Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Ca 107/2009 - 73Usnesení KSUL ze dne 08.09.2010

Prejudikatura

7 As 29/2003


přidejte vlastní popisek

15Ca 107/2009-73

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Štullerové a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobce: Ing. T.K., bytem „X“, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/43, 400 02 Ústí nad Labem, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Jaroslav Třešňák, Třebízského 3020, Teplice, zast. JUDr. Petrem Moravcem, advokátem se sídlem Dlouhá 16, 110 00 Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2009 č.j. „X“, e.č. „X“,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Částka 2.000,- Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2009 č.j. „X“, e.č. „X“, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí č.j. „X“, zp. „X“ze dne 8. 12. 2008.

Písemným podáním ze dne 1. 9. 2010, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 6. 9. 2010, vzal žalobce podanou žalobu v předmětné věci v celém rozsahu zpět. S ohledem na toto písemné prohlášení žalobce soud v souladu s ust. § 47 písm. a/ zák. č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“) řízení o předmětné žalobě zastavil.

Současně soud rozhodl o nákladech řízení ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení bylo-li řízení zastaveno. Dále soud rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč v souladu s ust. § 10 odst. 3 zák.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích. Částka 2.000,- Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 8. září 2010

JUDr. Dagmar Štullerová v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru