Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 55/2017 - 36Usnesení KSUL ze dne 06.04.2020

Prejudikatura

8 As 41/2005


přidejte vlastní popisek

15 Af 55/2017-36

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D., a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D., a Mgr. Václava Trajera ve věci

žalobkyně: M. K., DIČ: CZ...,

sídlem D. 674/29, T., zastoupená advokátem Mgr. Michalem Žibřidem, DiS., sídlem Tomáše Bati 424/2, 391 02 Sezimovo Ústí,

proti žalovanému: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, sídlem Dlouhá 42, 415 01 Teplice,

v řízení o žalobě proti nezákonnému zásahu žalovaného

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně podala dne 20. 4. 2017 prostřednictvím svého zástupce u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, kterou se domáhala zrušení vyrozumění žalovaného Odvolacího finančního ředitelství, Odboru daňového procesu, ze dne 6. 4. 2017, č. j. 16848/17/5100-41455-711846, jímž žalovaný žalobkyni sdělil výsledek prošetření způsobu vyřízení její stížnosti ze dne 28. 11. 2016 podané podle § 261 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“) o prošetření způsobu vyřízení stížnosti prvostupňovým správcem daně, Finančním úřadem pro Ústecký kraj, Územním pracovištěm v Teplicích, přičemž shledal, že její podnět, který mu byl doručen dne 14. 3. 2017 a zaevidován byl pod č. j. 12473/17, je nedůvodný. Žalobkyně se rovněž domáhala zrušení prvostupňového rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, ze dne 31. 10. 2016, kterým bylo žalobkyni odepřeno nahlédnutí do písemnosti č. j. 1606017/14/2514-05402-506267, a rovněž se domáhala přiznání náhrady nákladů řízení. Následně žalobkyně po výzvě soudu k odstranění vad žaloby překvalifikovala svou žalobu na žalobu proti nezákonnému zásahu spočívajícím v tom, že žalovaným bylo při ústním jednání dne 31. 10. 2016 odepřeno žalobkyni nahlédnout do písemnosti č.j. 1606017/14/2514-05402-506267. Žalobkyně žádala tento zásah prohlásit nezákonným.

2. Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věci správního soudnictví. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Protože žalobkyně podala žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, vznikla jí povinnost uhradit za předmětnou žalobu soudní poplatek ve výši 2 000 Kč [viz položka č. 18 bod 2 písm. d) sazebníku soudních poplatků]. Podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti, tj. podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

3. Vzhledem k tomu, že žalobkyně splatnou poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, soud ji vyzval usnesením ze dne 18. 2. 2020, č. j. 15 Af 55/2017-33 (doručeno do datové schránky Mgr. Michala Žibřida, DiS., právního zástupce žalobkyně, dne 18. 2. 2020), aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení uhradila soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Žalobkyně byla současně poučena, že pokud soudní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení bude zastaveno. Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku uplynul dne 5. 3. 2020. Kontrolou v účtárně soudu bylo zjištěno, že k uvedenému datu ani později nebyl soudní poplatek na účet soudu uhrazen. Jelikož žalobkyně i přes doručenou výzvu soudu obsahující řádné poučení neuhradila soudní poplatek ve stanovené výši, došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení soudního poplatku.

4. Na základě uvedených zjištění soud podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě po marném uplynutí lhůty k zaplacení soudního poplatku zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, soud současně v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

Ústí nad Labem 6. dubna 2020

JUDr. Markéta Lehká, Ph. D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru