Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 65/2017 - 24Usnesení KSUL ze dne 17.10.2017

Prejudikatura

2 As 11/2005


přidejte vlastní popisek

15Af 65/2017-24

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého Ph.D. a Mgr. Václava Trajera, v právní věci žalobkyně: M. K., bytem „X“, zastoupené Ing. Janem Matějkou, daňovým poradcem, se sídlem Straky 1, 417 71 Zabrušany, proti žalovanému: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, se sídlem Dlouhá 143/42, 415 01 Teplice, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000 Kč. Částka 2.000 Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou osobně dne 12.5.2017 u zdejšího soudu prostřednictvím svého zástupce domáhala ochrany před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v zasažení do jejích práv na finanční sebeurčení, neboť žalovaný výzvami ze dne 7.10.2014, č.j. 2046745/14/2514-05402-506267, č.j. 2049207/14/2514-05402-506267, č.j. 2049321/14/2514-05402-506267, č.j. 2049446/14/2514-05402-506267, č.j. 2049482/14/2514-05402-506267, č.j. 2049505/14/2514-05402-506267, č.j. 2049521/14/2514-05402-506267, č.j. 2049556/14/2514-05402-506267, č.j. 2049593/14/2514-05402-506267, č.j. 2049604/14/2514-05402-506267, č.j. 2049641/14/2514-05402-506267, č.j. 2049671/14/2514-05402-506267, č.j. 2049683/14/2514-05402-506267, č.j. 2049697, č.j. 2049714/14/2514-05402-506267, žádal jednotlivé banky o informace ohledně účtů, k nimž má žalobkyně dispoziční právo.

Předně je nutné uvést, že k podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podle ustanovení § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), je legitimován ten, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen „zásah“) správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo. Podle ustanovení § 84 odst. 1 s.ř.s. musí být žaloba podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze žalobu podat do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo. Podle odst. 2 téhož ustanovení platí, že zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Pokračování

15Af 65/2017

Podle ustanovení § 40 odst. 1 s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Odst. 2 citovaného ustanovení pak stanovuje, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl návrh podán předčasně nebo opožděně.

K výzvě soudu žalovaný předložil správní spis, v němž byly založeny doklady o doručení výzev bankám k poskytnutí údajů ze dne 7.10.2014, č.j. 2046745/14/2514-05402-506267, č.j. 2049207/14/2514-05402-506267, č.j. 2049321/14/2514-05402-506267, č.j. 2049446/14/2514-05402-506267, č.j. 2049482/14/2514-05402-506267, č.j. 2049505/ 14/2514-05402-506267, č.j. 2049521/14/2514-05402-506267, č.j. 2049556/14/2514-05402-506267, č.j. 2049593/14/2514-05402-506267, č.j. 2049604/14/2514-05402-506267, č.j. 2049641/14/2514-05402-506267, č.j. 2049671/14/2514-05402-506267, č.j. 2049683/ 14/2514-05402-506267, č.j. 2049697/14/2514-05402-506267 a č.j. 2049714/14/2514-05402-506267. Na základě toho pak soud mohl zjistit, kdy začala žalobkyni běžet lhůta pro podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, a následně posoudit, zda byla, či nebyla zachována lhůta pro podání správní žaloby, neboť před vlastním meritorním přezkumem žaloby je soud vždy povinen zabývat se tím, zda jsou splněny všechny zákonné podmínky pro tento meritorní přezkum, mezi které podmínka podání žaloby v zákonem stanovené lhůtě nepochybně patří.

Z předložených listin (doručenek ID zprávy) soud zjistil, že předmětné výzvy byly prostřednictvím datové schránky doručovány jednotlivým bankám, přičemž k doručení u všech výzev došlo dne 8.10.2014. Den 8.10.2014 je tak zapotřebí považovat za den, kdy se žalobkyně mohla dozvědět o nezákonném zásahu ve smyslu běhu objektivní lhůty pro podání žaloby podle ustanovení § 84 odst. 1 s.ř.s. Objektivní dvouletá lhůta k podání žaloby proti nezákonnému zásahu počala tedy žalobkyni běžet dne 9.10.2014, kdy byly předmětné výzvy doručeny bankám, a skončila dne 10.10.2016, neboť den 8.10.2016 připadl na sobotu.

Žaloba byla podána soudu osobně až dne 12.5.2017, jak je zřejmé z podacího razítka podatelny krajského soudu.

Na základě předložených dokladů o doručení výzev, kterými bylo podle žalobkyně nezákonně zasaženo do jejích práv, a s ohledem na výše uvedená příslušná ustanovení s.ř.s. tak soudu nezbylo než učinit závěr, že předmětná žaloba byla podána opožděně, neboť nebyla dodržena zákonem stanovená objektivní dvouletá lhůta k jejímu podání. Proto soud byl nucen v intencích ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. žalobu jako opožděnou ve výroku usnesení ad I. bez dalšího odmítnout.

V důsledku odmítnutí žaloby současně soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. ve výroku usnesení ad II. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Jelikož řízení skončilo před prvním jednáním, soud podle ustanovení § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl Pokračování

15Af 65/2017

ve výroku usnesení ad III) rovněž o vrácení zaplaceného soudního poplatku v částce 2.000 Kč, který bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě stanovené ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 17. října 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: G. Z.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru