Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Cad 48/2009 - 26Usnesení KSUL ze dne 02.02.2011

Prejudikatura

3 Ads 15/2004


přidejte vlastní popisek

15Cad 48/2009-26

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem samosoudkyní JUDr. Dagmar Štullerovou v právní věci žalobkyně: J. L., „X“, zast. JUDr. Lubomírem Müllerem, advokátem se sídlem Symfonická 1496/9, 158 00 Praha 5, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 3. 2009 č. „X“,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalované ze dne 17. 3. 2009 č. „X“, kterým bylo rozhodnuto o žádosti zemřelé matky žalobkyně, Anny Námešné o zvýšení jejího vdovského důchodu. V oznámení o výplatě důchodu je uvedeno: „Doplatek důchodu za dobu od 23. 12. 2000 do 1. 5. 2007 Kč 233,- deponujeme.“ Žalobkyně namítá, že rozhodnutí o výši doplatku je stejně závažné jako rozhodnutí o výši příplatku, proto by stanovení výše doplatku mělo být součástí přezkoumatelného výroku rozhodnutí. V odůvodnění by pak měl být srozumitelný matematický výpočet, na jehož podkladě byla výše doplatku stanovena. Žalobkyně proto namítá neúplnost výroku rozhodnutí a z toho vyplývající nepřezkoumatelnost rozhodnutí.

Žalovaná v písemném vyjádření k žalobě navrhla zamítnutí žaloby. Uvedla, že napadeným rozhodnutím rozhodovala ve věci žádosti paní Anny Námešné, zemřelé 2. 4. 2007, o zvýšení vdovského důchodu poskytnutím příplatku podle § 25 zák. č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, za dobu věznění od 7. 11. 1955 do 22. 2. 1956 i za jednotlivé dny věznění od 23. 2. 1956 do 7. 11. 1958 jejího manžela Jana Námešného, zemř. 23. 12. 2000. Podle § 56 odst. 1 písm. b/ zák.č. 155/1995 Sb. ve spojení s § 25 odst. 4, 7 a 8 zák.č. 119/1990 Sb. se vdovský důchod Anny Námešné od 23. 12. 2000 zvyšuje z 5.064,- Kč o 73,- Kč na 5.137,- Kč. Tímto rozhodnutím žalovaná rozhodla o zvýšení vdovského důchodu podle § 56 odst. 1 písm. b/ zák.č. 155/1995 Sb. ve spojení s ust. § 25 odst. 7 zák. č. 119/1990 Sb., nikoliv Pokračování

15Cad 48/2009

o doplatku důchodu. V této souvislosti odkázala na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2005 č.j. 3 Ads 14/2004-54. Dále uvedla, že není běžným postupem uvádět v rozhodnutí přesný výpočet doplatku důchodu. Specifikace doplatku je prováděna pouze na žádost pojištěnce. Ve svém vyjádření pak uvedla v tabulce specifikaci celého doplatku vdovského důchodu.

Žalobě nemohlo být vyhověno a musela být odmítnuta z následujících důvodů:

Podle ust. § 103 o.s.ř. ve spojení s ust. § 64 s.ř.s. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). Jde-li o takový nedostatek podmínek řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Podle § 65 odst. 1 s.ř.s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jimiž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

S ohledem na dispoziční zásadu, kterou se soud ve správním soudnictví musí řídit, může přezkoumávat správní rozhodnutí jen v rámci tvrzených žalobních námitek (§ 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věta druhá a třetí, § 75 odst. 2 věta první s.ř.s.).

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala zrušení předmětného rozhodnutí žalované z toho důvodu, že o doplatku důchodu nebylo rozhodnuto ve výroku rozhodnutí, ale výše doplatku byla uvedena v závěru odůvodnění v oznámení o výplatě důchodu. Tím, že o doplatku nebylo rozhodnuto ve výroku rozhodnutí, který je přezkoumatelný, není ani přezkoumatelné, zda výše doplatku je správná či nikoliv.

Povahou oznámení o výplatě důchodu se již soudy zabývaly a existuje ustálená judikatura. Krajský soud odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2005 č.j. 3 Ads 15/2004-54 publikovaný pod č. 1033 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2007, rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 24. 5. 1988 č.j. 8 Co 46/88 uveřejněný pod č. Rc 35/90 a rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 1997 č.j. Cao 209/96. Soud dospěl k závěru, že oznámení o výplatě důchodu není součástí výroku rozhodnutí a svou povahou není rozhodnutím o zákonných nárocích ve věcech důchodového pojištění. Toto oznámení o výplatě je pouze informací pro pojištěnce o tom, jakým způsobem bude realizován doplatek na dávce vyplývající z výroku rozhodnutí. Konkrétní vyměřená částka doplatku a zjišťování její výše není předmětem přezkumné činnosti soudu, odpovídajícího doplatku se může pojištěnec domáhat jen postupem podle ust. § 274 písm. g) o.s.ř.

Pokračování

15Cad 48/2009

Vzhledem k tomu, co bylo uvedeno je nutno „oznámení o výplatě důchodu“ hodnotit pouze jako informaci pro žalobkyni, nikoliv jako rozhodnutí o právech a povinnostech pojištěnce, které by mělo být součástí, resp. jedním z výroku správního rozhodnutí (§ 68 správního řádu).

Jelikož žaloba směřuje proti té části napadeného rozhodnutí, která nemůže být předmětem přezkoumání soudem, chybí tak předmět přezkumného řízení a jde o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Proto nezbylo, než žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. a/, § 68 písm. d/ s.ř.s. odmítnout. Současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žaloba byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 2. února 2011

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru