Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 12/2020 - 91Usnesení KSUL ze dne 04.08.2020

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

16 A 12/2020-91

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D., a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobce: Mgr. J. B., narozen „X“, sídlem „X“, zastoupen JUDr. Richardem Wagnerem, advokátem, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1,

proti žalované: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, sídlem Květná 504/15, 603 00 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 11. 2019, č. j. SZPI/AE510-71/2015,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka ve výši 2 000 Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13 342 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 6. 11. 2019, č. j. SZPI/AE510-71/2015, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Ústí nad Labem, ze dne 8. 1. 2019, č. j. SZPI/AE510-67/2015, ve věci uložení pokuty 100 000 Kč za správní delikty podle § 17 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podáním ze dne 24. 3. 2020 žalovaná v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19, publ. pod č. 54/2020 Sb., jímž byla zrušena první věta § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, oznámila soudu svůj záměr uspokojit žalobce postupem podle § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

3. Žalovaná poté ve lhůtě, kterou jí k tomu soud podle § 62 odst. 2 s. ř. s. stanovil, vydala rozhodnutí ze dne 20. 4. 2020, č. j. SZPI/AE510-87/2015, jímž zrušila žalobou napadené rozhodnutí a správní řízení zastavila z důvodu prekluze. Toto rozhodnutí ze dne 20. 4. 2020 současně ve stanovené lhůtě doručila soudu i právnímu zástupci žalobce.

4. Následně soud přípisem ze dne 21. 4. 2020, č. j. 16 A 12/2020-87, v souladu s § 62 odst. 3 s. ř. s. vyzval žalobce, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení přípisu sdělil, zda byl zmíněným rozhodnutím žalované ze dne 20. 4. 2020 uspokojen. Současně soud žalobce poučil o tom, že pokud odpoví kladně, nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří a bude-li mít soud za to, že žalobce byl předmětným rozhodnutím uspokojen, soud řízení podle § 62 odst. 4 s. ř. s. zastaví. Upozornil jej rovněž na možnost vzít žalobu zpět.

5. V reakci na tuto výzvu žalobce prostřednictvím svého právního zástupce v podání ze dne 5. 5. 2020 oznámil, že se cítí být předmětným rozhodnutím uspokojen.

6. Podle § 62 odst. 1 věty první s. ř. s. platí, že „[d]okud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.“ Z § 62 odst. 4 s. ř. s. přitom vyplývá, že „[s]oud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.“

7. Soud dospěl k závěru, že žalobce byl rozhodnutím žalované ze dne 20. 4. 2020 uspokojen, jak ostatně sám výslovně soudu sdělil. Soud proto podle § 62 odst. 4 věty první s. ř. s. řízení o předmětné žalobě zastavil.

8. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci, který byl soudu uhrazen za žalobu ve výši 3 000 Kč, a to toliko ve výši 2 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu, a to v zákonné lhůtě (srov. § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

9. Výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 3 větě druhé s. ř. s., podle níž má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Právě taková situace nastala v dané věci, a proto soud uložil žalované povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 13 342 Kč. Tato náhrada se skládá z částky 1 000 Kč, kterou představuje nevrácená část soudního poplatku, z částky 9 300 Kč za tři úkony právní služby právního zástupce žalobce po 3 100 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“) [převzetí a příprava zastoupení – § 11 odst. 1 písm. a) AT; podání žaloby a repliky – § 11 odst. 1 písm. d) AT], z částky 900 Kč jako náhrady hotových výdajů advokáta [tři režijní paušály po 300 Kč podle § 13 odst. 1 a 3 AT] a z částky 2 142 Kč představující 21% DPH, kterou je právní zástupce žalobce podle zvláštního právního předpisu povinen odvést z vyčíslené odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů. Žádné další náklady řízení žalobce nahradit nepožadoval.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 4. srpna 2020

Mgr. Václav Trajer v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru