Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 150/2009 - 41Usnesení KSUL ze dne 04.04.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15Ca 150/2009-41

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUD. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobce: V. L., zastoupeného JUDr. Lubomírem Pánikem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Masarykova č.p. 43, PSČ 400 01, proti žalovanému: Finančnímu

ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č.p. 61, PSČ 400 21, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2009, č.j. 9940/09-1500-506476,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 9. 2009, č.j. 9940/09-1500-506476, kterým byl k jeho odvolání změněn platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 3. 1. 2008, č.j. 1510/08/214963/1647, na penále na dani z převodu nemovitostí.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 2.000,- Kč [položka č. 14a bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž jej soud vyzval výzvou ze dne 13. 11. 2009, č.j. 15 Ca 150/2009 - 22, k zaplacení soudního poplatku a zároveň jej upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobci řádně doručena prostřednictvím jeho advokáta JUDr. Lubomíra Pánika poštou dne 18. 11. 2009, a to Pokračování

15Ca 150/2009

vložením do jím užívané poštovní schránky jeho advokátní kanceláře, jak vyplývá z ručně psaného data a otisku razítka poštovní doručovatelky.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu poplatek nezaplatil, jak si soud důsledně ověřil v účtárně zdejšího soudu.

Na základě této skutečnosti soud podle § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 4. dubna 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru