Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 91/2011 - 30Usnesení KSUL ze dne 12.12.2011

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15Af 91/2011-30

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobkyně: P R E O L, a.s., se sídlem v Lovosicích, ul. Terezínská č.p. 1214, PSČ 410 17, IČ: 263 11 208, proti žalovanému: Finančnímu ředitels tví v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č.p. 61, PSČ 400 21, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2011, č. j. 6633/11-1700-506634,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,-Kč. Částka 2.000,-Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 8. 2011, č. j. 6633/11-1700-506634, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 13. 5. 2011, č. j. 00159675/11/214984506430, jímž byla žalobkyni uložena povinnost odvodu dotace do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.037.658,-Kč.

Podáním, které soudu došlo dne 8. 12. 2011, však žalobkyně vzala výslovně tuto žalobu zpět, aniž by tento svůj procesní postup nějak zdůvodnila. Protože projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil. Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobkyně náhradu nákladů řízení ani nepožadovala.

Pokračování

15Af 91/2011

Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění po 1. 9. 2011, rozhodl o vrácení soudního poplatku, jenž byl spolu s podáním žaloby uhrazen ve výši 3.000,-Kč, toliko ve výši 2.000,-Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,-Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s tímto ustanovením soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 12. prosince 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru