Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 172/2009 - 18Usnesení KSUL ze dne 13.01.2011

Prejudikatura

8 As 65/2009 - 111

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
7 As 37/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

15Ca 172/2009-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Štullerové, JUDr. Ivy Kaňákové a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: T. L., „X“, bez platného trvalého pobytu na území České republiky, zastoupeného Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Inspektorát cizinecké policie, se sídlem Beethovenova 5689 – Kord č. 2, Chomutov, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2009, č.j. CPUL-9063-20/ČJ-2009-0461KP-HONS, proti výroku rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k poštovní přepravě dne 29. 12. 2009 a doručenou zdejšímu soudu dne 31. 12. 2009 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2009 č.j. CPUL-9063-20/ČJ-2009-0461KP-HONS, kterým bylo žalobci uloženo správní vyhoštění na dobu 3 let a zároveň bylo rozhodnuto, že se podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vylučuje odkladný účinek odvolání. Žalobce podal žalobu pouze proti výroku rozhodnutí, kterým žalovaný rozhodl o vyloučení odkladného účinku odvolání.

Předně je nutné uvést, že k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., správního řádu (dále jen „s.ř.s.“), je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je Pokračování

15Ca 172/2009

zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odst. 4 téhož ustanovení zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle § 172 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném v době vydání žalobou napadeného rozhodnutí, (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) žaloba proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění musí být podána do 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Zmeškání lhůty nelze prominout.

Podle § 85 odst. 4 správního řádu proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Podle § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanovuje, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Soud si v dané věci vyžádal od žalovaného příslušný správní spis. Z originálu napadeného rozhodnutí dokladem o jeho doručení soud zjistil, a to konkrétně z ručně psaného data a otištěného razítka dodací pošty na přiložené doručence, že předmětné rozhodnutí žalovaného bylo doručeno prostřednictvím pošty právnímu zástupci žalobce dne 17. 12. 2009.

Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle dnů byl tedy v případě žalobou napadeného rozhodnutí den 17. 12. 2009 a deseti denní lhůta pro podání správní žaloby tak skončila v pondělí 28. 12. 2009, když poslední den lhůty 27. 12. 2009 připadl na neděli (§ 40 odst. 3 s.ř.s.).

Z předmětné žaloby ovšem soud zjistil, ostatně jak již bylo poznamenáno shora, že žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 29. 12. 2009. Z právě uvedeného je tak zřejmé, že lhůta k včasnému podání žaloby nebyla zachována, když žaloba nebyla v poslední den lhůty předána soudu nebo jemu zaslána prostřednictvím držitelem poštovní licence.

S ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. nezbylo soudu nic jiného než vyslovit, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem o pobytu cizinců stanovená desetidenní lhůta k jejímu podání. Z tohoto důvodu pak soud s odkazem na ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. tuto žalobu pro opožděnost odmítl.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Pokračování

15Ca 172/2009

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 13. ledna 2011

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovená: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru