Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 226/2012 - 41Usnesení KSUL ze dne 17.10.2012

Prejudikatura

4 Azs 82/2007


přidejte vlastní popisek

15Af 226/2012-41

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobkyně: FVE P e k l o v, s. r.o., se sídlem v Kladně, ul. Suchardova č. p. 515, PSČ 272 01, IČ: 289 52 570, proti žalovanému: Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č. p. 61, PSČ 400 21, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2012, č. j. 2729/12-1200-501918,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek v částce 2.000,-Kč. Částka 2.000,-Kč bude žalobkyni vrácena z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou ke zdejšímu soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2012, č. j. 2729/12-1200-501918, kterým byla zamítnuta její odvolání proti šesti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně ze dne 6. 9. 2011, č. j. 157428/11/178913501506 a č. j. 157435/11/178913501506, ze dne 10. 10. 2011, č. j. 165565/11/178913501506, ze dne 23. 11. 2011, č. j. 184408/11/178913501506, ze dne 21. 12. 2011, č. j. 194136/11/178913501506 a č. j. 193774/11/178913501506, jimiž bylo rozhodováno o stížnostech žalobkyně na postup plátce daně dle ust. § 237 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podáním, které soudu došlo dne 19. 7. 2011, však žalobkyně vzala výslovně tuto žalobu zpět s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11.

Protože projev vůle žalobkyně, jímž došlo ke zpětvzetí předmětné žaloby, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím žalobkyně zamýšlela ukončení dotyčného soudního řízení jeho zastavením, soud tudíž v souladu s ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení o předmětné žalobě zastavil.

Z důvodu zastavení řízení současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť neshledal důvody pro postup podle věty druhé citovaného paragrafu a navíc žalobkyně náhradu nákladů řízení ani nepožadovala.

Podle ust. § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený Pokračování

15Af 226/2012

o 20 %, nejméně však o 1.000,-Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že ke zpětvzetí žaloby a tím i zastavení řízení došlo před nařízením jednání, musel soud zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000,-Kč zkrátit o částku 1.000,-Kč. Z tohoto důvodu výrokem III. tohoto usnesení rozhodl soud o vrácení zbývající části soudního poplatku ve výši 2.000,-Kč. V souladu s citovaným ustanovením soud rovněž rozhodl, že poplatek bude žalobkyni vrácen z účtu krajského soudu v obvyklé lhůtě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Ústí nad Labem dne 17. října 2012

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Markéta Kubová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru