Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 23/2011 - 28Usnesení KSUL ze dne 04.04.2011

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69


přidejte vlastní popisek

15Af 23/2011-28

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, PhD. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Ivy Kaňákové v právní věci žalobce: MUDr. M. J., „X“, zastoupeného JUDr. Helenou Tukinskou, advokátkou se sídlem J. V. Sládka 1363/2, Teplice, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2010 č.j. 12594/10-1500-505589,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2010 č.j. 12594/10-1500-505589, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti platebnímu výměru Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 19.5.2010 č.j. 121945/10/214912507177, kterým bylo vyměřeno penále ve výši 14 134,- Kč.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku rovněž ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Poplatek ve výši 2.000,- Kč (položka č. 14a bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků) byl přitom splatný podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž soud vyzval právního zástupce žalobce k zaplacení soudního poplatku a zároveň ho upozornil, že řízení Pokračování

15Af 23/2011

bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena dne 14.3.2011.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ve stanovené lhůtě poplatek nezaplatil. Poplatek nebyl zaplacen ani ke dni 1.4.2011.

Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.

Kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 4. dubna 2011

JUDr. Markéta Lehká, PhD. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru