Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 18/2021 - 48Usnesení KSUL ze dne 21.04.2021

Prejudikatura

7 Ans 1/2007 - 100

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 As 93/2021

přidejte vlastní popisek

16 A 18/2021-48

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců JUDr. Martiny Vernerové a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobce: Přátelé přírody – Občanská společnost, IČO: 26638282,
sídlem V Podhájí 217/35, 400 01 Ústí nad Labem,

proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí,
sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10,

za účasti osoby zúčastněné na řízení: D8 Žďárek s. r. o., IČO 06503136,
sídlem Pitterova 2855/13, 130 00 Praha 3

v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2021, č. j. MZP/2021/530/4, sp. zn. ZN/MZP/2020/530/355,

takto:

I. Žaloba se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci se vrací zaplacené soudní poplatky v celkové částce 4 000 Kč. Částka 4 000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se v žalobě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2021, č. j. MZP/2021/530/4, sp. zn. ZN/MZP/2020/530/355, kterým bylo zamítnuto odvolání subjektů Stop tunelům, z. s., Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Zdravé Ústí a Přátelé přírody, o. p. s., a bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 8. 6. 2020, č. j. KUUK/094409/2020/KUUK/ZPZ, kterým byla žadateli D8 Žďárek s. r. o. povolena výjimka ze zákazů škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů při provádění a užívání staveb v rámci stavby „D8 Žďárek – výrobní areál“ v k. ú. Knínice u Libouchce, konkrétně výjimka ze zákazu chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat jedince druhů ještěrka obecná (Lacerta agilitis), slepýš křehký (Anguis fragilis), prskavec větší (Brachinus crepitans) a střevlík zlatitý (Carabulus auratus), rušit jedince druhů ťuhýk obecný (Lacnius colurio) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), asbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat vývojová stádia těchto druhů nebo jimi užívaná sídla, a to při splnění stanovených podmínek.

2. Primárně se soud v dané věci zabýval otázkou přípustnosti žaloby. Žalobce se předmětnou žalobou domáhal zrušení správního rozhodnutí žalovaného ve smyslu ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“). Podle ust. § 5 s. ř. s. přitom platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. Soudní ochrana ve správním soudnictví tedy nastupuje teprve poté, kdy jsou vyčerpány možnosti nápravy nezákonného nebo vadného rozhodnutí prostředky správního řízení.

3. Obecně stanovený důvod nepřípustnosti návrhu v ust. § 5 s. ř. s. rozvádí ust. § 68 písm. a) s. ř. s., podle kterého je žaloba nepřípustná tehdy, pokud žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon, ledaže rozhodnutí správního orgánu bylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

4. Z obsahu žalobou napadeného rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že žalobce odvolání v dané věci nepodal a ani nebyl žalovaným považován za účastníka řízení, ačkoli mu v účasti v předmětném řízení ani v podání odvolání nic nebránilo. Mezi subjekty, které v předmětné věci vyčerpaly své právo na uplatnění opravných prostředků proti prvostupňovému rozhodnutí správního orgánu, je subjekt s obdobným názvem, jako má žalobce, a to Přátelé přírody, o. p. s. Na tomto místě musí soud zdůraznit, že se však jedná o dva zcela odlišné právní subjekty, které se odlišují názvem, mají odlišné IČO a odlišují se i právní formou. Název žalobce je Přátelé přírody – Občanská společnost, kdežto subjekt, který byl účastníkem správního řízení a podal odvolání, se nazývá Přátelé přírody, o. p. s. Žalobce má IČO 26638282 a společnost Přátelé přírody, o. p. s., má IČO 27261417. Žalobce je spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 4808, kdežto společnost Přátelé přírody, o. p. s., je obecně prospěšnou společností zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle O, vložce 147.

5. Z výše uvedeného vyplývá, že žalobce nevyčerpal v předmětné věci řádné opravné prostředky, neboť nebyl mezi subjekty, které podaly v dané věci odvolání. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobou napadeným rozhodnutím byla všechna odvolání zamítnuta, nemohlo dojít ani ke změně prvostupňového rozhodnutí na újmu práv žalobce.

6. Za daného skutkového a právního stavu tak soudu nezbylo nic jiného než vyslovit, že žaloba je ve smyslu ust. § 68 písm. a) s. ř. s. nepřípustná, a proto ji podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl, když žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem a rozhodnutí správního orgánu nebylo na újmu jeho práv změněno k opravnému prostředku jiného účastníka. Nutnost vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby ke správnímu soudu přitom opakovaně konstatoval i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích (např. viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, č. j. 2 Afs 98/2004-65, který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č. 672/2005 a také na www.nssoud.cz).

7. Z důvodu odmítnutí žaloby soud současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

8. Vzhledem k odmítnutí žaloby soud nebude rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě.

9. Jelikož řízení skončilo před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl ve výroku III. tohoto usnesení rovněž o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 3 000 Kč za podání žaloby a současně o vrácení soudního poplatku v částce 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě, neboť o tomto návrhu nebylo vůbec rozhodováno. Soudní poplatky budou vráceny žalobci z účtu krajského soudu v souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 21. dubna 2021

Mgr. Václava Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru