Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 42/2016 - 37Usnesení KSUL ze dne 05.12.2017

Prejudikatura

4 As 218/2014 - 58


přidejte vlastní popisek

15Af 42/2016 - 37

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: M. K., bytem „X“, zastoupeného Mgr. Pavlem Kandalcem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Moravské nám. 629/4, 602 00 Brno, proti žalovanému: Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, 602 00 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2016, č.j. 9185/16/5200-10422-711919,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,- Kč. Částka 2.000,- Kč bude žalobci vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.200,- Kč do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou v zákonem stanovené lhůtě prostřednictvím svého právního zástupce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2016, č.j. 9185/16/5200-10422-711919, kterým bylo změněno rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 15. 5. 2015, č.j. 1417091/15/2504-50521-507826, jímž byla doměřena za zdaňovací období roku 2013 daň z příjmů fyzických osob ve výši 47.880,- Kč a současně byla uložena zákonná povinnost uhradit penále z doměřené daně ve výši 9.576,- Kč, tak, že daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 byla doměřena ve výši 58.350,- Kč a penále z doměřené daně ve výši 11.670,- Kč. Žalobce se současně s podáním žaloby domáhal přiznání náhrady nákladů řízení.

Podáním, doručeným soudu dne 12. 9. 2017, sdělil žalovaný soudu, že dne 5. 9. 2017 vydal pod č.j. 38345/17/5200-10422-711919 rozhodnutí, kterým žalobce uspokojil.

Na výzvu soudu sdělil žalobce podáním ze dne 19. 9. 2017, že byl rozhodnutím žalovaného plně uspokojen. Současně prohlásil, že požaduje náhradu nákladů řízení.

Podle ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. platí, že dokud soud nerozhodl, může žalovaný vydat rozhodnutí, jímž žalobce uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Odst. 4 téhož ustanovení pak zakotvuje, že soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen, přičemž soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

V předmětném případě dospěl soud k závěru, že žalobce byl rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 9. 2017, č.j. 38345/17/5200-10422-711919, zcela uspokojen. Soud proto ve smyslu ust. § 62 odst. 4 věty druhé ve spojení s ust. § 47 písm. b) s. ř. s. ve výroku ad I. řízení o dotyčné žalobě zastavil.

Pokračování

15Af 42/2016

Jelikož soudní řízení skončilo jeho zastavením před prvním jednáním, soud podle § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve výroku usnesení ad II. rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci, jenž soudu uhradil při podání žaloby za žalobu ve výši 3.000,- Kč, a to toliko v částce 2.000,- Kč, když podle citovaného ustanovení mj. platí, že soud vrátí z účtu zaplacený poplatek za řízení snížený o 20%, nejméně však o 1.000,- Kč, pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním. V souladu s ustanovením § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud rovněž rozhodl o tom, že snížený poplatek bude žalobci vrácen z účtu krajského soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Výrok ad III. o náhradě nákladů řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., neboť k zastavení řízení došlo v důsledku pozdějšího jednání správních orgánů. Proto soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení náhradu nákladů řízení ve výši 11.200,- Kč.

Náhradu nákladů řízení ve výši 11.200,- Kč představuje částka 1.000,- Kč za zkonzumovaný soudní poplatek, 9.300,- Kč za tři úkony právní služby po 3.100,- Kč podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, replika k vyjádření žalovaného); částka 900,- Kč za tři s tím související režijní paušály po 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 1, odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 5. prosince 2017

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: G. Z.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru