Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 7/2017 - 82Usnesení KSUL ze dne 13.01.2021

Prejudikatura

4 Ads 105/2008 - 185


přidejte vlastní popisek

15 Af 7/2017-82

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Václava Trajera a soudců JUDr. Martiny Vernerové a Ing. Mgr. Martina Jakuba Bruse ve věci

žalobce: Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo náměstí 191/18, 405 01 Děčín, zastoupen Mgr. Martinem Kolářem, advokátem,

sídlem Na Vinici 1227/32, 405 02 Děčín,

insolvenční správce dlužníka VIAMONT a. s., IČO: 64651711, sídlem Na Letné 835/9, 415 01 Teplice,

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno, o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 12. 2016, č. j. 55041/16/5300-22441-708274, ze dne 3. 2. 2017, č. j. 4725/17/5300-22441-708274, ze dne 15. 2. 2017, č. j. 6742/17/5300-22441-708274, ze dne 27. 4. 2017, č. j. 19704/17/5300-22441-708274, a ze dne 11. 7. 2017, č. j. 29764/17/5300-22441-708274,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 10 800 Kč. Částka ve výši 10 800 Kč bude žalobci vyplacena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 28 884 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce, vedenou pod sp. zn. 15 Af 7/2017, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2016, č. j. 55041/16/5300-22441-708274, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu (dále jen „správce daně“) ze dne 25. 8. 2016, č. j. 231399/16/4000-50712-106270, jímž byla zamítnuta žádost o vrácení přeplatku na dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2. Žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce, vedenou pod sp. zn. 15 Af 41/2017, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2017, č. j. 4725/17/5300-22441-708274, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí správce daně ze dne 5. 10. 2016, č. j. 269851/16/4000-50712-106270, jímž byla zamítnuta žádost o vrácení přeplatku na DPH. Žalobce se toutéž žalobou současně domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 2. 2017, č. j. 6742/17/5300-22441-708274, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí správce daně ze dne 31. 10. 2016, č. j. 290196/16/4000-50712-106270, jímž byla zamítnuta žádost o vrácení přeplatku na DPH.

3. Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce, vedenou pod sp. zn. 15 Af 76/2017, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 4. 2017, č. j. 19704/17/5300-22441-708274, kterým byl zamítnuta jeho odvolání a potvrzena rozhodnutí správce daně ze dne 5. 1. 2017, č. j. 1633/17/4000-50712-106270, a ze dne 8. 2. 2017, č. j. 26689/17/4300-12712-106270, jimiž byly zamítnuty žádosti o vrácení přeplatku na DPH.

4. Žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce, vedenou pod sp. zn. 15 Af 92/2017, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 7. 2017, č. j. 29764/17/5300-22441-708274, kterým byla zamítnuta jeho odvolání a potvrzena rozhodnutí správce daně ze dne 15. 3. 2017, č. j. 48774/17/4300-12712-106270, a ze dne 10. 4. 2017, č. j. 67860/17/4300-12712-106270, jimiž byly zamítnuty žádosti o vrácení přeplatku na DPH.

5. Soud usnesením ze dne 4. 11. 2020, č. j. 15 Af 7/2017-63, které nabylo právní moci dne 5. 11. 2020, spojil všechny shora uvedené žaloby ke společnému projednání pod sp. zn. 15 Af 7/2017.

6. Podáním ze dne 21. 10. 2020 žalovaný v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2020, č. j. 9 Afs 4/2018-65, oznámil soudu svůj záměr uspokojit žalobce podle § 62 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

7. Žalovaný poté ve lhůtě, kterou mu k tomu soud podle § 62 odst. 2 s. ř. s. stanovil, vydal rozhodnutí ze dne 10. 12. 2020, č. j. 46085/20/5300-22441-708274, jímž žalovaný změnil výroky všech napadených rozhodnutí tak, že přeplatky na DPH za jednotlivá zdaňovací období se podle § 155 odst. 2, 3 a 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vrací daňovému subjektu. Toto rozhodnutí žalovaný současně ve stanovené lhůtě doručil soudu i právnímu zástupci žalobce.

8. Následně soud přípisem ze dne 21. 12. 2020, č. j. 15 Af 7/2017-77, v souladu s § 62 odst. 3 s. ř. s. vyzval žalobce, aby ve lhůtě tří týdnů od doručení přípisu sdělil, zda byl zmíněným rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 12. 2020 uspokojen. Současně soud žalobce poučil o tom, že pokud odpoví kladně, nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádří a bude-li mít soud za to, že žalobce byl předmětným rozhodnutím uspokojen, soud řízení podle § 62 odst. 4 s. ř. s. zastaví. 9. V reakci na tuto výzvu žalobce v podání ze dne 8. 1. 2021 oznámil, že byl rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 12. 2020, č. j. 46085/20/5300-22441-708274, uspokojen a souhlasí se zastavením řízení.

10. Podle § 62 odst. 1 věty první s. ř. s. platí, že „[d]okud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob.“ Z § 62 odst. 4 s. ř. s. přitom vyplývá, že „[s]oud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.“

11. Soud dospěl k závěru, že žalobce byl rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 12. 2020 uspokojen, jak ostatně sám výslovně soudu sdělil. Soud proto podle § 62 odst. 4 věty první s. ř. s. řízení o předmětných žalobách zastavil. Soud připomíná, že podle § 62 odst. 5 s. ř. s. nabude rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2020 právní moci až společně s tímto usnesením.

12. Jelikož řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) rozhodl o vrácení soudních poplatků žalobci, neboť podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V daném případě byla ke společnému projednání spojena čtyři původně samostatná řízení, v nichž byly vybrány soudní poplatky ve výši 3 000 Kč (15 Af 7/2017), 6 000 Kč (15 Af 41/2017), 3 000 Kč (15 Af 76/2017) a 3 000 Kč (15 Af 92/2017). Každý uvedený poplatek za řízení soud snížil postupem podle § 10 odst. 3 věty první zákona o soudních poplatcích, a to o 20 %, nejméně však o 1 000Kč. Tam, kde činil poplatek za řízení 3 000 Kč, byl snížen o 1 000 Kč, soudní poplatek ve výši 6 000 Kč pak byl snížen o 20 %, tj. o 1 200 Kč. Celkem soud snížil zaplacené poplatky za řízení o třikrát 1 000 Kč a jednou 1 200 Kč, tj. 4 200 Kč, a proto se žalobci vrací soudní poplatky ve výši 10 800 Kč. Soud rovněž rozhodl o tom, že snížené soudní poplatky budou žalobci vráceny z účtu krajského soudu, a to v zákonné lhůtě (srov. § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

13. Výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 3 větě druhé s. ř. s., podle níž má navrhovatel proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno pro uspokojení navrhovatele. Právě taková situace nastala v dané věci, a proto soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 28 884 Kč. Náhrada se skládá ze zkonzumovaných částí zaplacených soudních poplatků za žaloby ve výši 4 200 Kč, z částky 18 600 Kč za šest úkonů právní služby právního zástupce žalobce po 3 100 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“) [4x převzetí a příprava zastoupení (u každé žaloby zvlášť) – § 11 odst. 1 písm. a) AT; 1x podání žaloby (všechny žaloby obsahují shodnou argumentaci, proto podle § 60 odst. 7 s. ř. s. přiznán jen jeden úkon za všechny žaloby) – § 11 odst. 1 písm. d) AT; 1x podání repliky (všechny repliky obsahují shodnou argumentaci, proto podle § 60 odst. 7 s. ř. s. přiznán jen jeden úkon za všechny repliky) – § 11 odst. 1 písm. d) AT], z částky 1 800 Kč jako náhrady hotových výdajů advokáta [šest režijních paušálů po 300 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 13 odst. 1 a 3 AT] a z částky 4 284 Kč představující 21% DPH, kterou byl právní zástupce žalobce podle zvláštního právního předpisu povinen odvést z vyčíslené odměny za zastupování a náhrady hotových výdajů. Náhradu nákladů spojených s doplněním žaloby a dalšími žalobcovými podáními soud žalobci nepřiznal, neboť tyto náklady nepovažuje za důvodně vynaložené, když žalobci nic nebránilo v tom, aby své argumenty k věci přednesl ve svých předchozích podáních.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské náměstí 611/6, 657 40 Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 13. ledna 2021

Mgr. Václav Trajer, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru