Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 72/2019 - 38Usnesení KSUL ze dne 11.02.2020

Prejudikatura

7 Ans 1/2007 - 100


přidejte vlastní popisek

16 A 72/2019-38

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Mgr. Ladislava Vaško a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobce: Ústecké šrouby, z. s., IČO: 04316509,

sídlem Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupený advokátkou JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D.,
sídlem Na Výsledku I 1523/3, 140 00 Praha 4,

proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství,
sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2019, č. j. KUUK/145426/2019/ZPZ, JID: 173565/2019/KUUK,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací zaplacené soudní poplatky v celkové částce 4 000,- Kč. Částka 4 000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se v žalobě podané prostřednictvím své právní zástupkyně domáhal zrušení výroku 1. rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2019, č. j. KUUK/145426/2019/ZPZ, JID: 173565/2019/KUUK, kterým bylo rozhodnuto o odvolání spolku Pankrácká společnost, z. s. proti rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, ze dne 6. 3. 2019, č. j. MMUL/OŽP/35155/2019/ResB, kterým bylo povoleno pokácení 26 exemplářů stromů (24 exemplářů lip s pasportizačními čísly A 01329, A 01331, A 01335, A 01337, A 01342, A 011343, A 01344, A 01346, A 01350, A 01352, A 01353, A 01360, A 01369, A 01371, A 01378, A 01380, A 01385, A 01386, A 01387, A 01389, A 01392, A 01401, A 01402, A 01405 a dvou exemplářů javoru mléče bez pasportizačních čísel s obvodem kmenů 145 cm a 138 cm) rostoucích na pozemkové parcele č. X v k. ú. X v rámci aleje v ulici X, (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), tak, že výrokem 1. se povoluje pokácení 7 exemplářů lip rostoucích na pozemkové parcele č. X v k. ú. X (pasportizační čísla A 01335, A 01343, A 01352, A 01369, A 01371, A 01389, A 01392) a ukládá se náhradní výsadba 8 exemplářů lípy velkolisté na pozemkové parcele č. X v k. ú. X, a to ve spodní části aleje mezi jejím křížením s ul. X a X, a ukládá se pětiletá následná péče o tyto dřeviny; výrokem 2. se ruší část rozhodnutí týkající se stromu A 01350 a řízení o povolení kácení tohoto stromu se zastavuje; výrokem 3. se ruší část rozhodnutí týkající se ostatních stromů a věc se vrací Magistrátu města Ústí nad Labem k novému projednání. Současně žalobce požadoval náhradu nákladů řízení.

2. Primárně se soud zabýval v dané věci otázkou přípustnosti žaloby. Žalobce se předmětnou žalobou domáhal zrušení správního rozhodnutí žalovaného ve smyslu ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen “s. ř. s.“). Podle ust. § 5 s. ř. s. přitom platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Soudní ochrana ve správním soudnictví tedy nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení.

3. Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ust. § 5 s. ř. s. rozvádí ust. § 68 písm. a) s. ř. s., podle kterého je žaloba nepřípustná tehdy, pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

4. Za účelem zjištění, zda v předmětném případě byly ze strany žalobce vyčerpány řádné opravné prostředky, si soud vyžádal předložení části správního spisu časově zahrnující období od vydání prvostupňového rozhodnutí do vydání žalobou napadeného rozhodnutí. Z obsahu předložené části správního spisu jednoznačně vyplynulo, že v předmětné věci odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí podal pouze spolek Pankrácká společnost, z. s.

5. Následně se zabýval soud otázkou, zda k odvolání spolku Pankrácká společnost, z. s. nedošlo ke změně prvostupňového rozhodnutí na újmu žalobce. Ani v tomto směru neshledal soud, že by byla naplněna podmínka přípustnosti žaloby ze strany žalobce, neboť oproti prvostupňovému rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení 26 stromů, došlo žalobou napadeným rozhodnutím ke změně v tom směru, že bylo povoleno pouze pokácení 7 stromů, řízení o jednom stromu bylo zastaveno a ohledně ostatních stromů bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena prvostupňovému orgánu k dalšímu řízení. Po změně provedené žalobou napadeným rozhodnutím tak byl výsledek řízení jednoznačně z pohledu žalobce, který je spolkem zabývajícím se ochranou životního prostředí, příznivější, neboť došlo ke snížení počtu stromů, jejichž pokácení bylo povoleno, a to v zásadním rozsahu 19 kusů.

6. Za daného skutkového a právního stavu tak soudu nezbylo nic jiného než vyslovit, že žaloba je ve smyslu ust. § 68 písm. a) s. ř. s. nepřípustná, a proto ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl, když žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem a rozhodnutí správního orgánu nebylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku spolku Pankrácká společnost, z. s. Nutnost vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby ke správnímu soudu přitom opakovaně konstatoval i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích (např. viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, č. j. 2 Afs 98/2004-65, který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 672/2005 a také na www.nssoud.cz).

7. Z důvodu odmítnutí žaloby soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

8. Vzhledem k odmítnutí žaloby soud nebude rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě. 9. Jelikož řízení skončilo před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl ve výroku usnesení III. rovněž o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 3 000 Kč za podání žaloby a současně o vrácení soudního poplatku v částce 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě, neboť o tomto návrhu nebylo vůbec rozhodováno. Soudní poplatky budou vráceny žalobci z účtu krajského soudu v souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 11. února 2020

Mgr. Václava Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru