Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 85/2011 - 17Usnesení KSUL ze dne 14.11.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15Af 85/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph. D. v právní věci žalobce: F. B., bytem „X“, zastoupeného Ing. Radoslavem Vyčítalem, daňovým poradcem se sídlem v Rumburku, ul. Dobrovského č.p. 382, PSČ 408 01, proti žalovanému: Finančnímuředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí na Labem, ul. Velká Hradební č.p. 61, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 7. 2011, č.j. 6522-1400-505479,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 7. 10. 2011 prostřednictvím pošty u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 7. 2011, č.j. 6522/11-1400-505479, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Rumburku ze dne 7. 2. 2011, č.j. 10771/11/179960505809, na daň z převodu nemovitostí ve výši 105.000,- Kč.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem poplatku ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 3.000,- Kč [položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákon o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž jej soud prostřednictvím jeho zástupce výzvou ze dne 17. 10. 2011 (pozn. ve výzvě uveden nesprávný datum 27. 10. 2011), č.j. 15 Af 85/2011 – 14, vyzval k zaplacení soudního poplatku a zároveň jej upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení Pokračování

15Af 85/2011

výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla zástupci žalobce řádně doručena prostřednictvím pošty, a to vhozením do jím užívané poštovní schránky, dne 26. 10. 2011.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu poplatek nezaplatil.

Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zatavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 14. listopadu 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru