Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 A 1/2021 - 28Usnesení KSUL ze dne 24.03.2021

Prejudikatura

4 As 24/2012 - 18

3 Ads 36/2003


přidejte vlastní popisek

16 A 1/2021-28

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse a JUDr. Martiny Vernerové ve věci

žalobce: M. S., narozený „X“,

bytem „X“, zastoupený advokátem Mgr. Václavem Voříškem, sídlem Pod kaštany 245/10, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

proti žalovanému: Městský úřad Lovosice, sídlem Školní 407/2, 410 30 Lovosice,

v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 1 000 Kč. Částka 1 000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13 342 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal uložení povinnosti žalovanému, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozsudku vydal meritorní rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. ODSH 39122/2019 LF 2019/008447.

2. Podáním, doručeným soudu dne 9. 2. 2021, sdělil žalobce, že žalovaný dne 29. 1. 2021 vydal rozhodnutí ve věci samé, čímž žalobou vymáhanou povinnost splnil. Z tohoto důvodu vzal žalobce svou žalobu zpět a navrhl, aby soud řízení o předmětné žalobě zastavil a žalovanému uložil povinnost uhradit žalobci náhradu nákladů řízení.

3. Protože projev vůle žalobce je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobce zamýšlel ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“) řízení o předmětné žalobě ve výroku I. tohoto usnesení zastavil.

4. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl výrokem II. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku, jenž byl soudu uhrazen ve výši 2 000 Kč, toliko ve výši 1 000 Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený soudní poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu dle ustanovení § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve lhůtě třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

5. Výrok III. tohoto usnesení o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 větu druhou s. ř. s., podle níž má navrhovatel (žalobce) proti odpůrci (žalovanému) právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li navrhovatel podaný návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. V daném případě je s ohledem na vyjádření žalobce naprosto zřejmé, že žalobce vzal podanou žalobu zpět právě z důvodu pozdějšího chování žalovaného, takže předmětné soudní řízení se tímto stalo již bezpředmětným. K výzvě soudu žalovaný sdělil, že dne 16. 12. 2020 mu bylo postoupeno usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 8. 12. 2020, č. j. KUUK/179401/2020/ODSA/Fid, kterým bylo rozhodnuto, že žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podaná panem P. K. v zastoupení žalobce, se postupuje žalovanému. Na toto usnesení žalovaný odpověděl Krajskému úřadu Ústeckého kraje dne 21. 12. 2020. Dne 29. 1. 2021 žalovaný ve věci rozhodl usnesením o zastavení řízení. Samotná žaloba byla žalobcem podána dne 4. 1. 2021. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že žalobce vyčerpal prostředky k jeho ochraně proti nečinnosti, a to podáním žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti ze dne 1. 12. 2020 k nadřízenému orgánu žalovaného a usnesení o zastavení řízení bylo vydáno až po podání žaloby.

6. S přihlédnutím k této skutečnosti má soud za to, že nastala situace předvídaná v ustanovení § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s., v důsledku čehož žalobci vzniklo právo na přiznání náhrady nákladů řízení vůči žalovanému. Z tohoto důvodu soud ve výroku III. tohoto usnesení uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13 342 Kč, kterou představuje částka 1 000 Kč za zkonzumovaný soudní poplatek, 9 300 Kč za tři úkony právní služby po 3 100 Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (dále jen „advokátní tarif“) - převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, zpětvzetí žaloby; 900 Kč za tři s tím související režijní paušály po 300 Kč podle ustanovení § 13 odst. 1, odst. 3 advokátního tarifu; a to vše zvýšené o daň z přidané hodnoty z výše uvedených částek kromě náhrady zkonzumovaného soudního poplatku ve výši 21 % představující částku ve výši 2 142 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 24. března 2021

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru