Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 128/2007 - 168Usnesení KSUL ze dne 02.04.2014

Prejudikatura

2 As 11/2005

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 As 86/2014

přidejte vlastní popisek

15Ca 128/2007-168

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: Honebního společenstva Třebušín, IČ 69291870, sídlem Třebušín, Řepčice 24, zastoupeného JUDr. Helenou Tukinskou, advokátkou, sídlem v Teplicích, J.V. Sládka 1363/2, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2.2.2004, č.j. 5164/03/ŽPZ-OZE,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,- Kč. Částka 2.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 31.5.2007, která byla soudu osobně doručena dne 25.6.2007, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2.2.2004, č.j. 5164/03/ŽPZ-OZE, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 14.5.2003, č.j. 8176/02/ŽP-23, kterým byla na žádost Honebního společenstva Kalich Ploskovice uznána podle § 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“), společenstevní honitba s názvem „KALICH PLOSKOVICE“.

V žalobě mimo jiné uvedl, že žalobou napadené rozhodnutí bylo žalobci doručeno až na jeho výzvu žalovanému osobně pracovníkem žalovaného teprve dne 4.5.2007, z tohoto důvodu je žaloba podána v zákonné lhůtě.

Soud konstatuje, že usnesením ze dne 2.5.2008, č.j. 15 Ca 128/2007-48, bylo přerušeno řízení do právní moci rozhodnutí, které bude vydáno v novém řízení po obnově povolené rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 19.6.2006, č.j. 10465/2006-16230. Dne 31.5.2013 vydalo Ministerstvo zemědělství rozhodnutí č.j. 31274/2013-MZE-16231, kterým potvrdilo rozhodnutí žalovaného ze dne 14.10.2005, zn. 17540/05/ZPZ/Hů, jímž nakonec nebyla povolena obnova řízení. Žalovaný postoupil soudu dne 25.2.2014 se správním spisem i své vyjádření k žalobě, v němž mimo jiné namítl opožděnost žaloby. Usnesením soudu ze dne 26.2.2014, č.j. 15 Ca 128/2007-156, bylo rozhodnuto o pokračování v řízení.

Pokračování

15Ca 128/2007

Vzhledem k tomu, že podaná žaloba směřovala proti rozhodnutí žalovaného, lze takovouto žalobu podřadit pod ustanovení § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění účinném v době podání žaloby (dále jen „s.ř.s.“), neboť se jedná o žalobu směřující proti rozhodnutí správního orgánu. Dle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. platí, že žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Dle ustanovení § 72 odst. 4 s.ř.s. zmeškání (dvouměsíční) lhůty nelze prominout. Dle ustanovení § 40 odst. 4 s.ř.s. též platí, že tato lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon (s.ř.s.) jinak. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl tento návrh (žaloba) podán předčasně nebo opožděně.

Ze správního spisu postoupeného žalovaným soud zjistil, že odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 14.5.2003 podal za žalobce honební starosta Pavel Klykorka, bytem Ploskovice 62, stejně jako podal žalobu v tomto řízení. Honební starosta podle § 23 odst. 1 zákona o myslivosti zastupuje honební společenstvo navenek. Z dodejky k žalobou napadenému rozhodnutí založené ve správním spise vyplývá, že P. K. na adrese „X“, převzal žalobou napadené rozhodnutí dne 13.2.2004, tedy v době, kdy vykonával funkci honebního starosty. Tento den je pak třeba považovat za den oznámení napadeného rozhodnutí žalobci ve vazbě na počátek běhu dvouměsíční lhůty pro podání žaloby podle ustanovení § 72 odst. 1 s.ř.s. S ohledem na tuto skutečnost (nepřekročitelná) dvouměsíční lhůta pro podání žaloby dle ustanovení § 65 a násl. s.ř.s. počala žalobci běžet dne 13.2.2004 a skončila dne 13.4.2004. Tento den dopadl na úterý, tj. na běžný pracovní den. Jelikož žaloba byla zdejšímu soudu doručena osobně dne 25.6.2007, je z této skutečnosti zřejmé, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť lhůta k včasnému podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného nebyla ze strany žalobce dodržena, když marně vypršela dne 13.4.2004.

Ve světle výše uvedených okolností nezbylo soudu nic jiného, než vyslovit, že předmětná žaloba byla žalobcem podána opožděně, neboť žalobcem nebyla dodržena zákonem stanovená dvouměsíční lhůta pro podání žaloby. Z tohoto důvodu musel soud s odkazem na ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. žalobu pro opožděnost odmítnout.

V důsledku odmítnutí žaloby soud současně dle ustanovení § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. O soudním poplatku bylo soudem v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2011, rozhodnuto tak, že uhrazený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč z důvodu odmítnutí žaloby bude žalobci z účtu soudu vrácen v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Pokračování

15Ca 128/2007

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 2. dubna 2014

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru