Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 269/2012 - 18Usnesení KSUL ze dne 15.08.2012

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15Af 269/2012-18

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobkyně: juwi s.r.o., sídlem v Jablonci nad Nisou, Podhorská 377/20, IČ 27282074, zastoupené Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Dvořákova 13, proti žalovanému: Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č. p. 61, PSČ 400 21, v řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20.3.2012, č.j. 3304/12-1200-506330,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně prostřednictvím pošty podala dne 21.5.2012 u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí žalovaného Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 20.3.2012, č.j. 3304/12-1200-506330, kterým byla zamítnuta její odvolání proti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně ze dne 14.9.2011, č.j. 159746/11/178913501506, ze dne 10.10.2011, č.j. 165559/11/178913501506, ze dne 8.12.2011, č.j. 189453/11/178913501506, ze dne 21.12.2011, 193947/11/178913501506, ze dne 9.1.2012, č.j. 1290/12/178913501506, jimiž bylo rozhodováno o stížnostech žalobkyně na postup plátce daně dle ust. § 237 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 3.000,- Kč [položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobkyně tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, tudíž jí soud prostřednictvím právního zástupce výzvou ze dne 13.6.2012, č.j. 15 Af 269/2012-15a, vyzval k zaplacení soudního poplatku a zároveň jí upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud Pokračování

15Af 269/2012

poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právní zástupkyni žalobkyně řádně doručena datovou schránkou dne 14.6.2012. V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobkyně ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu poplatek nezaplatila. Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 15.8.2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Renata Rilke

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru