Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 54/2012 - 42Usnesení KSUL ze dne 25.07.2012

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15Af 54/2012-42

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: Vavřinec UJ a.s., IČ 28612132, se sídlem Komenského nám. 54, Zásmuky, zastoupeného JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou se sídlem Husova 5, Praha 1, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.12.2011, č.j. 11080/11-1200-506330 a č.j. 11088/11-1200-506330,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 4.800,- Kč. Částka 4.800,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 3.2.2012 domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6.12.2011, č.j. 11080/11-1200-506330 a č.j. 11088/11-1200-506330, kterými byla zamítnuta jeho odvolání proti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně ze dne 7.6.2011, č.j. 123138/11/178913501506 a ze dne 10.8.2011, č.j. 149945/11/178913501506.

Přípisem ze dne 9.7.2012 vzal žalobce výslovně tuto žalobu v celém rozsahu zpět. Proto soud podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), řízení o ní zastavil.

Z důvodů zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu.

Podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí žaloby Pokračování

15Af 54/2012

a tím i zastavení řízení došlo před nařízením jednání, musel soud zaplacený soudní poplatek ve výši 6.000,- Kč zkrátit o částku 1.200,- Kč. Z tohoto důvodu výrokem III. tohoto usnesení rozhodl soud o vrácení zbývající části soudního poplatku ve výši 4.800,- Kč. V souladu s citovaným ustanovením soud rovněž rozhodl, že poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 25.července 2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Renata Rilke

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru