za současného skutkového a právního stavu tak soudu nezbylo nic jiného než vyslovit, že žaloba je ve smyslu ustanovení § 68 písm. a) s.ř.s. nepřípustná, a proto ji podle § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. odmítl, když žalobce napadá toliko prvoinstanční rozhodnutí a dosud nebylo rozhodnuto o jeho námitkách proti žalobou napadenému rozhodnutí v řízení před správním orgánem. Nutnost vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby ke správnímu soudu přitom opakovaně konstatoval i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích (např. viz. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, č.j. 2 Afs 98/2004-65, který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 454/2005 a také na www.nssoud.cz).

Z důvodu odmítnutí žaloby současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 18. května 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru