Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 15/2010 - 25Usnesení KSUL ze dne 19.07.2011

Prejudikatura

1 Ans 4/2008 - 62


přidejte vlastní popisek

16A 15/2010-25

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce P. K., „X“, proti žalovanému Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. 2606/SZ/2010-3, ze dne 20. 10. 2010,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 80,- Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2010 č.j. 2606/SZ/2010-3, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce v Děčíně, č.j. 1910/10/DCC-1/2 ze dne 26. 8. 2010, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení, ode dne 1. 7. 2010 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2011, č.j. 16 A 15/2010-15 bylo řízení ve věci přerušeno do vydání nového rozhodnutí ve věci vedené žalovaným JID: 172140/2010/KUUK, ve které bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí č.j. 2606/SZ/2010-3, ze dne 20. 10. 2010.

Žalovaný vydal nové rozhodnutí ve věci dne 29. 3. 2011 pod č.j. 555/SZ/2011-8. Dále žalobce v podání ze dne 7. 7. 2011 uvedl, že dne 21. 4. 2011 mu na základě jeho odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 29. 3. 2011, č.j. 555/SZ/2011-8 bylo doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 19. 4. 2011, č.j. 555/SZ/2011-16, jímž bylo rozhodnutí Úřadu práce v Děčíně, odboru sociální podpory, ze dne 26. 8. 2010, č.j. 1910/10/DCC-1/2 zrušeno a věc vrácena k novému řízení. Tím bylo požadavku vzneseného žalobou zcela vyhověno.

Pokračování

16A 15/2010

Žalobce tedy soudu sdělil, že postupem žalovaného byl uspokojen a vznikly mu náklady řízení v celkové výši 80,- Kč, z toho 44,- Kč poštovné za podání žaloby a 36,- Kč poštovné za přípis Krajskému soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 7. 2011.

Žalobce tedy prohlásil, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen, a proto soud podle § 62 odst. 4 věty první a § 47 písm. b) soudního řádu správního řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2010 č. j. 2606/SZ/2010-3 zastavil.

Bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel podle § 60 odst. 3 věty druhé soudního řádu správního proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení. V souladu s tímto ustanovením soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 80,- Kč, z toho 44,- Kč představující poštovné v souvislosti s podáním žaloby a 36,- Kč představující poštovné za vyjádření ze dne 7. 7. 2011.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 19. července 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru