Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 123/2009 - 33Rozsudek KSUL ze dne 17.10.2011

Prejudikatura

5 As 39/2010 - 76


přidejte vlastní popisek

15Ca 123/2009-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: P. S., „X“, zastoupeného JUDr. Vladimírem Fialou, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Na Stráni 26, proti žalovanému: Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14.5.2009, č.j. 1939/DS/09, ev. č. 86206/2009/Bre,

takto:

I. Žaloba sezamítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 14.5.2009, č.j. 1939/DS/09, ev. č. 86206/2009/Bre, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 31.3.2009, č.j. 22526/09DOP/APr, kterým byly zamítnuty námitky žalobce proti záznamu 12 bodů v jeho evidenční kartě řidiče a výzvě k odevzdání řidičského průkazu podle ustanovení § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „ZPPK“).

V žalobě konstatoval, že závěr žalovaného o nedůvodnosti jeho odvolání je předčasný, neboť žalovaný nevyšel z řádně zjištěného skutkového stavu. Záznamu 12ti bodů měl žalobce dosáhnout 5 přestupky v období od 7.12.2006 do 24.2.2009. Mezi těmito přestupky je zaznamenán i přestupek ze dne 1.7.2008, kterého se měl dopustit překročením stanovené rychlosti v obci Dubí o 22 km/h. Tento přestupek byl řešen v blokovém řízení, a proto se proti Pokračování
2
15Ca 123/2009

pokutě v něm uložené nelze odvolat. Z tohoto důvodu je nutno striktně trvat na respektování všech zákonných ustanovení včetně ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „PřesZ“). V předmětném správním spisu jsou nečitelné fotokopie bloků. Chybí tedy originály, s nimiž by bylo možno fotokopie porovnat a ověřit jejich správnost a úplnost. Na požadavku ověření správnosti fotokopie bloků a správnosti udělení 3 bodů do registru řidiče je třeba trvat, neboť pokutu uvedenou v záznamu nezaplatil. Pokud žalovaný nepřezkoumával důvodnost a správnost jednotlivých zápisů v záznamu o dosažení 12 bodů a jestliže si ani nevyžádal originály bloků, kterými měla být uložena pokuta za přestupek ze dne 1.7.2008, pak odvolací řízení nesplnilo svůj účel. S ohledem na to, že přestupky a body jsou zapisovány do registru řidičů bez vědomí samotných přestupců, je nutno, aby řízení o námitkách a řízení o odvolání bylo zaměřeno i k přezkoumávání důvodnosti a správnosti zápisů učiněných v těchto registrech. Závěrem navrhl napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit žalovanému zpět k dalšímu řízení. Následně dne 18.6.2009 učinil žalobce podání, které označil jako žádost o odklad výkonu rozhodnutí v němž namítl, že oznámení o dosažení 12 bodů spojené s výzvou k odevzdání řidičského průkazu nebylo řádně doručeno, neboť tuto písemnost nalezl v poštovní schránce v místě svého bydliště, aniž by doručenku vlastnoručně podepsal. Odkázal na ustanovení § 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SpŘ“) s tím, že v rozporu s ustanoveními o doručování byla zásilka převzata nezjištěnou osobou, která poté vhodila obálku do poštovní schránky žalobce. S nesprávným doručením souvisí i právo podat námitky podle § 123f ZPPK. Je přesvědčen, že námitky podal nejen v zákonné lhůtě s ohledem na způsob doručení, ale i vzhledem k tomu, že toto vyrozumění postrádá úplné poučení o možnosti podání námitek. Poučení obsahuje jen lhůtu k odevzdání řidičského průkazu, nikoliv však lhůtu k podání námitek.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě navrhl její zamítnutí. Uvedl, že policie nebo obecní policie má povinnost orgánu příslušnému k provedení záznamu bodů v registru řidičů postoupit po proběhlém blokovém řízení pouze oznámení o uložení blokové pokuty, nikoliv samotné bloky. Z tohoto důvodu nejsou pokutové bloky součástí spisového materiálu předkládaného k odvolacímu řízení. V oznámení přestupku ze dne 1.7.2008 zpracovaného Městkou policí Dubí jsou uvedena všechna požadovaná data týkající se spáchaného přestupku. Žalovaný si k vyjádření k žalobě opatřil pokutový blok na pokutu týkající se shora uvedeného přestupku, který shledal správným. Dále uvedl, že je třeba rozlišovat mezi řízením o jednotlivých přestupcích a řízením o námitkách proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo 12 bodů. V řízení o námitkách nebyly správní orgány obou stupňů oprávněny blíže hodnotit skutkové okolnosti týkající se přestupku ze dne 1.7.2008, č.j. MP 17-3294/08, a nebyly ani oprávněny přezkoumávat otázku viny žalobce. Předmětem odvolacího řízení může být skutečnost, zda zaznamenaný počet bodů odpovídá údajům, které byly postoupeny prvoinstančnímu orgánu příslušnými orgány, které rozhodovaly o přestupcích, zda zaznamenaný počet bodů odpovídá druhu spáchaného přestupku. Námitku, že nebylo řádně doručeno, považuje žalovaný za ryze účelovou, neboť toto žalobce nenamítal v průběhu správního řízení, ačkoliv bylo právním zástupcem do správního spisu již tehdy nahlíženo. Nadto žalovaný neměl žádné pochybnosti o pravosti podpisu na předmětné doručence.

O žalobě soud rozhodl v souladu s ust. § 51 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, (dále jen „s.ř.s.“) bez jednání, neboť žalobce s tímto postupem výslovně souhlasil a žalovaný se po řádném poučení, že může vyslovit souhlas s rozhodnutím věci bez jednání a že nevyjádření se v určené lhůtě je považováno za souhlas, k nařízení jednání nevyjádřil.

(K.ř.č. 1 - rozsudek) Pokračování
3
15Ca 123/2009

Napadené rozhodnutí soud přezkoumal v řízení vedeném podle části třetí prvního dílu hlavy druhé s.ř.s., která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ust. § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a § 75 odst. 2 věty první s.ř.s. Z této zásady vyplývá, že soud přezkoumává zákonnost rozhodnutí správního orgánu, a to pouze v rozsahu, který žalobce uplatnil v žalobě nebo během dvouměsíční lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí dle § 72 odst. 1 věty první s.ř.s. Povinností žalobce je proto tvrdit, že správní rozhodnutí nebo jeho část odporuje konkrétnímu zákonnému ustanovení a toto tvrzení zdůvodnit. Nad rámec žalobních námitek musí soud přihlédnout toliko k vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu nebo které vyvolávají nicotnost napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 2 s.ř.s.. Takové nedostatky však v projednávané věci nebyly zjištěny.

Po přezkoumání skutkového a právního stavu dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná.

Soud si vyžádal u žalovaného spis, který obsahuje mimo jiné pět oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení žalobci ve dnech 7.16.2006, 4.5.2007, 6.11.2007, 1.7.2008 a 24.2.2009. Ve spise je založena kopie pokutového bloku A 0816010 zaslaná Městkou policií Dubí o uložení blokové pokuty žalobci dne 1.7.2008 ve výši 2500,- Kč, doručená žalovanému dne 8.7.2009. Městský úřad Litoměrice zaslal žalobci oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzvu k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění ze dne 3.3.2009, která byla dle podepsané doručenky doručena žalobci dne 4.3.2009. Dle záznamu o nahlížení do spisu ze dne 30.3.2009 nahlížel právní zástupce žalobce do spisu od 9.35 do 9.50 hod.

Právní rámec, ve kterém se pohybovalo rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice o námitkách i rozhodnutí žalovaného, je vymezen mimo jiné následujícími ustanoveními.

Podle § 123b odst. 1 písm. b) ZPPK, ve znění účinném do 31.12.2008, řidiči motorového vozidla, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů stanovený počet bodů ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo trestu za trestný čin. Záznam v registru řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení policie nebo obecní policie o uložení pokuty v blokovém řízení za jednání zařazené do bodového hodnocení.

Podle § 123c odst. 3 ZPPK, ve znění účinném do 31.7.2011, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Podle § 123f ZPPK, ve znění účinném do 31.7.2011, nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny, provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Pokračování
4
15Ca 123/2009

neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

Judikatura správních soudů opakovaně zdůraznila, že existují podstatné rozdíly mezi řízeními o jednotlivých přestupcích, které mohou být vyřešeny i v blokovém řízení podle § 84 a násl. PřesZ a řízením o námitkách proti záznamu bodů v evidenční kartě řidiče podle ZPPK.

V námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů bude typicky možno uplatňovat námitky v tom smyslu, že řidič žádný přestupek vůbec nespáchal, přesto mu byly v registru řidičů zaznamenány body, příp. že ke spáchání přestupku z jeho strany sice došlo, nicméně byl mu zaznamenán nesprávný (vyšší) počet bodů. Oproti tomu v řízení o přestupku, resp. v eventuálně podaných opravných prostředcích proti rozhodnutí o přestupku lze např. namítat, že přestupek nespáchal obviněný z přestupku, že v řízení o přestupku byl nedostatečně zjištěn skutkový stav, nebo že jednání obviněného vůbec není přestupkem. Správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů je oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu § 123b odst. 1, 2 ZPPK), zda záznam v registru řidičů byl proveden zcela v souladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze k zákonu o silničním provozu obsaženému bodovému hodnocení jednání. Správní orgán v tomto řízení však zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku, než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (viz rozsudek NSS ze dne 6.8.2009, 9 As 96/2008, www.nssoud.cz).

Jak vyplývá ze shora uvedeného, žalovaný se správně, stejně jako Městský úřad Litoměřice, nezabýval otázkami viny a sankce za oznámené přestupky či dodržením všech procesních pravidel blokového řízení, ale zabýval se tím, zda existují dostatečné podklady pro záznam bodů.

Na druhou stranu je třeba konstatovat, že přezkum záznamu bodového hodnocení nespočívá pouze v tom, že je nutno za všech okolností vycházet pouze z oznámení o přestupku učiněného Policií ČR nebo obecní policií.

Nejvyšší správní soud (viz rozsudek ze dne 24.8.2010, 5 As 39/2010, www.nssoud.cz) konstatoval, že oznámení policie, na základě kterých je prováděno hodnocení dosaženého počtu bodů, jsou pouze úředním záznamem o tom, že byl spáchán přestupek a kdo jej spáchal, toto oznámení poskytuje správnímu orgánu určitou informaci o věci; nelze však z něj bez dalšího vycházet v případech, vyskytnou-li se v řízení pochybnosti o údajích zde zaznamenaných. K dokazování průběhu událostí popsaných v úředním záznamu je třeba v takovém případě vyžádat proto další důkazy prokazující skutečnosti zde uvedené. Tento záznam sám o sobě nemůže být důkazem, na základě něhož by správní orgán bez dalšího vzal za prokázané, že se stěžovatel přestupku dopustil, že byl projednán v blokovém řízení a že existuje právní podklad pro provedení záznamu v registru řidičů. Tvrdil-li stěžovatel, že v daném případě žádný přestupek nespáchal, bylo na místě, aby si žalovaný vyžádal příslušný pokutový blok (jeho část A, která zůstává správnímu orgánu), z něhož by bylo lze zjistit, zda

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Pokračování
5
15Ca 123/2009

stěžovatel svým podpisem stvrdil souhlas s blokovým řízením i s uloženou pokutou, tedy zda blokové řízení proběhlo.

Je tedy na místě posoudit, zda ve správním řízení o námitkách proti záznamu bodového hodnocení do evidenční karty řidiče vznikly takové pochybnosti, na základě nichž by si byly správní orgány povinny vyžádat i příslušné pokutové bloky. Žalobce se ve svých námitkách a i v odvolání dovolává obecně přezkumu všech přestupků, neboť je to dle jeho názoru povinností správního orgánu, v čemž se, jak shora uvedeno, mýlí. Konkrétně napadá pouze přestupek, který se měl stát dne 1.7.2008. V námitkách uvedl, že pověřené osoby neprokázaly oprávnění ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení a ani na pokutovém bloku nebyly všechny povinné údaje. V odvolání navíc uvedl, že žádnou pokutu neplatil a má za to, že jeho jednání nebylo ani posouzeno jako přestupek.

Za této situace byl tedy Městský úřad Litoměřice povinen vyžádat si pokutový blok ze dne 1.7.2008 a žalovaný byl povinen jeho pochybení napravit. Učinil-li tak žalovaný až ve fázi vyjádření k žalobě, když je jeho rozhodnutí pravomocné, učinil tak pozdě a jeho rozhodování zůstalo zatíženo vadou řízení, neboť správní orgán neprovedl všechny potřebné důkazy ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (viz § 3 SpŘ). Na druhou stranu ne každá vada řízení musí nutně vést ke zrušení napadeného rozhodnutí, neboť vždy je třeba hodnotit, zda tato vada je takové intenzity, že zpochybňuje zákonnost posuzovaného rozhodnutí správního orgánu (srov. rozsudek NSS ze dne 28.2.2007, 2 Afs 125/2006).

Z kopie části A pokutového bloku ze dne 1.7.2008 je patrno, že žalobci byla dne 1.7.2008 uložena pokuta ve výši 2500,- Kč za přestupek podle § 22 odst. 1 písm. a) PřesZ, která nebyla na místě zaplacena, přičemž skutek měl spočívat v tom, že žalobce jel v 8.20 hod. v obci, konkrétně v ulici Pohraniční stráže, Dubí, Fordem Transit, červené barvy, rz „X“, rychlostí 75 km/h.

I když v daném případě došlo k pochybení správních orgánů v tom, že si nevyžádaly pokutový blok ze dne 1.7.2008, zrušení napadeného rozhodnutí by postrádalo smysl, neboť by žalovaný musel na základě uvedeného skutkového stavu rozhodnout zcela stejně, jako tomu je v napadeném rozhodnutí.

Co se týká námitky žalobce, že mu nebylo řádně doručeno, soud ji vyhodnotil jako nedůvodnou. Na doručence k oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzvy k odevzdání řidičského průkazu je uveden datum převzetí žalobcem dne 4.3.2009, včetně podpisu. Žalobce po celou dobu správního řízení nesprávné doručení nenamítl, ačkoliv jeho právní zástupce dne 30.3.2009 nahlížel do správního spisu. Navíc žalobce ve svých námitkách i v odvolání výslovně uvedl, že shora uvedené oznámení obdržel právě dne 4.3.2009. O doručení předmětného oznámení právě v tento den nemá soud žádné pochybnosti.

Žalobce namítá, že došlo k porušení ustanovení § 85 odst. 4 PřesZ (nesprávně uvedl § 84 odst. 4 PřesZ) tím, že se pověřené osoby řádně neprokázaly, že jsou oprávněny ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení. V tomto směru lze nad rámec dosud uvedeného o nepřezkoumávání procesních pochybení v řízení o námitkách odkázat na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Podle tohoto ustanovení prokazuje strážník obecní policie příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Ustanovení § 86 písm. d) bod 2 PřesZ pak opravňuje obecní policii k blokovému řízení pro přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Žalobce konkrétně neuvádí, v čem došlo k pochybení při prokazování oprávnění strážníků obecní policie vybírat ukládat a vybírat pokuty, ale pokud

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Pokračování
6
15Ca 123/2009

byli oblečeni ve stejnokroji obecní policie dle ustanovení § 9 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, prokázali své oprávnění dostatečně.

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji ve výroku ad I. rozsudku podle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Současně v souladu s ust. § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. ve výroku ad II. rozsudku nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalobce neměl ve věci úspěch a žalovanému žádné náklady řízení nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly.

S ohledem na meritorní rozhodnutí věci soud o přiznání odkladného účinku žaloby podle § 73 s.ř.s. nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 17.10.2011

JUDr. Markéta L e h k á, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

(K.ř.č. 1 - rozsudek)

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru