Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 10/2010 - 16Usnesení KSUL ze dne 03.01.2011

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69


přidejte vlastní popisek

16A 10/2010-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivou Kaňákovou v právní věci žalobce: J. T., zastoupeného JUDr. Alešem Minaříkem, advokátem, se sídlem Žatec, Nerudovo nám. 391, proti žalovanému: Magistrát města Chomutova, odbor dopravních a správních činností, se sídlem Chomutov, Borovská 4602, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2010, čj. MMCH/14377/170/2010/ODaSČ/Ce, MMCH/23023/338/2010/ODaSČ/Ce,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal vyslovení nicotnosti rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto usnesení.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce současně s podáním žaloby soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč podle položky 14a bodu 2 písm. a) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, nezaplatil.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Usnesením ze dne 9. 8. 2010, č.j. 16A 10/2010-8 soud žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání žaloby ve výši 2.000,- Kč podle položky 14a bodu 2 písm. a) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, a to do pěti dnů ode dne Pokračování

16A 10/2010

doručení usnesení. Žalobce byl zároveň poučen v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, že soud řízení zastaví, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen

Usnesení bylo právnímu zástupci žalobce doručeno podle § 50 odst. 1 o.s.ř. dne 11. 8. 2010 a žalobci bylo doručeno podle § 50 odst. 1 o.s.ř. dne 20. 9. 2010.

Do dnešního dne žalobce soudní poplatek za podání žaloby nezaplatil.

Soud proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“) řízení zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. K zastavení řízení přitom nedošlo v důsledku pozdějšího chování žalovaného či uspokojení žalobce, takže ten nemá proti žalovanému právo na náhradu nákladů řízení podle věty druhé téhož zákonného ustanovení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci (§ 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích).

V Ústí nad Labem dne 3. ledna 2011

JUDr. Iva Kaňáková v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru