Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 40/2008 - 36Usnesení KSUL ze dne 30.03.2011

Prejudikatura

1 Ans 4/2008 - 62


přidejte vlastní popisek

15Ca 40/2008-36

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců JUDr. Ivy Kaňákové a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce DRINKS MACHINES s.r.o., IČ 25405128, se sídlem v Ústí nad Labem, Na Luhách 14/1559, zastoupeného JUDr. Josefem Tichým, advokátem, se sídlem v ústí nad Labem, Kramoly 39, proti žalovanému Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. 15256/07-1300-500853, ze dne 21. 11. 2007,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 8.640,- Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2 000 Kč. Částka 2 000 Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2007 č.j. 15256/07-1300-500853, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 22. 1. 2007, č.j. 11838/07/214913/1033, 11842/07/214913/1033, 11847/07/214913/1033, 11851/07/214913/1033, 11854/07/214913/1033, 11858/07/214913/1033, 11863/07/214913/1033, 11866/07/214913/1033 a 11873/07/214913/1033 za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2001, 1. – 4. čtvrtletí 2002 a 1. – 4. čtvrtletí 2003, kterými byla žalobci doměřena daň z přidané hodnoty ve výši 2.647,- Kč, 5.522,- Kč, 4.110,- Kč, 4.237,- Kč, 4.260,- Kč, 8.333,- Kč, 7.139,- Kč, 6.421,- Kč a 8.947,- Kč..

Zdejší soud obdržel dne 4. 4. 2008 návrh žalovaného na přerušení řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) soudního řádu správního. Usnesením ze dne 8. dubna 2008 č.j. 15 Ca 40/2008-25 soud řízení přerušil do pravomocného skončení řízení o žádosti žalobce o přezkoumání rozhodnutí žalovaného u Ministerstva financí dle § 55b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

V návaznosti na toto rozhodnutí a na výzvu soudu podáním, které zdejší soud obdržel dne 20. 1. 2011, žalobce sdělil, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen, neboť rozhodnutí, jimiž mu byla uložena dodatečná daňová povinnost, byla zrušena.

Pokračování

15Ca 40/2008

Žalobce tedy prohlásil, že byl po podání návrhu postupem správního orgánu plně uspokojen, a proto soud podle § 62 odst. 4 věty první a § 47 písm. b) soudního řádu správního řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2007 č. j. 15256/07-1300-500853 zastavil.

Bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele, má navrhovatel podle § 60 odst. 3 věty druhé soudního řádu správního proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení.

Z tohoto důvodu soud uložil žalovanému povinnost zaplatil žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení o žalobě ve výši 8.640,- Kč, která se skládá z částky 6 300,- Kč za tři úkony právní služby po 2 100,- Kč poskytnuté zástupcem JUDr. Josefem Tichým (převzetí věci, podání žaloby a prohlášení o uspokojení žalobce dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb, ve znění zák. č. 276/2006 Sb.), z částky 900,- Kč za s tím související tři režijní paušály po 300,- Kč a z částky 1 440,- Kč odpovídající 20% dani z přidané hodnoty, kterou byl advokát povinen podle zvláštního právního předpisu odvést z odměny za zastupování a náhrad, jež byly vyjmenovány.

Jelikož řízení skončilo před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku při podání žaloby v částce 2 000 Kč žalobci, k čemuž dojde z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 30. března 2011

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru