Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 95/2010 - 35Usnesení KSUL ze dne 20.07.2011

Prejudikatura

5 Afs 181/2006


přidejte vlastní popisek

15Af 95/2010-35

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobce P. K., „X“, zastoupeného Mgr. Ing. Pavlem Musilem, advokátem, se sídlem Kroupova 1325/34, Chomutov, proti žalovanému Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61 Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2010, čj. 6730/10-1700-506345,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,- Kč, a to do třiceti dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného v záhlaví tohoto usnesení. Podáním, které soudu došlo dne 15. 7. 2011, však žalobce vzal výslovně žalobu zpět. Proto soud podle § 47 písm. a) soudního řádu správního řízení o ní zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno před prvním jednáním ve věci, soud rozhodl ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku v částce 2.000,- Kč, který žalobce zaplatil na výzvu soudu dne 11. 1. 2011.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první soudního řádu správního nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Navíc žalobce náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Pokračování

15Af 95/2010

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení toliko z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 20. července 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru