Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 10/2010 - 48Usnesení KSUL ze dne 14.06.2011

Prejudikatura

5 Afs 181/2006


přidejte vlastní popisek

16A 10/2010-48

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce J. T., bytem „X“, zastoupeného JUDr. Alešem Minaříkem, advokátem, se sídlem Horovo náměstí 4, Praha 8 - Libeň, proti žalovanému Magistrát města Chomutova, odbor dopravních a správních činností, se sídlem Chomutov, Borovská 4602, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2010, čj. MMCH/14377/170/2010/ODaSČ/Ce, MMCH/23023/338/2010/ODaSČ/Ce,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto usnesení. Podáním, které soudu došlo dne 7. 6. 2011, však žalobce vzal výslovně žalobu zpět. Proto soud podle § 47 písm. a) soudního řádu správního řízení o ní zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první soudního řádu správního nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, když žádný z účastníků náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, Pokračování

16A 10/2010

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 14. června 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru