Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 161/2011 - 17Usnesení KSUL ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

2 Afs 187/2004 - 69

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
9 Afs 7/2012 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

15Af 161/2011-17

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobce: Elektrárna Lešná s.r.o., IČ 28596293, se sídlem Nad Rozcestím 89, Zubří 756 54, zastoupeného Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou zaměstnanou v Advokátní kanceláři Šikola a partneři, s.r.o., se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 61, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7.10.2011, č.j. 8842/11-1200-506330,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7.10.2011, č.j. 8842/11-1200-506330, kterým byla zamítnuta jeho dovolání proti rozhodnutím Finančního úřadu v Děčíně ze dne 24.5.2011, č.j. 117324/11/178913505854, ze dne 24.5.2011, č.j. 117327/11/178913505854 a ze dne 7.6.2011, č.j. 123187/11/178913505854, kterými bylo rozhodováno o stížnostech na postup plátce daně.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ve věcech správního soudnictví ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost za toto řízení podáním žaloby. Poplatek ve výši 3 000,- Kč (položka 18 bod 2. písm. a) sazebníku soudních poplatků) byl přitom splatný podle § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobce tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnil, tudíž byl žalobce prostřednictvím svého právního zástupce soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku a zároveň byl upozorněn, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů Pokračování

15Af 161/2011

od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci žalobce řádně doručena prostřednictvím datových schránek dne 13.12.2011.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobce ani jeho právní zástupce ve stanovené lhůtě ani později poplatek nezaplatili. Poplatek nebyl zaplacen ani ke dni 20.12.2011.

Na základě této skutečnosti soud podle ustanovení § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), a ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věty první s.ř.s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se do 31.12.2011 podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Od 1.1.2012 se podává přímo u Nejvyššího správního soudu. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li sám stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 21. prosince 2011

JUDr. Markéta Lehká, PhD. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru