Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 50/2019 - 4Usnesení KSUL ze dne 07.01.2020

Prejudikatura

Nad 99/2018 - 75


přidejte vlastní popisek

16 A 50/2019-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse a Mgr. Ladislava Vaško ve věci

žalobců: a) J. V., narozen „X“,

b) M. V., narozen „X“,
oba bytem „X“,

c) A. V., narozena „X“,
bytem „X“,

adresa pro doručování: „X“,

proti žalovaným: 1) Ministerstvo dopravy,
sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
2) Ministr dopravy,

sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
3) Ing. D. Ť., narozen „X“,

bytem „X“ nebo „X“,

v řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobce a) se žalobou, kterou podal i za žalobce b) a c), aniž by však doložil plnou moc, která by jej opravňovala k jejich zastupování, doručenou zdejšímu soudu dne 27. 10. 2019 domáhá ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu.

Podle § 7 odst. 5 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Tím je podle § 7 odst. 2 s. ř. s. soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Dle obsahu podané žaloby jsou správními orgány, které zasáhly do práv žalobců, Ministerstvo dopravy a ministr dopravy, oba sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Sídlo žalovaných správních orgánů se tak nachází v obvodu Městského soudu v Praze. Z této skutečnosti je tedy zřejmé, že právě tento soud je místně příslušný k vyřízení předmětné žaloby, neboť na rozdíl od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kde žalovaného určuje zákon, v případě zásahové žaloby určuje žalovaného vždy sám žalobce svým tvrzením (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2014, č. j. Nad 45/2014-47, dostupné na www.nssoud.cz).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto Krajský soud v Ústí nad Labem věc v intencích § 7 odst. 5 s. ř. s. bez dalšího (aniž by se zabýval dalšími podmínkami řízení) postoupil Městskému soudu v Praze.

Zdejší soud dodává, že závěr o postoupení věci Městskému soudu v Praze je plně v souladu s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2018, č. j. Nad 99/2018-75, dostupným na www.nssoud.cz, podle kterého „[k]rajský soud může podle § 105 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. z vlastní iniciativy zkoumat nedostatek místní příslušnosti jen do doby, než začne jednat ve věci samé, tj. do doby, než při ústním jednání vyzve účastníky k přednesům ve věci. Rozhoduje-li soud bez jednání, může místní příslušnost zkoumat do vydání rozhodnutí ve věci samé. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že místně nepříslušný krajský soud již učinil procesní úkony týkající se vedení řízení či vydal rozhodnutí procesního charakteru, ani doba, která mezitím uplynula od podání žaloby.“ V projednávané věci nedošlo ke zhojení nedostatku místní nepříslušnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť ten rozhodl o postoupení věci Městskému soudu v Praze ještě předtím, než začal jednat ve věci samé, a k řízení je tak místně příslušný Městský soud v Praze.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 7. ledna 2020

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru