Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 24/2020 - 12Usnesení KSUL ze dne 16.03.2020

Prejudikatura

8 Afs 37/2018 - 51

8 As 41/2005


přidejte vlastní popisek

16 A 24/2020-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Mgr. Ladislava Vaško a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobkyně: ALPINET a. s., slovenské IČO: 36302562,

sídlem Domové role 73, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zastoupena Ing. Pavlem Řádkem, daňovým poradcem,

sídlem Křižíkova 1120/14, 430 01 Chomutov,

proti

žalovanému: Finanční úřad pro Ústecký kraj, sídlem Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem,

o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podle § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kterou zdejší soud usnesením ze dne 5. 2. 2020, č. j. 15 A 117/2019-42, jež nabylo právní moci dne 6. 2. 2020, vyloučil k samostatnému řízení, domáhala ochrany proti nezákonnému zásahu žalovaného, jejž spatřovala v nezákonnosti výzvy žalovaného ze dne 12. 12. 2019, č. j. 2546127/19/2505-50524-505410, k odstranění pochybností ve vztahu k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen 2019 včetně navazujícího postupu.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle § 7 odst. 1 věty první téhož zákona je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby [srov. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona]. Žalobkyně podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, tudíž jí vznikla povinnost uhradit za tuto žalobu soudní poplatek ve výši 2 000 Kč [srov. položku č. 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků].

Žalobkyně splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, a proto ji soud usnesením ze dne 12. 2. 2020, č. j. 16 A 24/2020-7, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení uhradila soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Žalobkyně byla současně poučena, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci žalobkyně řádně doručena do jeho datové schránky dne 17. 2. 2020, jak vyplývá z potvrzení o dodání a doručení založeného v soudním spisu. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak uplynul dne 3. 3. 2020.

Kontrolou v účtárně soudu bylo zjištěno, že k poslednímu dni lhůty nebyl soudní poplatek na účet soudu zaplacen. Jelikož žalobkyně i přes doručenou výzvu soudu obsahující řádné poučení neuhradila soudní poplatek ve stanovené výši a lhůtě, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Na tomto místě soud žalobkyni upozorňuje, že v souladu s § 9 odst. 1 poslední větou zákona o soudních poplatcích se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží.

Podáním ze dne 24. 2. 2020, jež bylo zdejšímu soudu doručeno dne 28. 2. 2020, vzala žalobkyně tuto žalobu zpět. S ohledem na nastalý skutkový stav považuje zdejší soud za potřebné zmínit, že Nejvyšší soud ve svém stanovisku ze dne 4. 7. 1996, sp. zn. Cpjn 68/95, Opjn 1/95, v němž se zabýval výkladem některých ustanovení zákona o soudních poplatcích, vyslovil, že zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení přichází v úvahu jen tehdy, pokud byl soudní poplatek zaplacen nebo pokud nelze řízení zastavit pro nesplnění poplatkové povinnosti, protože soud již začal jednat ve věci samé. Zdejší soud má za to, že toto stanovisko Nejvyššího soudu je plně aplikovatelné i ve správním soudnictví. V projednávané věci nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen a soud dosud nezačal jednat ve věci samé, tudíž nelze řízení zastavit z důvodu zpětvzetí žaloby, nýbrž musí být zastaveno pro nesplnění poplatkové povinnosti.

Na základě uvedených zjištění soud podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku, nikoli pro uspokojení žalobkyně či pozdější chování žalovaného, soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, ačkoli žalobkyně tuto náhradu požadovala.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 16. března 2020

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru