Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Af 129/2011 - 12Usnesení KSUL ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

15Af 129/2011-12

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. a soudců Mgr. Václava Trajera a JUDr. Petra Černého, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Energo V i d o n i c e, s.r.o., se sídlem v Duchcově, ul. Želénská č.p. 1291, PSČ 419 01, IČ: 287 86 114, proti žalovanému: Finančnímuředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební č.p. 61, PSČ 400 21, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2011, č. j. 8756/11-1200-501918,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 28. 11. 2011 prostřednictvím pošty u zdejšího soudu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 10. 2011, č. j. 8756/11-1200-501918, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Děčíně ze dne 7. 7. 2011, č. j. 134250/11/178913505912, jímž bylo rozhodováno o stížnosti žalobce na postup plátce daně dle ust. § 237 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je poplatníkem soudního poplatku ten, kdo podal žalobu ve věci správního soudnictví, a podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona vzniká poplatková povinnost jejím podáním. Poplatek ve výši 3.000,- Kč [položka č. 18 bod 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků] byl přitom splatný podle ust. § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vznikem poplatkové povinnosti.

Žalobkyně tuto poplatkovou povinnost při podání žaloby nesplnila, tudíž jí soud výzvou ze dne 5. 12. 2011, č. j. 15 Af 129/2011 - 9, vyzval k zaplacení soudního poplatku a zároveň jí Pokračování

15Af 129/2011

upozornil, že řízení bude zastaveno, pokud poplatek nebude ve lhůtě pěti dnů od doručení výzvy zaplacen. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla žalobkyni řádně doručena prostřednictvím datové schránky dne 8. 12. 2011.

V daném případě však došlo k marnému uplynutí lhůty pro zaplacení, když žalobkyně ve stanovené lhůtě a ani později ke dni rozhodnutí soudu poplatek nezaplatila. Na základě této skutečnosti soud podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o žalobě zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nepřiznal současně v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 soudního řádu správního.

Kasační stížnost se do 31. 12. 2011 podává u Krajského soudu v Ústí nad Labem a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Po 1. 1. 2012 se kasační stížnost podává přímo u Nejvyššího správního soudu. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Ústí nad Labem dne 21. prosince 2011

JUDr. Markéta L e h k á, Ph.D. v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Iva Tovarová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru