Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 73/2010 - 35Usnesení KSUL ze dne 14.12.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15Af 73/2010-35

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobců: a) M. F., bytem „X“, a b) J. F., „X“, proti žalovanému: Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 2.7.2010, č.j. 6597/101100-500593, a č.j. 3401/10-1100-500593, ze dne 25.6.2010, č.j. 6770/10-1100-500593, a č.j. 6771/10-1100-500593,

takto:

I. Řízení o žalobě ve vztahu k žalobkyni b) se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se společně podanou žalobou v zákonem stanovené lhůtě domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného uvedených v záhlaví tohoto usnesení a zrušení rozhodnutí Finančního úřadu v Děčíně, Řetězová 1369/2a, Děčín, ze dne 4.12.2009, č.j. 127297/09/178911506832, a č.j. 127317/09/178911506832, a ze dne 19.5.2010, č.j. 66220/10/178911506832, a č.j. 66223/10/178911506832.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31.8.2011, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 2x 2.000,- Kč za každého žalobce zvlášť [položka č. 14a bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Pokračování

15Af 73/2010

Žalobce a) k výzvě soudu ze dne 7.10.2011, č.j. 15 Af 73/2010-30, svoji poplatkovou povinnost dodatečně splnil dne 18.10.2011. Soud usnesením z téhož dne, č.j. 15 Af 73/2010-31, vyzval i žalobkyni b) k úhradě soudního poplatku ve výši 4000,- Kč, neboť žalobou napadala dvě rozhodnutí žalovaného (Finančního ředitelství v Ústí nad Labem), které se jí týkaly. Výzva k zaplacení soudního poplatku s upozorněním, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen, byla žalobkyni doručena prostřednictvím pošty dne 13.10.2011 tak, že byla vhozena do její poštovní schránky.

V daném případě došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku žalobkyni b), neboť ta ve stanovené lhůtě a ani později poplatek nezaplatila. Na základě této skutečnosti soud podle § 47 písm. c) s.ř.s. a § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil ve vztahu k žalobkyni b). Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Řízení ve věci žaloby proti rozhodnutím napadeným žalobcem a) bude nadále pokračovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního. Kasační stížnost se do 31.12.2011 podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Od 1.1.2012 se kasační stížnost podává přímo u Nejvyššího správního soudu. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 14. prosince 2011

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru